نگرش دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان نسبت به نیرنگ ورزی تحصیلی و عامل‌های مؤثر بر آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد ترویج کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران.

چکیده

نیرنگ ورزی تحصیلی یکی از شکل‌های کژرفتاری است که امروزه به یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های مؤسسه‌های آموزش عالی تبدیل شده است. نیرنگ ورزی تحصیلی به دو صورت نیرنگ ورزی در آزمون‌ها و نیرنگ ورزی در تکلیف‌های درسی آشکار می‌شود. هدف این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان نسبت به نیرنگ ورزی تحصیلی و عامل‌های مؤثر بر آن بود. روش تحقیق این مطالعه علّی - ارتباطی بود. جامعه‌ی آماری آن مشتمل بر 1456 دانشجوی کارشناسی دانشگاه می‌باشد که از میان آنان 232 تَن به صورت تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بود. روایی این ابزار بر پایه‌ی رأی صاحب‌نظران آموزش کشاورزی تایید و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای ترتیبی با استفاده از نرم‌افزار R برای نگرش به نیرنگ ورزی تحصیلی 74/0 و برای عامل‌های مؤثر در آن 87/0 به دست آمد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های من ویت نی، کروسکال والیس، ضریب هم‌بستگی اسپیرمن و تحلیل عاملی اکتشافی پردازش شد. یافته‌ها نشان داد رایج‌ترین شیوه نیرنگ ورزی در آزمون‌ها نگاه کردن به برگه دیگران و نوشتن روی کاغذ و رایج‌ترین شیوه نیرنگ ورزی در تکلیف‌ها گرفتن مقاله از اینترنت و گرفتن تکلیف‌ها از هم کلاسی‌ها می‌باشد. یافته‌های بدست آمده از تحلیل هم‌بستگی نشان داد بین معدل دانشجویان و نگرش آنان به نیرنگ ورزی تحصیلی رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. یافته‌های آزمون من ویت نی نیز نشان داد بین نگرش دانشجویان نسبت به نیرنگ ورزی تحصیلی برحسب پیشینه‌ی مشروطی اختلاف معنی‌داری وجود دارد به طوری که دانشجویان بدون پیشینه‌ی مشروطی نگرش منفی‌تری نسبت به نیرنگ ورزی تحصیلی داشته‌اند. بنابر یافته‌های آزمون کروسکال والیس بین نگرش دانشجویان به نیرنگ ورزی تحصیلی بر حسب دانشکده تفاوت آماری معنی‌داری وجود دارد و دانشجویان دانشکده‌ی مهندسی زراعی و عمران روستایی نگرش منفی‌تری نسبت به نیرنگ ورزی تحصیلی داشته‌اند. یافته‌های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد دو عامل ضعف برنامه‌ریزی آموزشی و عامل‌های موقعیتی و هنجارهای اجتماعی می‌توانند بیش از 40 درصد واریانس انگیزه‌ی نیرنگ ورزی تحصیلی را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitudes of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan Students toward Academic Cheating and It’s Effecting Factors

نویسندگان [English]

  • Saeed Mohammadzadeh 1
  • Mahboubeh Asimeh 2
1 Assistant Professor, Deptartment of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Molla Sani, Ahwaz, Iran.
2 M. Sc. Graduate in Agricultural Extension, Yasouj University, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate students’ attitudes toward academic cheating and its effecting factors in the Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. This research has been done through a descriptive-correlational method and data were gathered through a questionnaire. The statistical population of the study consisted of 1456 undergraduate students of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, among whom 232 were selected by using a stratified sampling method. The results of the research showed that the most common methods of cheating in exams are to look at the sheets and write on paper, and the most common methods of cheating in homework are getting articles from the Internet and taking homework from classmates. The results of correlation analysis showed that there is a negative and significant relationship between the mean of the variable and the attitude toward cheating. The results of the Mann Whitney test also showed that there is a significant difference between the attitudes of people with a dismissed background and those who do not have a dismissed background. According to the results of Kruskal Wallis test, there is a significant difference between the students of the three colleges regarding of attitude towards cheat, and students of the Faculty of Agricultural Engineering and Rrural Development had a more negative attitude towards cheating. The results of factor analysis also showed that two factors of educational planning weakness and situational factors can explain more than 40% of variance in the motivation of academic cheating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cheating in exams
  • cheating in homework
  • Agricultural students
امیری، م. ا.؛ خامسان، ا. و آیتی، م. (1390). شرافت علمی در نظام آموزش عالی: مقایسه‌ی تطبیقی دانشگاه‌های منتخب آمریکا، بریتانیا و ایران. اخلاق در علوم و فناوری، 6 (4): 14-1.

