رفتار کشاورزان خرم‌آباد در بازیافت پسماندهای زراعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان.

چکیده

افزایش سریع جمعیت جهان همراه با مهاجرت شهری منجر به افزایش تقاضا برای مواد غذایی شده است که به نوبه خود منجر به تولید مقدار زیادی از پسماندهای کشاورزی می شود، اگرچه مشخص شده است که انباشت پسماند اثرات بسیار سوء بر انسان و محیط زیست دارد، چنین پسماندهایی اگر به درستی مدیریت شوند، می تواند منبع زیستی مهم برای افزایش امنیت غذا در جوامع کشاورزی باشد. با این حال، علیرغم مزایای استفاده از پسماندهای کشاورزی از لحاظ پایداری زیست محیطی و اقتصادی هنوز این نوع رفتار در بین کشاورزان مورد پذیرش قرار نگرفته است. بنابراین، هدف از این مطالعه حاضر بررسی عوامل روانشناسی بر رفتار کشاورزان در استفاده مجدد از پسماندهای کشاورزی می باشد. برای رسیدن به این هدف از تئوری رفتار برنامه ریزی شده به عنوان چارچوب اصلی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه کشاورزان شهرستان خرم آباد (25858N= ) بوده است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 375 نفر تعیین شد و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با به کارگیری نرم افزار AMOS24 استفاده شد. نتایج آزمون من وایتنی نشان داد که بین کشاورزانی که در کلاس های ترویجی مدیریت پسماند شرکت کرده اند با کشاورزانی که در این کلا س ها شرکت نکرده اند از لحاظ رفتار، نگرش، هنجارذهنی و باورهای رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده رابطه مثبتی با رفتار کشاورزان در استفاده مجدد از پسماندهای کشاورزی دارند. بعلاوه نتایج نشان داد که نگرش بیشترین اثر مستقیم و باورهای رفتاری بیشترین اثر غیر مستقیم را بر رفتار کشاورزان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Farmers' Behavior Analysis on Reuse of Agricultural Waste in Khorramabad Township, Iran

نویسندگان [English]

  • Rezvan Ghanbari 1
  • zienab farashi 2
  • fatemeh maleki fard 3
1 Assistant Prof., Department of Rural Development, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Iran.
2 MSc, Department of rural development, Lorestan University, Iran.
3 Department of rural development, Lorestan University, Iran.
چکیده [English]

The rapid increase in world population and urban migration has led to an increase in demand for food, which in turn leads to the production of a large amount of agricultural waste, although it has been determined that waste accumulation has very harmful effects on humans and the environment, Such wastes, if properly managed, could be a important biological source for increasing food security in agricultural societies. However, despite the benefits of using agricultural wastes in terms of environmental and economic sustainability, such behaviour has not yet been accepted among farmers. The purpose of this study is to analysis psychological factors affect farmers' behaviour to reuse agricultural wastes. To achieve this goal, the theory of planned behaviour was used as the main framework. The population of the study was consisted of Farmers in Khoram Abad Township that according to Krejcie & Morgan table, the sample size was determined (n=375). A questionnaire was used to collect data. To analyze the data used structural equation modeling with using software AMOS24.The results showed that there is a significant difference between farmers who have participated in extension classes of waste management with farmers who have not participated in these classes in terms of behavior, attitude, subjective norm and behavioral beliefs. The results showed that attitude, subjective norm and perceived behavioral control have a positive relationship with farmers' behavior to reuse agricultural wastes. The results showed that the attitude had the most direct effect and behavioural beliefs had the most indirect effect on farmers' behaviour.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behaviour
  • agricultural waste
  • Reuse
  • Farmers
  • behavioral beliefs
اصغری، ص، خسروی، م، بندانی، م، (1394). بررسی کیفیت مدیریت و سطح مخاطرات زیست محیطی پسماندهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان زابل)، مسکن و محیط روستا، شماره 151، 130-115.

جمشیدی، م. (1389). ضایعات کشاورزی ایران؛ 25 برابر دنیا. برزگر، 1044، 15-13.

چراغی, م، اردکانی، س، لرستانی، ب، طیبی، ل. (1389). پردازش فیزیکی پسماندهای کشاورزی شهرستان همدان، پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند، مشهد، سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور.

دهقانی، و، جعفری، ح، یگانه، ز، صالحی، ا. (1392). بهبود نظام مدیریت پسماند شهر تهران-با تأکید بر دفع نهایی، فصل‌نامه مدیریت شهری، شماره 32، صص 162-153.

زینتی فخرآباد، ح، کلانتری، خ، مطیعی، ن. (1396). شیوه‌های جلب مشارکت‌های مردمی در فرایند مدیریت پسماند روستایی (مطالعه موردی:مناطق روستایی شهرستان گرگان)، فصل‌نامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال ششم، شماره دوم، 45-54.

قاسمی، وحید، (1392)، مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، انتشارات جامعه شناسان تهران، چاپ دوم.

محبی، ن، ساکی، م، رحیمی، ف. (1388). اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎیﻛﺸﺎورزی در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ، ﮔﺎﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺸﺎورزی، همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار، 19 و 20 اسفند ماه 1388.

میرترابی، م، حسینی، م، علی زاده، ن، (1390). ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻛﺸﺎورزان ﮔﻨﺪم ﻛﺎر ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﮔﻨﺪم (مطالعه ﻣﻮردی: ﻛﺸﺎورزان گندمکار ﻫﺸﺘﮕﺮد)، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش کشاورزی، ﺳﺎلﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره سوم، صص 13-1.

