دوره و شماره: دوره 11، شماره 48، بهار 1398، صفحه 1-154 
4. عامل‌های افزایش دانش و مدیریت بیماری در مرغداری‏ های بوشهر

صفحه 43-56

مهناز امیر امینی خلف لو؛ نوذر منفرد؛ پرویز بیات؛ حسن علیپور


8. الگوی مفهومی گسترش نمانام دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی

صفحه 104-123

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ لقمان عباسی؛ مهنوش شریفی