بررسی رابطه‌ی مهارت‌های استخدام‌پذیری و سازگاری مسیر شغلی در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه‌های بوعلی سینا و اراک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار/گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف این پژوهش توصیفی- همبستگی بررسی رابطه‌ی مهارت‌های استخدام‌پذیری و سازگاری مسیر شغلی در میان دانشجویان کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 1300 تن از دانشجویان سال سوم و چهارم کارشناسی رشته‌های کشاورزی دانشگاه‌های بوعلی سینا و اراک در سال تحصیلی 97 -1396 بود که بر پایه‌ی جدول کرجسی و مورگان، 341 تن از آنان با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب به عنوان نمونه‌ی تحقیق گزینش شدند. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا تأیید شد. پایایی ابزار پژوهش نیز با استفاده از محاسبه آلفای ترتیبی برای مقیاس‌های اصلی پرسشنامه (در دامنه بین 80/0 تا 93/0) ارزیابی و تایید شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی و مدل‌‌سازی معادله‌‌‌های ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مجموعه مهارت‌های استخدام‌پذیری با سازگاری مسیر شغلی رابطه مثبت و معنی‌داری دارند. همچنین نتایج بیانگر آن بود که مهارت‌های حل مسئله قوی‌ترین ارتباط معنی‌دار را با چهار زیرمجموعه سازگاری مسیر شغلی یعنی نگرانی، کنترل، کنجکاوی و اعتماد مسیر شغلی دارد. نتایج این بررسی بر اهمیت توسعه مهارت‌های استخدام‌پذیری دانشجویان به منظور تقویت سازگاری مسیر شغلی آنان تاکید می‌کند. بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی برای سیاستگذاران و آموزشگران در زمینه توسعه مهارت‌های استخدام‌پذیری و سازگاری مسیر شغلی ارایه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Employability Skills and Career Adaptability among Agricultural Students of Bensina and Arak Universities, Iran

نویسنده [English]

  • Saeid Karimi
Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

This descriptive correlational study was conducted to investigate the relationship between employability skills and career adaptability among agricultural students. The study population was 1300 senior bachelor agricultural students of Bu-Ali Sina University and Arak University in the academic year 1396-1397. According to the table of Krejcie and Morgan, 341 of them were selected through proportional stratified sampling. A questionnaire was used to collect data. Validity of the questionnaire was approved based on the opinions of faculty members at Bu-Ali Sina University. A pilot study was conducted to determine the reliability of the instrument, which the Cronbach's alpha values for the main scales of the questionnaire, was at the appropriate level (in the range of 0.80 to 0.93). The collected data was analyzed using Canonical Correlation Analysis and Structural Equation Modeling technique by the help of SPSS and AMOS software. The results showed that there is a significant positive relationship between employability skills and career adaptability. Notably, problem solving skills were significantly related to the four sub-scales of career adaptability (career concern, career control, career confidence and career curiosity). The results of the study reveal the importance of developing students' employability skills in order to strengthen their career adaptability. The findings have implications for the development of employability skills and career adaptability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career adaptability
  • Employability skills
  • Agriculture students
سمیعی، فاطمه؛ باغبان، ایران؛ عابدی، محمدرضا و حسینیان، سیمین (1390). نظریه‌های مشاوره مسیرشغلی"مسیر تکامل انتخاب شغل". اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.

صالحی، رضوان؛ عابدی، محمدرضا؛ باغبان، ایران و نیلفروشان، پریسا (1393). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی (CAAS). فصل‌نامه اندازه‌گیری تربیتی، 4 (16)، 49-66.

علم بیگی، امیر؛ امیری، رومینا و صاحبدل، سینا (1395). نقش مهارت‌های اشتغال در انگیزه تحصیلی دانشجویان کشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره). فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 8 (37)، 62-49.

 

Archer, W., & Davison, J. (2008). Graduate employability: What do employers think and want? London: Council for Industry and Higher Education (Available from: www. ciheuk. com/docs/PUBS/0802Grademployability. pdf)

Ashford, S. J., & Taylor, S. M. (1990). Adaptation to work transitions: An integrative approach. In K. M. Rowland & G. R. Ferris (Eds.), Research in personal and human resources management, 8. (pp. 1–39) Greemwich, CT: JAI Press

Barrie, S., Hughes, C. & Smith, C. (2009). The national graduate attributes project: integration and assessment of graduate attributes in the curriculum, final report, Australian Learning and Teaching Council, Sydney.