 

Abdulwakeel, S. A. (2017). Rural Household Waste Management Practices: The case of Ala Ajagbusi Rural Village, Nigeria, Department of Urban and Rural Development Master’s Thesis, Rural Development and Natural Resource Management, 1-63.

Ahmed, M., Ahmaruzzaman, M, Reza, R. (2014). Lignocellulosic-derived modified agricultural waste: Development, characterization and implementation in sequestering pyridine from aqueous solutions. J Colloid Interface Sci, 428: 222-34.

Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 32 (4), 665-683.

Ajzen, I. (2006). Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations. Retrieved June 27, 2011 from the World Wide Web: http://www. people. umass. edu/aizen/pdf/tpb. measurement. pdf.

Baudron, F., Jaleta, M., Okitoi, O., Tegegn, A. (2014). Conservation agriculture in African mixed crop-livestock systems: conservation agriculture in African mixed crop-livestock systems: expanding the niche. Agric., Ecosyst. Environ. 187, 171–182.

Borges, J., Lansink, A., Ribeiro, C., Lutke, V. (2014). Understanding farmers' intention to adopt improved natural grassland using the Theory of Planned Behavior. Livest. Sci. 169, 163-174.

Chandra Moharana, P. (2012). Rural solid waste management: issues and action. National Bureau of soil survey and land use planning of soil survey and land use planning. 30-34.

Greiner, R. (2015). Motivations and attitude influence farmers' willingness to participate in biodiversity conservation contracts. Agric. Syst. 137, 154-165.

Gunther L, Benno K, Marianne N. (2003). Transformation of vegetable waste into value added products: (A) the upgrading concept; (B) practical implementations. Bioresour Technol 87 (2): 167-198.

He, K., Zhang, J., Zeng, Y., & Zhang, L. (2016). Households' willingness to accept compensation for agricultural waste recycling: taking biogas production from livestock manure waste in Hubei, PR China as an example. Journal of Cleaner Production, 131, 410-420.

Janmaimool, P., Denpaiboon, C. H. (2016). Evaluating determinants of rural Villagers’ engagement in conservation and waste management behaviors based on integrated conceptual framework of Pro-environmental behavior, Life Sciences, Society and Policy, 12:1-20.

Jiang, L., Zhang, J., Wang, H. H., Zhang, L., He, K. (2018). The impact of psychological factors on farmers’ intentions to reuse agricultural biomass waste for carbon emission abatement. Journal of Cleaner Production, 189, 797-804.

Jiang, L., Zhang, J., Yan, T., Tong, Q. (2016). Research on the agricultural input waste discarding behaviors of farmers: A case study of Hubei Province. Research of Agricultural Modernization.

Lauwere, C., Asseldonk, M., Riet, J., Hoop, J., Pierick, E. (2012). Understanding farmers' decisions with regard to animal welfare: the case of changing to group housing for pregnant sows. Livest. Sci. 143, 151-161.

Obi, F., Ugwuishiwu, B., & Nwakaire, J. (2016). Agricultural waste concept, generation, utilization management. Nigerian Journal of Technology, 35 (4), 957–964.

OECD (2012), Farmer Behaviour, Agricultural Management and Climate Change, OECD Publishing. http://dx. doi. org/10.1787/9789264167650-en.

Oladipo, F., Olorunfemi1, O., Adetoro, O., Oladele, T. (2017). Farm waste utilization among farmers in Irepodun Local Government Area, Kwara State, Nigeria: Implication for extension education service delivery, Ruhuna Journal of Science, 8: 1-11.

Ommani, A. (2015). Agricultural extension goals for supporting waste management (a case study of wheat farmers in Iran). International Journal of Agriculture and Biosciences, 4 (4), 171-175.

Shehrawat, P., & Sindhu, N. (2015). Agricultural waste utilization for healthy environment and sustainable lifestyle. Ann. Agric. Biol. Res, 20, 110-114.

Tohidyan Far, S., Rezaei Moghaddam, K. (2015). Attitudes of farmers toward participation in irrigation and drainage projects: the structural equations modeling analysis, Iran Agricultural Research, 34 (1): 80-91.

Wang, S. R., Ru, B., Dai, G. X., Sun, W. X., Qiu, K. Z., Zhou, J. S. (2015). Pyrolysis mechanism study of minimally damaged hemicellulose polymers isolated from agricultural waste straw samples. Bioresour Technol, 190: 211-8.

Wanga, B., Faqin, D., Chena, M., Zhua, J., Tana, J., Fua, X., Wangc, Y., Chena, S. (2016). Advances in recycling and utilization of agricultural wastes in China: Based on environmental risk, crucial pathways, influencing factors, policy mechanism, The Tenth International Conference on Waste Management and Technology (ICWMT), Procedia Environmental Sciences, 31: 12 – 17.

Yazdanpanah, M., Hayati, D., Hochrainer-Stigler, S., Zamani, G. H. (2014). Understanding farmers' intention and behavior regarding water conservation in the Middle-East and North Africa: a case study in Iran. J. Environ. Manag. 135, 63-72.

Zhang, D., Huang, G., yin, X., Gong, Q. (2015). Residents’ Waste Separation Behaviors at the Source: Using SEM with the Theory of Planned Behavior in Guangzhou, China, International Journal of Environmental Research and Public Health, 12, 9475-9491.

Zhang, Zh., Gonzalez, A., Rees Davis, E. G. & Liu, Y. (2012). Agricultural wastes. Journal of Water Environment Research. 84 (10): 1386