راهبردهای حمایتی آموزش کارآفرینانه کشاورزی از دیدگاه خبرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

آموزش کارآفرینانه زمینه رشد متوازن شایستگی‌های آموزش‌گیرندگان را در فرآیند یاددهی-یادگیری فراهم می‌سازد. در این رابطه تعدد راهبرد‌های پیشنهادی بستر‌سازی تحقق آموزش کارآفرینانه، ایجاب می‌کند راهبردی انتخاب شود که بیشترین سازگاری را با نظام آموزشی کشور داشته باشد. با این رویکرد هدف پژوهش کاربردی حاضر رتبه‌بندی راهبردهای استقرار آموزش کارآفرینانه در نظام آموزش عالی کشاورزی بود. بر اساس مرور ادبیات صورت گرفته مولفه‌های آموزش کارآفرینانه استخراج و به شکل شبکه‌ای از مفاهیم به هم مرتبط مورد توجه قرار گرفت. نظر به اینکه بهبود عملکرد نوعی از مسائل تصمیم گیری چندمعیاره، برای حل صورت مسئله شبکه‌ای ایجاد شده و به منظور رتبه‌بندی راهبرد‌های آموزش کارآفرینانه، از جامعه‌ای از صاحب نظران آموزش کارآفرینی کشور به شمار 21 تن نظرخواهی شد. بر اساس فرآیند تحلیل شبکه‌ای که تئوری عمومی سنجش نسبی است و به منظور استنتاج مقیاس‌هاس نسبی تقدمی مرکب، تک‌تک عناصر تشکیل دهنده شبکه روابط بین معیارها و راهبرد‌های تشکیل دهنده آموزش کارآفرینانه در یک فضای تصمیم مورد سنجش قرار گرفت. حل اَبرماتریس مربوطه به کمک نرم افزار Super Decision نشان داد که تعامل بین صنعت و دانشگاه در یک ساختار شبکه‌ای به عنوان راهبرد مناسب‌تر در تحقق معیار‌های آموزش کارآفرینانه کشاورزی نقش آفرینی می‌کند. نتیجه تحلیل حساسیت نیز نشان داد ساختار شبکه‌ای پیشنهادی می‌تواند قابلیت تکرار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supportive Approaches to Sustain Entrepreneurial Education in Agricultural Higher Education from the Experts' View, Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Movahed Mohammadi 1
  • Fereshteh Shaeri 2
  • Amir Alambeigi 3
1 Professor, Agricultural Education, Faculty of Agricultural Economics & Development, the University of Tehran, Karaj, Iran
2 Ph.D. candidatebn, Agricultural Education, Faculty of Agricultural Economics & Development, the University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor, Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Economics & Development, the University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Providing a Balanced Growth Context The competencies of learners in the Teaching-learning process are realized in entrepreneurial education formation. The number of proposed strategies for implementing entrepreneurial education requires a strategy that is most consistent with the educational system. With this approach, the aim of the current applied research was to prioritize strategies for the establishment of entrepreneurial education in the agricultural education system. A panel of 21 experts was selected to address the priority network of entrepreneurial education strategies. Based on the analytical network process, which is the general theory of relative measurement, for the inference of the relative importance of composite priority, the elements of the network of relationships between the criteria and the strategies that form the basis of entrepreneurial education in a decision space were measured. Solving the Super Matrix with Super Decision software showed that the university-industry collaboration (UIC) in a network structure plays a role as the most appropriate strategy for realizing agricultural entrepreneurial education criteria. The result of the sensitivity analysis showed that the proposed structure could be repeatable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Education
  • Entrepreneurial University
  • Analytical Network Process(ANP)
ابراهیم‌پور، ج. چوبستی، م.، حبیبیان، س.، هادی­نژاد، ف.، حبیبیان، شیرزاد. (1392). مروری جامع بر مدل‌های کارآفرینی و ارائه مدل مناسب برای موفقیت در اقتصاد مقاومتی. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب وکارهای دانش بنیان. (منتشر نشده).

احمدی، آ.، محمدکاظمی، ر.، محمدی الیاسی، قنبر. (1396). شناسایی شیوه‌های آموزش کارآفرینی در حیطه‌ی یادگیری عاطفی با رویکرد «آموزش از طریق تفریحات سالم. فصل‌نامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی201-220، 10 (2).

آراستی، ز.، حیدری، ه.، مبارکی، محمدحسن. (1393). ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی "سخنران میهمان" مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. فصل‌نامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی389-4067، (3).

