تأثیر سرمایه ارتباطی و انسانی در عملکرد مرکزهای آموزش عالی جهاد کشاورزی از دیدگاه مدرسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سمنگان، آمل، ایران

چکیده

د
دانشگاه‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر اقتصاد دانش محور ایفا می‌کنند و برای دستیابی به این منظور، استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله سرمایه‌های فکری به عنوان دارایی‌های نامشهود، دارای اهمیت است. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و اندازه‌گیری عملکرد مرکزهای آموزش عالی جهاد کشاورزی با تأکید بر اثر میانجی سرمایه ارتباطی می‌باشد. این تحقیق، از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات از نوع میدانی است. جامعه آماری این تحقیق را 220 تن از اعضای هیئت علمی و مدرسان مرکزهای آموزش عالی جهاد کشاورزی در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل دادند که با توجه به جدول بارتلت 140 تن از آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد نیتی و راوی، استفاده شد. روایی محتوایی، همگرا و واگرا و پایایی ترکیبی 831/0 و تتای ترتیبی 772/0 ابزار تحقیق تأمین شد. مدل‌سازی معادله‌های ساختاری تعاملی در نرم‌افزار SMART-PLS3 نشان داد که هر دو متغیر سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی، تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد این مرکزها دارند. افزون بر این، متغیر سرمایه ارتباطی، اثر میانجی بر رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Communication and Human Capital on Performance of Agricultural Jahad Higher Education Centers from the Lecturers’ Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Arsalan irajirad 1
  • Mahmonir Teimoorzade namini 2
2 Graduated of master of Human Resource Education and Resource Improvement, Non-profit Institution of Higher Education samangan, Amol, Iran
چکیده [English]

Universities are mainly institutions in which knowledge is generated and disseminated. Therefore, it can be expected that universities play an important role in economic and social development based on a knowledge-based economy and, for the sake of achieving this goal, the use of all capacities, including intellectual capital, as an intangible asset, is important. The purpose of this research is to investigate the role of intermediary capital of communication on the relationship between human capital and the performance of faculty members and instructors in higher education centers of Jihad-e-Agriculture in 1397. In this regard, a sample of 140 people was selected using the Cochran formula with stratified random sampling. In order to collect data, the Nati and Narrator questionnaire (2017) was used. Validity (content, convergence and divergence), and reliability (Cronbach's alpha coefficient, composite and probability coefficient) of questionnaires indicate that the research measure expressions have a good validity and reliability. The analytical results by structural equation modeling using SMART-PLS3 software showed that both human capital and capital ratios have a positive and significant effect on performance. In addition, the variable of communicative capital plays a mediator effect on the relationship between human capital and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital
  • communicative capital
  • performance measurement
ابیلی، خدایار و موفقی، حسن (1386). دریچه‌ای بر مفاهیم نوین مدیریتی با تأکید بر منابع انسانی. تهران: انتشارات سارگل.

داوری، علی و رضازاده، آرش (۱۳۹۲). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی.

رحیمی، فر ج اله (1390)، طراحی و تبیین مدل سرمایه‌گذاری در منابع انسانی جهت کسب مزیت رقابتی در صنایع مبتنی بر دانش؛ مطالعۀ موردی صنایع داروسازی، پایان نامۀ دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.

عباسی اسفنجانی، حسین (1395). طراحی الگوی تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی. فصل‌نامه پژوهش بازرگانی، (82)، 65-23.

مهرفر، ابوطلب، تقی نتاج، غلامحسین و رستمی، وهاب (1396)، مدل کاربردی پیشنهادی سرمایه ارتباطی بر عملکرد مالی بانک‌ها، دومین همایش بین‌المللی مدیریت، تهران.

Banerjee, R & Roy, S. S. (2016). Human capital, technological progress and trade: what explains India’s long run growth? J. Asian Econ. 30: 15–31.

Bagozzi, R. P & Fornell, C. (1982). Theoretical concepts, measurements, and meaning. In Fornell, C. (Ed.) A second generation of multivariate analysis (24-38). 1.

Castro G. (2018). An intellectual capital-based view of the firm: Origins and nature. J Bus Ethics,98 (4):649-62.

Castro, G. M., Lopez, J. E. N., Saez, P. L & Salazar, E. A. (2011). Organizational capital as competitive advantage of the firm. J. Intellect. Cap. 7 (3): 324–337.

Chin, W. W. (2003). Issues and opinions on structural equation modeling. MIS Quarterly, 22 (1), 7-16.

