تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی در بهبود یادگیری دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.

چکیده

شبکه‌های اجتماعی یکی از دستاوردهای مهم بشر در به‌روزرسانی اطلاعات هستند که فرصت زیادی را در اختیار جوامع علمی به‌خصوص دانشجویان قرار می‌دهند. جامعه آماری این مطالعه را دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 1396 با حجم 523 نفر تشکیل می‌دهند، که از این تعداد 217 نفر به‌عنوان نمونه با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. برای معتبر سازی پرسشنامه و استخراج متغیرهای مورداندازه‌گیری تحقیق، هم از روش پانل متخصصان و هم پیش آزمون از سوالات استفاده شد. روایی سوالات پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصان دانشگاه بوعلی سینا تایید و پایایی آن نیز از طریق آزمون تتای ترتیبی محاسبه و به میزان 88/. به دست آمد. نتایج نشان داد که بیش از نیمی از دانشجویان کشاورزی (4/52 درصد) به استفاده از شبکه‌های اجتماعی نگرش مثبتی دارند. همچنین دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و با جنسیت زن بیشتر از این شبکه ها استفاده میکنند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در بهبود یادگیری دانشجویان نشان داد که تبادل اطلاعات با همکلاسی‌ها و اساتید، بهبود فرهنگ مطالعه و یادگیری، بهبود ارتباطات فردی و اجتماعی و افزایش احتمال شغل یابی مهمترین عامل های شناسایی شد می باشند که این عوامل در مجموع 61 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند. همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین جنسیت و مقطع تحصیلی دانشجویان کشاورزی با نگرش آنها نسبت به استفاده از شبکه‌های اجتماعی رابطه مثبت و معنی‌دار در سطح 99 درصد وجود دارد و نیز نتایج آزمون کروسکال والیس نیز بیانگر این موضوع بود که بین نگرش دانشجویان زن و مرد نسبت به شبکه‌های اجتماعی تفاوت معناداری در سطح 99 درصد وجود دارد. همچنین بین مقطع تحصیلی دانشجویان و میزان علاقه به شبکه های اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری در سطح 95 درصد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the roles of virtual social networks (VSNs) on the students' learning and teaching (Case study: agricultural college of Bu- Ali Sina University)

نویسندگان [English]

  • Reza Movahedi 1
  • Masoud Samian 2
  • Nasim Izadi 2
  • Marjan sepahpanah 2
1 Associate professor of agriculture extension & education department, College of agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 PhD student, Department of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

The study's population included 500 both graduate and undergraduate students at Bu-Ali Sina University in 2017 academic year. A number of 217 students were randomly selected as samples using Morgan's sampling size table. In order to validate the questionnaire and access to reliable variables both panel of experts and a pre-test method were used. The reliability of the questionnaire estimated with R, was 0.88. Results showed that majority of the students (52.4 %) agreed to virtual social networks with a positive attitude. The students on graduated level and female gender have used VSNs more than other groups. The results of factor analysis of the effects of social networks on improvement of learning activities showed that the most important factors were the exchange of information with classmates and teachers, improving the culture of study and learning, improving personal and social communication and increasing the probability of job placement. The factors explain 61% of the variance of all variables. Also, the results of Spearman correlation coefficient showed that there is a significant relationship between gender and educational level of agricultural students with their attitude toward using social networks in the level of 99%, and the results of Kruskal Wallis test also indicate that between The attitude of male and female students towards social networks is significantly different at 99 percent

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Networks (VSN)
  • Internet
  • Teaching and Learning
  • Students' Learning Activities
  • Building culture
بشیری، سعید (1395). تأثیر فضای مجازی بر توسعه سیاسی؛ با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی. مدیریت رسانه، (21) 4، 44- 25.

جانبازی، زبیده (1389). تأثیر رسانه‌های یادگیری الکترونیکی بر رفتار اجتماعی از دید گاه اساتید و دانشجویان کامپیوتر، پاپان نامه کارشناسی‌ارشد رشـته‌ی تکنولـوژی آموزشـی، دانشـگاه آزاد اسلامی ساری.

خانیکی، هادی، بصیریان جهرمی، حسین (1392). کنشگری و قدرت در شبکه‌ها اجتماعی مجازی ((مطالعه کارکردهای فیس بوک در فضای واقعی)). فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره 46، 61-80.

رضائی، مهدیه، شبیری، محمد (1394). رابطه استفاده از نرم‌افزار‌های وایبر، لاین و اینستاگرام با سواد زیست محیطی دانشجویان، نشریه فناوری آموزش، 9 (4)، 273-274.

رهبرقاضی، محمود رضا؛ مسعودنیا، حسین؛ صادقی نقدعلی، زهرا؛ و پوره، امیر حسین (1395). نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تمایل به مشارکت انتخاباتی و جهت‌گیری‌های سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان). پژوهش‌های ارتباطی، 86، 146- 125.

شیخ؛ رضا، شامبیاتی؛ هانیه (1394). تحلیل محتوای شبکه‌های اجتماعی مجازی با رویکرد نتنوگرافی بر اساس اطلاعات ناقص، فصل‌نامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال اول، شماره 4، 203-179.

عدلی‌پور، صمد؛ و پیرنیا، زهرا (1393). مطالعه آثار و پیامدهای سیاسی شبکه‌های اجتماعی مجازی. مطالعات اجتماعی و رسانه، (4) 1، 106- 87.

عیسی زاده نشلی، ر. (1382). ارائه مدل و ساختار محیط کنترل و آموزش نرم‌افزارهای کامپیوتری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد. WEB محیط شبکه‌های محلی و گسترده اسلامی، واحد تهران جنوب.