Chan, S. H. J., & Mai, X. (2015). The relation of career adaptability to satisfaction and turnover intentions. Journal of Vocational Behavior, 89, 130-139. doi:10.1016/j. jvb. 2015.05.005

Collet, C., Hine, D., & du Plessis, K. (2015). Employability skills: perspectives from a knowledge-intensive industry. Education+ Training, 57 (5), 532-559.

Cranmer, S. (2006). Enhancing graduate employability: Best intentions and mixed outcomes. Studies in Higher Education, 31 (2), 169–184.

De Guzman, A. B., & Choi, K. O. (2013). The relations of employability skills to career adaptability among technical school students. Journal of Vocational Behavior, 82 (3), 199-207.

De laHarpe, B., Radloff,A., Scoufis,M., Dalton, H., Thomas, J., Lawson, A.,David, C. and Girardi, A. (2009), “The B-factor project: understanding academic staff beliefs about graduate attributes”, final report, Australian Learning and Teaching Council, Sydney

Del Corso, J., & Rehfuss, M. (2011). The role of narrative in career construction theory. Journal of Vocational Behavior, 79 (2), 334–339, http://dx. doi. org/10.1016/j. jvb. 2011.04.003.

DEST (2002). Employability skills for the future, a report by the Australian Chamber of Commerce and Industry and the Business Council of Australia for the Department of Education. Canberra: Science and Training.

Fugate, M., Kinicki, A. J., & Ashforth, B. E. (2004). Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior, 65 (1), 14–38.

Hartung, P. J., & Taber, B. J. (2008). Career construction and subjective well-being. Journal of Career Assessment, 16 (1), 75–85.

Harvey, L. (2001). Defining and measuring employability. Quality in Higher Education, 7 (2), 97-109.

Harvey, L. (2005). Embedding and integrating employability. New Directions for Institutional Research, 2005 (128), 13-28.

Hirschi, A. (2010). Swiss Adolescents’ Career Aspirations: Influence of Context, Age, and Career Adaptability. Journal of Career Development, 36 (3), 228–245.

Holmes, L. (2001). Reconsidering graduate employability: the graduate identity approach. Quality in Higher Education, 7 (2), 111-119.

Ju, S., Zhang, D., & Pacha, J. (2012). Employability skills valued by employers as important for entry-level employees with and without disabilities. Career Development for Exceptional Individuals, 35 (1), 29–38, http://dx. doi. org/10.1177/0885728811419167.

Kazilan, F., Hamzah, R., & Baker, A. B. (2009). Employability skills among students of technical and vocational training centers in Malaysia. European Journal of Social Sciences, 9 (1), 147–160.

Leke, D. K. (2010). Vocational education and training in secondary schools: investigation into a VET model for Papua New Guinea. Unpublished

McArdle, S., Waters, L., Briscoe, J. P., & Hall, D. T. (2007). Employability during unemployment: Adaptability, career identity and human and social capital. Journal of Vocational Behavior, 71, 247–264, http://dx. doi. org/10.1016/j. jvb. 2007.06.003

Morrison, R. F., & Hall, D. T. (2002). Career adaptability. In D. T. Hall (Ed.), Thousand Oaks, CA: Sage

Mourshed, M., Farrell, D., & Barton, D. (2013). Education to employment: Designing a system that works. McKinsey Center for Government. Available at: http://mckinseyonsociety. com/education-to-employment/report/ (accessed 16 June 2014).

Okolie, U. C., Nwosu, H. E., & Mlanga, S. (2019). Graduate employability: How the higher education institutions can meet the demand of the labour market. Higher Education, Skills and Work-Based Learning.

Othman, H. B., Sulaiman, A. B., Masrom, N. R. B., & Buntat, Y. B. (2009). The Instillation of Employability Skills through Problem Based Learning Model at Malaysia’s Higher Institution. Kuala Lumpur: Unpublished.

Pellegrino, J. W. & Hilton, M. L. (2012). Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century. National Academies Press, Washington, DC.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88 (5), 879.

Pouratashi, M., & Zamani, A. (2019). University and graduates employability: Academics’ views regarding university activities (the case of Iran). Higher Education, Skills and Work-Based Learning.

Rahman, S., Mokhtar, S. B., Yasin, R. M., & Hamzah, M. I. M. (2011). Generic skills among technical students in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 3713–3717, http://dx. doi. org/10.1016/j. sbspro. 2011.04.361.