آراستی، ز.، قدوسی، س.، باقری، افسانه. (1395). تأثیر آموزش کارآفرینی از طریق روش داستان سرایی بر نگرش کارآفرینانه دانش آموزان مقطع ابتدایی. فصل‌نامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی593-612، 9 (4).

باقری، ا.، پاک، ف.، آراستی، زهرا. (1396). شناسایی نقش مرشد در راه‌اندازی کسب­و­کار­های جدید در شتابدهنده‌ها. فصل‌نامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی241-257، 10 (2).

کردنائیج، اسداله. (1384). راهکارهای ساختاری توسعه کارآفرینی در ایران، مدیریت و توسعه، (26)7، 17-26.

  الوانی، م؛ مقیمی، م؛ آذر، ع؛ رحمتی، م. (1391). خط مشی‌گذاری در نظام آموزش کارآفرینی در ایران. ماهنامه کار و جامعه، شماره 140.

Arnaut, D. (2010). Towards an Entrepreneurial University. IJMS, 3 (1). 136-152.

Baldini, N., Grimaldi, R., & Sobrero, M. (2006). Institutional changes and the commercialization of academic knowledge: A study of Italian universities’ patenting activities between 1965 and 2002. Research Policy, 35, 518–532.

Bergmann, H., Hundt, C., & Sternberg, R. (2016). What makes student entrepreneurs? On the relevance (and irrelevance) of the university and the regional context for student start-ups. Small Business Economics, 47, 53–76.

Clarysse, B., Tartari, V., Salter, A., (2011). The impact of entrepreneurial capacity, experience and organizational support on academic entrepreneurship. Res. Policy 40 (8), 1084–1093.

Clarysse, B., Wright, M. & Van de Velde, E. (2011b). Entrepreneurial origin, technological knowledge, and the growth of spin-off companies. Journal of Management Studies, 48, 1420–1442.

Cook, S. D. N. & Brown, J. S. (1999). Bridging epistemologies: The generative dance between organizational knowledge and organizational knowing. Organizational Science, 10 (4), 381–400.

Fini, R., Rasmussen, E., Siegel, D., & Wiklund, J. (2018). Rethinking the commercialization of public science: From entrepreneurial outcomes to societal impacts. The Academy of Management Perspectives, 32 (1), 4–20. https://doi. org/10.5465/amp. 2017.0206.

Fuller, B., Liu, Y., Bajaba, S., Marler, L. E., and Pratt, J. (2018). Examining how the personality, self-efficacy, and anticipatory cognitions of potential entrepreneurs shape their entrepreneurial intentions. Personality and Individual Differences, 125, 120-125.

Gartner W. B. & Vesper K. H. (1994-1). Executive forum: experiments in entrepreneurship education: successes and failures, Journal of Businecss Venturing, Vol. 9, pp. 179-187.

Gartner, W. B. & Vesper, K. H. (1994-2). Experiments in Entrepreneurship Education: Successes and Failures. Journal of Business Venturing, 9 (1), 79-187.

Gibb, A. A. (2013). Developing the Entrepreneurial University of the Future. KeyChallenges, Opportunities and Responses, OECD, Paris.

Guerrero, M., & Urbano, D. (2014). Academics’ start-up intentions and knowledge filters: An individual perspective of the knowledge spillover theory of entrepreneurship. Small Business Economics, 43, 57–74.

Hasan, S. M., Khan, E. A., & Nabi, M. N. U. (2017). Entrepreneurial education at university level and entrepreneurship development. Education+ Training, 59 (7-8), 888-906.

Hayter, C. S. (2011). In search of the profit-maximizing actor: Motivations and definitions of success from nascent academic entrepreneurs. Journal of Technology Transfer, 36, 340–352.

Hayter, C., & Link, A. (2018). Why do knowledge-intensive entrepreneurial firms publish their innovativeideas? The Academy of Management Perspectives. https://doi. org/10.5465/amp. 2016.0128.

Higgins, D., Smith, K., & Mirza, M. (2013). Entrepreneurial education: Reflexive approaches to entrepreneurial learning in practice. The Journal of Entrepreneurship, 22 (2), 135-160.

Horta, H., Meoli, M., & Vismara, S. (2016). Skilled unemployment and the creation of academic spin-offs: A recession-push hypothesis. Journal of Technology Transfer, 41, 798–817.

Jefferson, D. J., Maida, M., Farkas, A., Alandete-Saez, M., & Bennett, A. B. (2017). Technology transfer in the Americas: Common and divergent practices among major research universities and public sector institutions. Journal of Technology Transfer, 42, 1307–1333.

