عامل‌های افزایش دانش و مدیریت بیماری در مرغداری‏ های بوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

2 استاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران.

3 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

4 دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از نیازهای ضروری تغذیه انسان، تأمین پروتئین حیوانی است. گوشت مرغ به عنوان یک منبع با ارزش پروتئینی، در سال‌های اخیر در تغذیه انسان، در جهان استفاده می‏شود. بیماری‌های سه‏گانه نیوکاسل، آنفلوانزا و برونشیت از دیر باز از جمله عامل‌های اصلی تلفات صنعت مرغ‏داری در بیشتر کشورها بوده‌اند. مدیریت نادرست مرغداری‌ها بیش از هر چیز به پایین بودن آگاهی، دانش و مهارت‌های فنی مرغداران مربوط است. شناخت دانش و رفتار مدیریتی مرغداران در مهار این بیماری‏ها به مرغ‏داران کمک می‌کند تا در بهبود تولید و افزایش بازده این صنعت تلاش کنند. این تحقیق به همین منظور انجام شده است. جامعه‏ی آماری 220 تن از مرغداران استان بوشهر است. بر پایه رابطه‏ی نمونه‌گیری کوکران 140 تن به عنوان نمونه انتخاب شدند که برای افزایش اطمینان به 146 تن افزایش یافت. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود که روایی آن با انجام اصلاحات لازم به کمک کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از ضریب تتای ترتیبی (9/0-78/0=) تایید شد. نتایج به دست آمده از آزمون رتبه‏ای من ویت نی نشان داد که تحصیلات و دسترسی به اطلاعات به طور معنی-داری بر دانش مرغ‏داران برای کنترل بیماری‏های یاد شده موثر بودند و این دانش همراه با هنجارهای اجتماعی و دسترسی به اطلاعات متغیرهای تاثیرگذار بر رفتارهای مدیریتی مرغداران هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation in knowledge , know – how and management practices of poultry diseases in Bushehr

نویسندگان [English]

  • mahnaz amiramini khalafloo 1
  • nozar monfared 2
  • Parviz Bayat 3
  • hassan alipour 4
1 Lecturer of Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bushehr, Iran.
2 Professor of Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bushehr, Iran.
3 Assistant Professor of Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bushehr, Iran
4 Associate Professor, Agricultural Research, Education and Extension Organization, AREEO, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the essential needs of human nutrition is animal protein supply. In recent years, poultry meat as a valuable source of protein in human nutrition is used in Iran and the world. Triple diseases Newcastle, Flu and Bronchitis have long been the main causes of poultry mortality in most countries. Therefore, recognizing farmers, knowledge and managerial practices about triple poultry diseases helps development actors’ effort to improve production and increase efficiency in this sector. Promoting poultry farmers, knowledge and management practices are the basic ways to achieve the goals in development of poultry industry. This study was conducted to investigate factors influencing knowledge, awareness and management practices of poultry farmers in Bushehr province about poultry diseases. The statistical population was 220 poultry farmers in Bushehr province. Based on Cochran sampling formula , 140 samples were selected. Data collection tool was a questionnaire that its validity was confirmed by experts and its reliability by Ordinal theta coefficient (theta=.078 -0.90). Results showed that knowledge of persons who are more educated and have access to more information significantly more. Knowledge of the disease, triple, social norms and access to information are variables affecting poultry farmers’ management practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge of poultry farmers
  • poultry farmers’ behavior
  • poultry diseases
آماده، ح. 1389. تحلیل تغییرات قیمتی گوشت مرغ با کاربرد الگوی ARDL مطالعه موردی استان تهران. پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم، شماره دوم، ص 325-295.

اسدپور، ل. 1393. شناسایی مولکولی سروتیپ‌های ویروس عامل برونشیت عفونی در جوجه‌های گوشتی استان گیلان. مجله دنیای میکروب‌ها، سال هفتم، شماره چهارم (پیاپی 21)، ص 281-275.

