عامل‏های مؤثر بر الزام‏های آموزشی توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان مرکزهای تحقیقات و آموزش کشاورزی شمال و شمال غرب کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران.

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

ببـرای توفیـق در زمینـه فنــاوری زیســتی نیــاز بــه نیــروی انســانی آموزش‏دیده در همه بخش‏ها وجـود دارد. آمـوزش جامـع، پیـش نیـاز تربیـت نیروی انسانی اسـت. هدف این پژوهش، شناسایی عامل‏های موثر بر الزام‏های آموزشی توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 421 تن از محققان 14 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بودند که بر مبنای فرمول کوکران، حجم نمونه 201 نفر برآورد شد و برای کاهش خطا و پوشش افراد بی پاسخ، به 216 افزایش یافت. ابزار گردآوری داده‏های تحقیق، پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از نظر استادان دانشگاه تهران و پایایی متغیرها با استفاده از پیش آزمون و ضریب تتای ترتیبی (87/0 (θ =با استفاده از نرم‏افزار R تایید شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عامل‏های موثر بر الزام‏های آموزشی توسعه فناوری زیستی را می‏توان در 6 عامل سیاست‏گذاری، مدیریتی، تحقیقاتی، ترویجی، زراعی و مصرفی خلاصه کرد. این عامل‏ها در مجموع 49 درصد از واریانس متغیرهای مؤثر بر الزام‏های آموزشی فناوری زیستی کشاورزی را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Educational Requirements of Agricultural Biotechnology Development from the Viewpoint of the North and Northwest Research and Educational Centers, Iran Researchers

نویسندگان [English]

  • yahya safisis 1
  • seyyed hamid movahhewd mohannadi 2
  • ahmad rezvanfar 2
1 Ph.D. Student of Agricultural Extension, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran.
2 Professor of Agricultural Extension and Education, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran.
چکیده [English]

To succeed in the field of biotechnology, there is a need for trained human resources in all sectors. Comprehensive training is a prerequisite for the training of human resources. The purpose of this study was to identify the factors affecting on the educational requirements of the agricultural biotechnology development from the viewpoint of agricultural researchers. The statistical population consisted of 421 researchers which worked in 14 agricultural research centers. The Cochran formula was used to determine the sample size. The sample size was 201, which increased to 216 researchers to reduce the error and also to cover the unanswered questionnaires. The data collection instrument was a questionnaire which its validity confirmed by Professors of Tehran University and the reliability of the variables was confirmed by a pre-test and ordinal coefficient theta (θ = 0.87) through R software. The results of the factor analysis showed that the factors affecting on educational requirements of agricultural biotechnology development can be classified in 6 groups. These were: the Policy making, Managerial, Researches, Extension, agricultural, and Consumable. These factors explained 49 percent of the total variance changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Biotechnology
  • factor analysis
  • Researchers
  • educational requirements
سمیعی، فاطمه؛ باغبان، ایران؛ عابدی، محمدرضا و حسینیان، سیمین (1390). نظریه‌های مشاوره مسیرشغلی"مسیر تکامل انتخاب شغل". اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.

صالحی، رضوان؛ عابدی، محمدرضا؛ باغبان، ایران و نیلفروشان، پریسا (1393). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی (CAAS). فصل‌نامه اندازه‌گیری تربیتی، 4 (16)، 49-66.

علم بیگی، امیر؛ امیری، رومینا و صاحبدل، سینا (1395). نقش مهارت‌های اشتغال در انگیزه تحصیلی دانشجویان کشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره). فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 8 (37)، 62-49.

یوسفی، علی؛ باقریان، عاطفه و شجاعی، منطق مینا (1393). کاربرد تحلیل هم‌بستگی کانونی در پژوهش‌های اجتماعی. مجلة علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 11، 233- 207

 

Aleksejeva, I. (2014). EU experts’ attitude towards use of GMO in food and feed and other industries. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110 (4), 494 – 501.

Aleksejeva, I. (2013). Comparative analysis of gmo risk perception gap between eu consumers and Latvian experts involved in gmo decision making process. New Challenges of Economic and Business Development – 2013.

Aerni, P. (2001). Assessing stakeholder attitudes to agricultural biotechnology in developing countries. Biotechnology and Development Monitor, 47, 2–7.

Amina, L. and Ibrahim, R. (2011). How aware and knowledgeable are Malaysians of modern

Biotechnology? Procedia Social and Behavioral Sciences, 15 (2011) 3384–3388.

BAL, S. Samancı, N. K. and Bozkurt, O. (2007). University Students’ Knowledge and Attitude about Genetic Engineering. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2007, 3 (2), 119-126.

Bonny, S. (2003). Why are most Europeans opposed to GMOs? Factors explaining rejection in France and Europe. Electronic Journal of Biotechnology, 6 (2), 50–71.

Covello, V. T. (1992). Risk communication: an emerging area of health communication research. In Deetz. S (Ed) Communication Yearbook 15.

Counntly, M. (2004). How should public policy respond to the challenges of modern biotechnology? Current opinion in biotechnology, 15 (4), 258-263.

Delaney, B. (2015). Safety assessment of foods from genetically modified crops in countries with developing economies. Food and Chemical Toxicology, 86 (23), 132-143.

Dewar, A. M., M. May, I. Woiwod, L. Haylock, G. Champion, B. H. Garner, R. J. N. Sands, A. Qi, and J. Pidgeon. (2003). "A Novel Approach to the Use of Genetically Modified Herbicide Tolerant Crops for Environmental Benefit.” Proceedings of the Royal Society. Biological Sciences, 270 (1513), 335-340.