Karpak, B., & Topcu, I. (2010). Small medium manufacturing enterprises in Turkey: An analytic network process framework for prioritizing factors affecting success. International Journal of Production Economics, 125 (1), 60-70.

Kuratko, D. And Hodgetts, R. (1989). “Entrepreneurship: A Contemporary Approach”, (3rdEd.) NY: The Dryden Press

Kuratko, D. F. (2005). The emergence of entrepreneurship education: Development, trends, and challenges. Entrepreneurship theory and practice, 29 (5), 577-597.

Kuratko, D. F., & Morris, M. H. (2018). Examining the future trajectory of entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 56 (1), 11-23.

Kuttim, M. Kallaste, M. Venesaar, U. kiis, A. (2013). Entrepreneurship education at university level and students’ entrepreneurial intentions Contemporary Issues in Business, Management and Education. 658-668, 110.

Levie, J. (2014). The university is the classroom: Teaching and learning technology commercialization at a technological university. Journal of Technology Transfer, 39, 793–808.

Liang, X., Sun, X., Shu, G., Sun, K., Wang, X., & Wang, X. (2013). Using the analytic network process (ANP) to determine method of waste energy recovery from engine. Energy Conversion and Management, 66, 304-311.

Luca, M. R., Cazan, A. M., & Tomulescu, D. (2013). Entrepreneurial personality in higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 1045-1049.

Lumpkin GT. (2005). The Role of Organizational Learning in the Opportunity-Recognition Process. Entrepreneurship Theory and Practice J of Baylor University. 29 (4): 451-472.

Lundstrom, A; Stevenson. L. (2002). Entrepreneurship Policy: Theory and Practice.

Mindruta, D. (2013). Value creation in university-firm research collaborations: A matching approach. Strategic Management Journal, 34, 644–665.

Morris, M. H., Kuratko, D. F., & Cornwall, J. R. (2013). Entrepreneurship programs and the modern university. Edward Elgar Publishing.

Neck, H. & Greene, P. (2011). Entrepreneurship Education, known worlds and new Frontiers, Journal of Small Busi ness Management 49 (1), pp. 55–70.

Neck, H. M., & Greene, P. G. (2011). Entrepreneurship education: known worlds and new frontiers. Journal of Small Business Management, 49 (1), 55-70.

Nelson, A. J. (2014). From the ivory tower to the startup garage: Organizational context and commercialization processes. Research Policy, 43, 1144–1156.

Niemira, M. P., Saaty, T. L., (2004). An analytic network process model for financial crisis

Perkmann, M., King, Z., & Pavelin, S. (2011). Engaging excellence? Effects of faculty quality on university engagement with industry. Research Policy, 40, 539–552.

Rasmussen, E., Mosey, S., & Wright, M. (2011). The evolution of entrepreneurial competencies: A longitudinal study of university spin-off venture emergence. Journal of Management Studies, 48, 1314–1345.

Rasmussen, E., Sørheim, R., 2012. How governments seek to bridge the financing gap for university spin-offs: proof-of-concept, pre-seed, and seed funding. Technol. Anal. Strateg. Manag. 24 (7), 663–678.

Schon, D. A., (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.

Siegel, D. S., Waldman, D., & Link, A. (2003). Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: An exploratory study. Research Policy, 32, 27–48.

Taatila, V. P. (2010), "Learning entrepreneurship in higher education", Education+Training, Vol. 52, No. 1, pp. 48-61.

Tartari, V., Perkmann, M., & Salter, A. (2014). In good company: The influence of peers on industry engagement by academic scientists. Research Policy, 43, 1189–1203.

Venkataraman, S. Sarasvathy, S. D. Dew, N. and Forster, W. (2012). “Whither the promise? Moving forward with entrepre neurship as a science of the artificial”. Academy of Manage ment Review, 37 (1): 21-33.

Wang, W. M., Lee, A. H. I., Peng, L. P., Wu, Z. L., (2013). An integrated decisionmaking model for district revitalization and regeneration project selection. Decis. Support. Syst. 54 (2), 1092–1103.

Wing Yan Man, T. (2012). Developing a behaviour-centred model of entrepreneurial learning. Journal of Small Business and Enterprise Development, 19 (3), 549-566.

Zou, Y., & Zhao, W. (2014). Anatomy of Tsinghua University Science Park in China: Institutional evolution and assessment. Journal of Technology Transfer, 39, 663–674