اصفهانی، س. م. ج.، و خزاعی، ج. 1389. بررسی عامل‌های مؤثر بر کارایی مرغداران استان خراسان جنوبی. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، سال دوم، شماره چهارم، ص 180-165.

بیژن زاد، پ.، ممیز، ر.، بزرگمهری فرد، م. ح.، حبل الورید، م. ح.، پوربخش، س. ع. (1391). مطالعه تجربی گرایش بافتی جدایه ایرانی سروتیپ 793/B و ویروس برونشیت عفونی در جوجه‌های SPF. پاتوبیولوژی مقایسه‌ای، علمی-پژوهشی، سال نهم، شماره سوم، ص 742-733.

دشتی، ق.، و یزدانی، س. (1375). تحلیل بهره‌وری و تخصیص بهینه عامل‌های تولید در صنعت طیور ایران. مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. دانشگاه سیستان و بلوچستان، ص 111-103.

علیپور، ح.، کمیلی، م.، و چهارسوقی امین، ح. (1391). بررسی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی‌های مرغ گوشتی مطالعه موردی استان خراسان جنوبی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، شماره 96، ص 67-57.

میرکزاده، ع.، غیاثوند، ف.، کرمی، م.، و پاپزن، ع. (1388). تحلیل عامل‌های مؤثر بر بهبود عملکرد مرغداری‏های صنعتی در شهرستان کرمانشاه. فصل‌نامه تحقیقات توسعه و اقتصاد کشاورزی، سال چهارم، شماره چهلم، ص 159-153.

نوذری، ن.، قادرزاده، ح.، و میرزایی، ک. (1392). بررسی ساختار هزینه‌ای واحدهای پرورش مرغ گوشتی (مطالعه موردی شهرستان‌های سنندج و کامیاران). مجله دانش و پژوهش علوم دامی، جلد 13، ص 98-83.

هاشمی، ا. (1383). تبیین عامل‌های خطر و تأثیر هر یک در مزارع پرورش مرغ گوشتی. مجموعه مقالات دومین همایش علمی بیمه کشاورزی، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، صندوق بیمه محصول‌های کشاورزی، تهران: 27-26 دی‏ماه.

یعقوبی، ا.، چیذری، م.، پزشکی راد، غ.، و فعلی، س. (1388). اهمیت مهارتهای مدیریت مزرعه از دیدگاه گندم کاران شهرستان تفرش. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 17، شماره 66، ص 114-99.

 

Al-Rimawi, A. S., Emad, K. K., & Abdulfatah, S. A.) 2004 (. An investigation in to the perceived farm management and marketing educational needs of farm operators in Jordan. Journal of Agricultural Education, 45 (3), 34-43.

Boltz, D. A., Nakai, M., and Bahr, G. M.) 2004 (. Avian infectious bronchitis virus: a possible cause of reduced fertility in the rooster. Avian Dis, 48 (4): 909-915.

Fabrigar, L. R., Petty, R. E., Smith, S. M., and Crites, S. L.) 2006 (. Understanding knowledge effects on attitude –behavior consistency: The role of relevance complexity, and amount of knowledge. Journal of Personality and Social Psychology, 90 (4), pp 556-577.

Kalantari, K., Fami, H. S., Asadi, A., and Mohammadi, H. M.) 2007 (. Investigating Factors Affecting Environmental Behavior of Urban Residents: A Case Study in Tehran City-Iran. American Journal of Environmental Sciences, 3 (2).

Liu, S., Kong, X.) 2004 (. A new genotype of nephropathogenic infectious bronchitis virus circulating in vaccinated and non-vaccinated flocks in China. Avian Pathology, 33:321–327.

McFarlane, B. L., and Boxall, P. C.) 2003 (. The role of psychological variables in environmental activism: An example of he forest sector. Journal of Environmental Psychology, 23, pp 79-87.

Nuthall, P. L.) 2006 (. Determining the important management skill competencies: The case of family farm business in New Zealand. Agricultural Systems, 88, 429–450.