Ramuli, A., Nawawi, R., & Pau Chun, M. P. (2010). Employees’ perception of employability skills needed in today's workforce among physiotherapy graduates. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 7 (C), 455–463, http://dx. doi. org/10.1016/j. sbspro. 2010.10.062.

Rasul, M. S., Ismail, M. Y., Isamil, N., Rajuddin, M. R., & Abd Rauf, R. A. (2010). Development of employability skills assessment tool for manufacturing industry. Journal Mekanikal, 30 (6), 48–61 (http://jurnalmekanikal. fkm. utm. my/UserFiles/file/e…)

Rosenberg, S., Heimler, R., & Morote, E. S. (2012). Basic employability skills: a triangular design approach. Education+ Training, 54 (1), 7-20.

Rossier, J., Zecca, G., Stauffer, S., Maggiori, C., & Dauwalder, J. P. (2012). Career Adapt-Abilities Scale in a French-speaking Swiss sample: Psychometric properties and relationships to personality and work engagement. Journal of Vocational Behavior, 80 (3), 734–743, http://dx. doi. org/10.1016/j. jvb. 2012.01.004.

Rudolph, C. W., Lavigne, K. N., & Zacher, H. (2017). Career adaptability: A meta-analysis of relationships with measures of adaptivity, adapting responses, and adaptation results. Journal of Vocational Behavior, 98, 17–34.

Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. In S. D. Brown, & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 42–70). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In R. W. Lent, & S. D. Brown (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 147–183) (2nd Ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons

Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). The Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80 (3), 661–673, http://dx. doi. org/10.1016/j. jvb. 2012.01.011.

Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J. P., Duarte, M. E., Guichard, J., et al. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75 (3), 239–250, http://dx. doi. org/10.1016/j. jvb. 2009.04.004.

Scott, F. J., Connell, P., Thomson, L. A., & Willison, D. (2019). Empowering students by enhancing their employability skills. Journal of Further and Higher Education, 43 (5), 692-707.

Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills (2001). Skills and task for jobs. A SCANS Report for America 2000. Washington, D. C. U. S. Department of Labour.

Singh, G. K., & Singh, S. K. (2008). Malaysian graduates' employability skills. Unitar E - Journal, 4 (1), 15–45 (http://ejournal. unitar. edu. my/articles/GurvinderMalaysianGraduate_1. pdf)

Skorikov, V. B. (2007). Continuity in adolescent career preparation and its effects on adjustment. Journal of Vocational Behavior, 70 (1), 8–24.

Stasz, C. (2001). Assessing skills for work: two perspectives. Oxford Economic Papers, 53 (3), 385-405.

Takase, M., Nakayoshi, Y., & Teraoka, S. (2012). Graduate nurses' perceptions of mismatches between themselves and their jobs and association with intent to leave employment: A longitudinal survey. International Journal of Nursing Studies, 49 (12), 1521–1530, http://dx. doi. org/10.1016/j. ijnurstu. 2012.08.003

Tien, H. L. S., & Wang, Y. C. (2017). Career Adaptability, Employability, and Career Resilience of Asian People. InPsychology of Career Adaptability, Employability and Resilience (pp. 299-314). Springer, Cham.

Wan Mohamed, W. A., Omar, B., & Romli, M. F. R. (2010). Developing problem solving skills for lifelong learning through work-based learning among community college students. Journal of Technical Education and Training, 2 (1), 1–8.

Weng, Q., & McElroy, J. C. (2010). Vocational self-concept crystallization as a mediator of the relationship between career self-management and job decision effectiveness. Journal of Vocational Behavior, 76 (2), 234–243, http://dx. doi. org/10.1019/j. jvb. 2009.10.

Yorke, M. and Knight P. T. (2004), Embedding employability into the curriculum. Learning and Employability Series, Retrieved March 05, 2005, from LTSN Generic Centre Web site: http://www. heacademy. ac. uk/resources/publications/learningandemployability

Zacher, H. (2014). Individual difference predictors of change in career adaptability over time. Journal of Vocational Behavior, 84, 188–198. Doi: 10.1016/j. jvb. 2014.01.001.

Zacher, H., & Ambiel. R., & Noronha, A. P. P. (2015). Career adaptability and career entrenchment. Journal of Vocational Behavior, 88, 164-173. doi:10.1016/j. jvb. 2015.03.006

Robinson, J. P. (2000). What are employability skills? The Workplace, 1 (3), 1–4.