فتحی، آیت اله؛ موسوی فر، بابک؛ رضایی، نور محمد و نوری، ابراهیم (1395). تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر مؤلفه‌های احساس امنیت اجتماعی و هویت ملی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، (1) 9، 74- 51.

محمدی، داود؛ حسینی، سید محمود؛ شبانعلی فمی، حسین؛ رجب‌بیگی، مجتبی؛ و عیسایی، محمد تقی (1387). تحلیل نگرش آموزش‌گران نسبت به یادگیری الکترونیکی در آموزش-های علمی-کاربردی کشاورزی در ایران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 109-99:1 (31).

معینی کیا، مهدی؛ زاهد بابلان، عادل؛ آریانی، ابراهیم؛ و خالق خواه، علی (1394). بررسی اهداف و انگیزه‌های دانشجویان از کاربست شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی). رسانه، سال 26 شماره 4، 130- 105.

مهدی زاده، سید محمد و اتابک، محمد (1394). استفاده از شبکه‌های اجتماعی و شکل‌گیری فرهنگ جوانی در جوانان تهرانی کاربر فیس بوک. مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، (34) 17، 138- 103.

میرفردی، اصغر و ولی نژاد، عبداله (1394). ارزیابی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سرمایه اجتماعی دانشجویان) مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج (. مجله جهانی رسانه، (2) 10، 250-236.

ودودی، الهه، دلاور، علی (1394). بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی در تغییر ویژگی‌های شخصیتی جوانان. روان‌شناسی تربیتی، سال 10، شماره 35، 62- 41.

یعقوبی، جعفر؛ ملک محمدی، ایرج؛ ایروانی، هوشنگ؛ و عطاران، محمد (1387). طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ترویج و آموزش کشاورزی ایران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 39 (1)، 20-11.

Bobsin, D. and Hoppen, N. (2014). From Information to Smart Society, The Structure of Organizational Virtual Social Networks, Springer International Publishing: Switzerland.

Boyd D., and Ellison N. (2008). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication,13,210-230.

Chen H. ; & Sali M. A. (2010). Qualitative study of Iranian face book users´ perceptions of using face book in Iran´s participations activities. E-Government Master Program - HT09 Swedish Business School – Informatics Örebro University.

D. Kostka-Rokosz M., DvorkinCamiel L., and McCloskey W. (2014). Pharmacy students’ perception of the impact of a Face book delivered health news service—Tw year analysis. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 6, 471–477.

Day, TM., Raven MR., and Newman ME. (2005). The effects of World Wide Web instruction and traditional instruction and learning style on achievement and changes in student attitudes in a technical writing in an agriculture course. Journal of Agricultural Extension, 39 (4), 65-75.

Getchell, M. and Sellnow, T. (2015). A network analysis of official Twitter account during the west Virginia water. computer in humans behavior. Available on; www. elsevier. com/locate/comphumbeh

Heysung, P. (2004). Factors that affect information technology adoption by teachers. Retrieved from http://digitalcommons. unl. edu/dissertations/AAI3126960

Hwang, G., Tsai, C., and Yang, S. J. (2008) Criteria, strategies and research issues of context-aware ubiquitous learning. Educational Technology and Society, 11 (2), 81–91.

Kolek, EA., and Saunders, D. (2008) Online disclosure: An empirical examination of undergraduate facebook profile. NASPA Journal, 45 (1), 1-25.

Liaw, S., Huang, H., and Chen, G. D. (2006). Surveying instructor and learner attitudes toward e-learning. Journal of Computers & Education. Retrieved from http://www. sciencedirect. com.

Luisetto M, Mokbul MI, Cabianca L (2016). Professional Social Media: Instrument to Meet Researcher and Healthcare Instruments with a Model for a New Scientific Social Network. Int J Econ Manag Sci, 5 (3), 1-3.

MatNoh, N., Abd Razak, S. H., Alias, N., Siraj, S., Mohd Jamil, M. R., and Hussin, Z. (2013). Usage of Facebook: The Future Impact of Curriculum Implementation on Students in Malaysia. Social and Behavioral Sciences, 103 (26), 1261–1270.

Mazer, J. P., Murphy, R. E., and Simonds, C. J. (2007). I’ll see you on ‘‘Face book:’’ The effects of computer-mediated teacher self-disclosure on student motivation, affective learning, and classroom climate. Communication Education, 56 (1), 1–17.

Mazman, S. G., and Usluel, Y. K. (2010). Modeling educational usage of Facebook. Journal of Computers & Education, 55, 444- 453.

Nonamaker, JB. (2000). Pre-college Internet use and freshman year academic achievement in a private college: The effect of soci demographic characteristics, family socioeconomic status, academic ability and high school experience. Doctoral Dissertation, Fordham University. Digital Dissertation. UMI 2000; No 9981407.

Ogata, H., Li, M., Hou, B., Uosaki, N. (2011). El-Bishouty, M., and Yano, Y. SCROLL: Supporting to share and reuse ubiquitous learning log in the context of language learning. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 6 (2), 69–82.

Ventura, R., and Jose Quero, M. (2013). Using Face book in University Teaching: A Practical Case Study. Social and Behavioral Sciences, (83),1032 – 1038.

Wang, RB., and Du, C. T. (2014). Mobile Social Network Sites as innovative pedagogical tools: factors and mechanism affecting students 'continuance intention on use. Journal of Computer Education, (10), 140-159.

Yang, Y. T. C. (2008). A catalyst for teaching critical thinking in a large university class in Taiwan: Asynchronous online discussions with the facilitation of teaching assistants. Educational Technology Research and Development, 56 (3), 241-26.