نیاز آموزشی استانداردسازی و به زراعی تولید کنندگان خیار گلخانه ای در یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه مراغه

چکیده

بررسی دانش گلخانه‎داران پیرامون ابعاد مختلف مدیریت سامانه‎های گلخانه‏ای، مبنایی را برای شناسایی شکاف‎‎های دانشی موجود و اعمال اقدام‏های آموزشی لازم برای دستیابی به سطوح مطلوب کمّی و کیفی تولید را ایجاد می‎کند. به همین دلیل، این پژوهش به بررسی دانش موجود و مطلوب گلخانه‏داران شهرستان یزد، پیرامون مدیریت تنظیم و نظارت، استانداردسازی و بهزراعی می‎پردازد. در این بررسی، از 2073 واحد گلخانه‏ای، 322 واحد با نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب، انتخاب و با ابزار پرسشنامه پیمایش شدند (2073= N). برای تأیید روایی صوری پرسشنامه، دو تن از اعضای هیأت علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی و بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی دانشگاه شیراز آن را بازبینی کردند و برابر نظرها و پیشنهادهای آنان، اصلاح‏های لازم انجام گرفت. پایایی شاخص‌های تحقیق نیز با انجام یک مطالعه راهنما، با روش ضریب تتا سنجیده و تأیید شد (87/0-74/0 = θ). نتایج به دست آمده از آزمون رتبه‌ای ویلکاکسون نشان می‏دهد که تفاوت معنی‏داری بین دانش موجود و مطلوب گلخانه‏داران پیرامون زمینه‏های مدیریت تنظیم و نظارت، استانداردسازی و بهزراعی وجود دارد که اندازه تأثیر 87/0 نیز آن را تأیید میکند. در بخش نتیجه گیری، پیشنهادهای کاربردی برای برنامه‎ریزی و تصمیم گیری‏های اجرایی در زمینه آموزش گلخانه‎داران، برای پر کردن شکاف دانشی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The knowledge assessment of greenhouse owners in Yazd City about control management, standardization, and crop improvement

نویسنده [English]

  • Bijan Abadi
the Faculty member of Maragheh University
چکیده [English]

Investigating the knowledge of greenhouse owners about the different aspects of the management of greenhouse systems makes a base through which it is possible to discern the existing knowledge gaps together with implementing the respective educational measures to provide the desirable quantitative and qualitative levels of production. Due to this, the present study was aimed at investigating the existing and desirable knowledge of greenhouse owners in Yazd City in reference to the management of control and prevention, standardization and crop improvement. Using the proportional stratified sampling, 322 greenhouse units were selected and surveyed in light of a self-implemented questionnaire (N = 2073). In order to confirm the face validity of the questionnaire, two faculty members of the Agricultural Extension and Education Department and the Department of Sociology and Planning of Shiraz University reviewed, thus according to their comments, the necessary amendments were achievable. The reliability of the research indices was also measured by a Cronbach’s alpha coefficient test (θ = 0.74-0.87). The results of Wilcoxon signed-rank test (a non-parametric statistical hypothesis test) show that there is a significant difference between the mean rank of the existing and the desired knowledge of greenhouse owners, the effect size of 0.87 also confirms the considerable impact. In conclusion, practical suggestions for planning and implementing executive decisions in the field of greenhouse owners education were delivered to fill the knowledge gap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Knowledge
  • " "Greenhouse
  • " "control
  • " "standardization
  • " "crop improvement"
رجائی، م.، ملک محمدی، ا.، حسینی، س. م. (1393). نیازسنجی آموزشی گلخانه داران گل و گیاهان زینتی استان تهران با استفاده از مدل بوریچ (مطالعه موردی: کاربرد انرژی‎های جایگزین). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 45، شماره 3، 144-403.

دین پناه، غ. ر. اخوان، ا. (1393). عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی ارگانیک در بین گلخانه داران شهرستان ورامین. مجله پژوهش‏های ترویج و آموزش کشاورزی، سال هفتم، شماره 1، 111-101.

صندوقی، ع.، یوسفی، ع.، امینی، ا. م. (1395). ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد گلخانه داران خیار و گوجه فرنگی شهرستان اصفهان در تولید محصول سالم. علوم و فنوت گلخانه‌ای، سال 7، شماره 27، 166-155.

قاسمی، ص.، کرمی، ع. (1388). نگرش‏ها و رفتارهای گلخانه‏داران استان فارس نسبت به کاربرد سموم شیمیایی در گلخانه‎ها. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی. سال 23، شماره 1، 40-28

محمدی، م.، میردامادی، س. م.، ملک محمدی، ا.، یزدی صمدی، ب. (1386). تحلیل رگرسیونی نیازسنجی آموزش ترویج مدیریت کاهش ضایعات گندم. علوم کشاورزی، سال 13، شماره 2، 336-325.

نظرزاده زارع، م.، درانی، ک. لواسانی، م. (1390). مقایسه دیدگاه‏های مروجان و کشاورزان در مورد مشکل‏های دوره‏های آموزشی ترویج کشاورزی شهرستان دزفول. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، سال 6، شماره 2، 108-96.

 

Abadi, B. (2018). The determinants of cucumber farmers' pesticide use behavior in central Iran: Implications for the pesticide use management. Journal of Cleaner Production 205: 1069-1081. ‏Aazami A, Zarafshani K Dehghani Sanij H and Gorji A. 2011. Determining factors influencing the attitude of farmers toward sprinkler systems in Kermanshah province. Journal of Water and Soil (Agricultural Sciences and Technology. 26 (4): 886-896.

Abrahamse W, Steg L Vlek C and Rothengatter T. 2005. A review of intervention studies aimed at household energy conservation, J. Environmental Psychology. 25: 273–291.