Choua, Sh. W & Chen, P. Y. (2009). The influence of individual differences on continuance intentions of enterprise resource planning (ERP). Int. J. Human Computer Studies, 67 (6), 484–496

Ferrer, J. L & Morris, L. (2013). Engaging elitism: the mediating effect of work engagement on affective commitment and quit intentions in two australian university groups. High. Educ. Q. 67 (4), 340–357.

Fornell, C & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18 (1), 39−50.

Gibbs, P & Dean, A. (2014). Troubling the notion of satisfied students. High. Educ. Q. 68 (4), 416–431.

Jones N. (2009), Measuring intellectual capital in higher education. J Inform Knowl Manag, 8 (2):113-36.

Huang, F. (2015). Building the world-class research universities: a case study of China. High. Educ. 70 (2), 203–215.

Kannan, G & Aulbur, W. G. (2004). Intellectual Capital: Measurement Effectiveness. Journal of Intellectual Capital. 5 (3), 389-413.

Lawrence, J., Ott, M & Bell, A. (2012). Faculty organizational commitment and citizenship. Res. High. Educ. 53 (3), 325–352.

Lonnqvist, A., Kianto, A. & Sillanpaa, V. (2009), ―Using Intellectual Capital Management for Facilitating Organizational Change‖, Journal of Intellectual Capital, Volume 10, Issue 4, pp. 559- 572

Nadolny, A & Ryan, S. (2015). McUniversities revisited: a comparison of university and McDonald’s casual employee experiences in Australia. Stud. High. Educ. 40 (1), 142–157.

Nielsen, C & Cappelen, K. (2014). Exploring the mechanisms of knowledge transfer in university- industry collaborations: a study of companies, students and researchers. High. Educ. Q. 68 (4), 375–393.

Niti, Ch & Ravi, K. (2017). Role of human and relational capital of universities as underpinnings of a knowledge economy: A structural modelling perspective from north Indian universities, International Journal of Educational Development, Elsevier, vol. 56 (C), pages 52-61.

Praeger Bontis, N & Serenko, A. (2009). A Causal Model of Human Capital Antecedents and Consequents in the Financial Services Industry. Journal of Intellectual Capital, 10 (1): 53-69.

Postiglione, G. A & Arimoto, A. (2015). Building research universities in east asia. High. Educ. 70 (2), 151–153.

Pick, D., Teo, S & Yeung, M. (2012). Friend or foe? new managerialism and technical, administrative and clerical support staff in australian universities. High. Educ. Q. 66 (1), 3–23.

Postiglione, G. A. (2013). Anchoring globalization in Hong Kong’s research universities: network agents, institutional arrangements, and brain circulation. Stud. High. Educ. 38 (3), 345–366.

Sanchez, R. G., Bolivar, M & Lopez- Hernandez, A. M. (2013). Online disclosure of university Social responsibility: a comparative study of public and private US universities. Environ. Educat. Res. 19 (6), 709–746.

Samaran, A., Sooria, H & Saravanan, A. S. (2012), Intellectual Capital Accounting and Reporting in the Knowledge Economy, Journal of Intellectual Capital, 3 (2), 128-148.

Sanchez P, Elena S & Castrillo R. (2007). The intellectual capital university report. Madrid: Autonomous University of Madrid.

Sanchez, MP & Elena, S. (2006). Intellectual capital in universities, improving transparency and internal management. J Intellec Cap. 7 (4):529-48.

Sevriens, S., Meeuwisse, M & Born, M. (2015). Student experience and academic success: comparing a student- centred and a lecture based course programme. High. Educ. 70 (1), 1–17.

Sharafi M. (2013). Identification and prioritization intellectual capital measurement indicators using AHP technique. Educ Meas. 2 (4):9-18.

Sharafi, M & Abbaspour, A (2013). Relationship between Intellectual Capital and Function in Universities and Higher Education Institutes Quarterly of Education Strategies in Medical Science; 6 (2): 75-81

Shin, J. C& Lee, S. J. (2015). Evolution of research universities as a national research system in Korea: accomplishments and challenges. High. Educ. 70 (2), 187–202

Sullivan J, P, H. & Sullivan S, P, H. (2000), “Valuing intangible companies: an intellectual capital approach”, Journal of Intellectual capital, Vol. 1 No. 4, pp. 328- 340.

Taylor, M. (2013). Shared governance in the modern university. High. Educ. Q. 67 (1), 80–94.

Zhang, Y & O’Halloran, K. L. (2013). ‘Toward a global knowledge enterprise’: university websites as portals to the ongoing marketization of higher education. Crit. Discour. Stud. 10 (4), 468–485.