Fagerström, T. (2014). Response to Lotz et al.: Genetically modified crops and sustainable agriculture: a proposed way forward in the societal debate. Wageningen Journal of Life Sciences, 70-71 (2014), 99-100.

Ghanian, M., Ghoochani, O. M., Kitterlin, M., Jahangiry, S., Zarafshani, K., Van Passel, S., & Azadi, H. (2016). Attitudes of agricultural experts toward genetically modified crops: A case study in Southwest Iran. Science and Engineering Ethics, 22 (2), 509-524.

Ghasemi, S., Karami, E., & Azadi, H. (2013). Knowledge, attitudes and behavioral intentions of agricultural professionals toward genetically modified (GM) foods: A case study in Southwest Iran. Science and Engineering Ethics, 19 (3), 1201-1227.

Ghoochani, O. M., Ghanian, M., Baradaran, M., & Azadi, H. (2017). Multi stakeholders’ attitudes toward BT rice in Southwest, Iran: Application of TPB and multi attribute models. Integrative Psychological and Behavioral Science, 51 (1), 141-163.

Ghoochani, O. M., Ghanian, M., Baradaran, M., Alimirzaei, E., & Azadi, H. (2018). Behavioral intentions toward genetically modified crops in Southwest Iran: a multi-stakeholder analysis, Environment Development Sustainable, 20 (4), 233–253.

Herdt, R. (2005). The State of Food and Agriculture, 2003–2004: Agricultural Biotechnology: Meeting the Needs of the Poor? Agricultural Economics, 32 (1), 109-110.

Ismail, K., Tengku Azhar, T. N., Yong, C. Y., Aslan1, A. S., Omar, Majid, W. Z., I. and Ajagbe, A. M. (2012). Problems on Commercialization of Genetically Modified Crops in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40 (2012) 353 – 357.

Izumi, S. Mori, H. Kusaba, S. Okada, T. Murayama, T. and Yamamoto, T. (2010). Japanese Attitudes toward Genetic Engineering.: the Osaka, KITKyoto, Tokyo Metropolitan, and UT-Tokyo teams.

James C. (2008). Global status of commercialized biotech/GM crops. International service for the acquisition of agri-biotech application. Available at the:http://www.isaaa.org.

Kelley, J. (1995). Public perceptions of genetic engineering: Australia, 1994. Final report to the Department of Industry, Science and Technology, Available at http://www.dist.gov. au/pubs/reports/genengin/content.html.

Klümper W, Qaim M (2014) A Meta-Analysis of the Impacts of Genetically Modified Crops. PLoS ONE 9 (11): e111629. Available at https://doi. org/10.1371/journal. Pone. 0111629

Lukošiutė, I., & Petrauskaitė-Senkevič, L. (2017). Evaluation of Lithuanian consumers’attitudes to genetically modified food. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (43), 103-111.

Ma, Y. (2015). Consumers’ Different Attitudes towards Genetically Modified Food in the United States and China. Studies in Asian Social Science, 2 (2), 1-17.

Martinez-Poveda, A., Molla-Bauza, M. B., Campo Gomis, F. J. D., & Martinez-Carrasco, M. L. (2009). Consumer-perceived risk model for the introduction of genetically modified food in Spain. Food Policy, 34 (6), 519–528.

Mohapatra, A. K., Priyadarshini, D., & Biswas, A. (2010). Genetically Modified Food: Knowledge and Attitude of Teachers and Students. Journal of Science Education Technology, 19 (7), 489–497.

Rusly, N. S., Amina, L. & Zainol, Z. A. (2011). The need for Biosafety education in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 3379–3383.

Rzymski, P., & Królczyk, A. (2016). Attitudes toward genetically modified organisms in Poland: to GMO or not to GMO? Food Security. 8 (2), 689–697.

Stone, G. D., Altieri, M. A., Pental, D., Richards, P., Suryanarayana, M., & Tripp, R. (2002). Both sides now: Fallacies in the genetic-modification wars, implications for developing countries, and anthropological perspectives. Current Anthropology, 43 (4), 611-630.

Styles, M. L. B. (2002). Using education as a public relations tool for biotechnology. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 70 (3), 23–26.

Steele, F. & Aubusson, P. (2004). The Challenge in Teaching Biotechnology. Research in Science Education, 34 (6), 365–387.

Twardowski, T. (2008). Societal attitudes regarding GM food: the case of Poland within the European Union, Environ. Biosafety Research. 7 (2008), 181–184.

Usak, M., Erdogan, M., Prokop, P., & Ozel, M. (2009). High school and university students' knowledge and attitudes regarding biotechnology. Biochemistry and molecular biology education, 37 (2), 123-130.

Wieczorek, A.) 2003 (. Use of Biotechnology in Agriculture: Benefits and Risks. 2003. BIO-3, May 2003. College of Tropical Agriculture and Human Resources (CTAHR).

Wong,A. Y. T., and Chan, A. W. K. (2016). Genetically modified foods in China and the United States: A primer of regulation and intellectual property protection. Food Science and Human Wellness, 5 (2016) 124–140.

Wunderlich, S., & Gatto, K. A. (2015). Consumer Perception of Genetically Modified Organisms and Sources of Information–. Advances in Nutrition, 6 (6), 842-851.

Yang, T., Ames, G., & Berning, J. (2015). Determinants of consumer attitudes and purchasing behaviors on genetically modified foods in Taiwan. Journal of Food Distributions Research, 46 (1), 30-36.

Yazdanpanah, M., Hayati, D., & Zamani, G. H. (2011). Investigating agricultural professionals’intentions and behaviours towards water conservation: using a modified theory of planned behaviour. International journal of environmental physiology and toxicology, 9 (1), 1-22.

Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis. New York: Harper & Row.