Ahituv A, and Kimhi, A. 2002. Off-farm work and capital accumulation decisions of farmers over the life cycle: the role of heterogeneity and state dependence, J. Dev. Econom. 68: 329– 353.

Armor, D. J. (1973). Theta reliability and factor scaling. Sociological methodology, 5, 17-50.

Aslani M, Gholamreza S and Ebrahimi M. 2015. Prioritizing training needs of greenhouse owners: Case of Najaf-Abad County. EGJCST. 6 (2): 175-185

Audibert M, Mathonnat, M. and Henry M-C. 2003. Social and health determinants of the efficiency of cotton farmers in Northern Cote d’Ivoire, Social Science & Medicine. 56: 1705–1717.

Behnia A, and Arvand S. 2005. Investigating the issues and problems of Greenhouses in Khuzestan Province. In proceeding of the first Congress Investigating Greenhouse Problems in Khuzestan Province. 221-224.

Benard R, Dulle F and Ngalapa H. 2014. Assessment of information needs of rice farmers in Tanzania; A case study of Kilombero District, Morogoro. Library Philosophy and Practice (e-journal). Paper 1071.

Field, A. 2013. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage,

Goodwin J. N, and Gouldthorpe, J. L. 2013. Small farmers, big challenges: a needs assessment of Florida small-scale farmers’ production challenges and training needs, J. of Rural Social Sciences. 28 (1): 54–79.

Gupta K, Sleezer C. M and Russ-Eft D. 2007. A practical guide to needs assessment, Second edition, John Wiley & Sons, 1-416.

Hall C. H. 2003. Issues affecting profitability of the nursery and greenhouse industry. University of Tennessee Press, pp: 88-97.

Hosseini Darvishani S. S, and Zarei H. 2009. An Investigation on the Quality and Management Status of Active Greenhouses of the Gorgan Area Producing Ornamental Plants. J. Agric. Sci. Natur. Resour. 16 (2): 110-120.

Karami E. 2006. Appropriateness of farmers’ adoption of irrigation methods: The application of the AHP model, Agri. Syst. 87: 101–119.

Latimer J, Scoggins H Barden V and Lambur M. 2002. Needs assessment survey of the Virginia GreenhouseIndustry, Virginia Polytechnic Institute and State University. 24061-0402.

Leeuwis C, and A. Van den Ban A. 2004. Communication for rural innovation. Rethinking agricultural extension, Blackwell Science, CTA, Oxford, Wageningen. pp: 1-412.

Linden A. L., Carlsson-Kanyama A and Eriksson B. 2006. Efficient and inefficient aspects of residential energy behaviour: What are the policy instruments for change? Energy Policy. 34: 1918–1927.

Mattson N, 2008. Needs assessment survey of the New York state greenhouse industry. New York: Department of horticulture plant science building. Cornell University Ithaca, NY 14853.

Mirgohar M, Movahed Mohammadi H. 2008. Investigating and prioritizing the training and extensional needs of wheat producers by measuring their technical knowledge level and performance. Iran Agricultural Extension and Education. 4 (1): 61-72.

Nazarzadeh Zare M Dorrani, K. and Gholamali Lavasani M. 2011. Obstacles and problems of agriculture extension training courses from farmers points of view participating in the extension training courses Dezful City. Research in Curriculum Planning. 8 (1,2): 1-13.

Ommani A. R. and Chizari M. (2005). A educational needs assessment of low input sustainable agriculture (LISA) practices for wheat farmers in Khouzestan province of Iran. Proceedings of the 21th Annual Association for International Agricultural and Extension Education Conference. San Antonio, Texas, U. S. A. 14 (3), 18-31.

Panahi F. (2010). Determine the Training Needs of Apple Growers (case study: Eghlid City, Fars Province). Journal of Agricultural Extension, 3 (1): 57-70.

Planning deputy of Yazd government. 2010. Yazd province in one viewpoint: ongoing opportunities.

Poursaeid A, and Mehdizadeh H. 2009. A Study on educational needs of Irrigated Wheat farmers in Ilam Province. The Third Congress of Agricultural Extension and education of Iran. Mashhad.

Rasayian M, Shams A. Bayat H. Razmi H. Hooshmandan Moghadam Fard Z. 2017. Communication and information components affecting on educational needs of fruit growers in Shazand Township, Iran. Journal of Agricultural Education Administration Research. 9 (14): 53-67.

Saburi M. S, and Minaee A. H. 2009. Classification of greenhouse owners needs based on perception of greenhouse owners and agricultural experts in the Garmsar Township. Agricultural Extension and Education Research. 2 (3): 33-48.

Saffarnia M. 2008. Psychology of energy attitude and behavior change. Second Edition, Saba Publications (In Persian).

Salem J. 2009. The economic study of greenhouse cucumber production and its comparison with non-greenhouse cultures, the first national congress of hydroponics and greenhouse production, Isfahan: Isfahan University of Technology. 2009.

Shokrollah Zadeh A., 2005. The examination of the educational Needs of Cucumber Farmers in City of Garmsar, Master Thesis, Science and Research Branch, Islamic Azad University.

Steg L and Vlek C. 2009. Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research Agenda, J. of Environ. Psycho. 29: 309–317.

Suvedi M. Jeong E. Coombs J. 2010. Education Needs of Michigan Farmers. 48 (3): 1-11.

Wood G, and Newborough M. 2003. Dynamic energy-consumption indicators for domestic appliances: environment, behaviour and design, Energy and Buildings. 35: 821–841.

Yazd Province Agricultural Organization. 2011. Statistics on the production of greenhouse products in Yazd province in 2011. Unpublished report..