امینی، م.؛ پریزاد، م.؛ ریواز، س.؛ ثاقب، م. م. و ریواز، م. (1394). مقایسه نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشکده پزشکی شیراز در زمینه انواع تقلب دانشگاهی (تقلب در امتحان، تقلب در بالین و تقلب در نوشتن پژوهش و مقاله). گام‌های توسعه درآموزش پزشکی، 12 (5): 717-709.

بهرامی، ب.؛ حسن زاده، م.؛ زندی، ز.؛ ارمی، ا. و میری، خ. (1394). نگرش دانشجویان درباره تقلب امتحانی و راهکارهای مقابله با آن. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 8 (2): 104-99.

خامسان، ا. و امیری، م. ا. (1390). بررسی تقلب تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسر. اخلاق در علوم و فناوری، 6 (1): 61-53.

رستمی، ف.؛ زرافشانی، ک. و سعدوندی، م. (1393). بررسی شیوه‌های متداول تقلب در آزمون‌ها در بین دانشجویان و ارائه راهکارهای مدیریت و کنترل آن (مطالعه موردی: دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه). نامه آموزش عالی، 7 (25): 144-129.

سید حسینی داورانی، س. و. (1383). نگرش دانشجویان پزشکی سال اول تا ششم نسبت به انواع خلاف دانشگاهی تقلب و سنجش فراوانی آن به روش غیر مستقیم. پایان‌نامه دکتری پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز.

فعلی، س.؛ صفرپور، س. و رسولی آذر، س. (1393). عوامل مؤثر بر تقلب دانشجویان در آزمونهای دانشگاهی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (71): 77-57.

مرادی، و. و سعیدی جم، م. (1380). بررسی علل گرایش دانشجویان به تقلب در امتحانات دانشجویان به تقلب در امتحانات دانشجویان، طب و تزکیه، 40: 19-16.

نیک‌پور، ه. (1382). تعیین نگرش دانشجویان سال آخر پزشکی نسبت به انواع تقلب در مراحل تدوین پایان‌نامه و سنجش فراوانی آن به روش غیر مستقیم. پایان‌نامه دکتری پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

Ballantine, J. A. ; McCourt Larres, P. & Mulgrew, M. (2014). Determinants of academic cheating behavior: The future for accountancy in Ireland. Accounting Forum, 38: 55– 66.

Cizek, G. J. (2003). Detecting and preventing classroom cheating: Promoting integrity in assessment. Thousand Oaks, California: Corwin.

King, D. L. & Case, C. J. (2007). E-Cheating: Are Students Misusing It? Issues in Information Systems, 8 (1): 71-75.

Murdock, T. B. & Anderman, E. M. (2006). Motivational perspectives on student cheating: toward an integrated model of academic dishonesty. Educational Psychologist, 41 (3): 129-145.

Murdock, T. B. ; Beauchamp, A. S. & Hinton, A. (2008). Predictors of cheating and cheating attributions: Does classroom context influence cheating and blame for cheating? European Journal of Psychology of Education, 23 (4): 477-492.

Nonis, S. & Swift, C. O. (2001). An examination of the relationship between academic dishonesty and workplace dishonesty: A multicampus investigation. Journal of Education for Business, 77 (2):69-78.

Park, E. ; Park, S. & Jang, I. (2013). Academic cheating among nursing students. Nurse Education Today, (33): 346-352.

Pryor, E. R. ; Habermann, B. & Broome, M. E. (2007). Scientific misconduct from the perspective of research coordinators: a national survey. Journal of Medical Ethics, 33:365–369.

Whitley, B. E. Jr. & Keith-Spiegel, P. (2002). Academic dishonesty: An educator’s guide. Hillsdale, NJ: Erlbaum.