شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیات علمی کشاورزی و منابع طبیعی برای آموزش تنوع زیستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران.

2 استاد،گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استادیار،گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

4 استاد،گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران.

چکیده

در سال‌های اخیر شمار چندی از گونه‌های زیستی در ایران منقرض شده‌اند و شمار زیادی از آن‌ها نیز در معرض انقراض هستند این در حالی است که تنوع زیستی نقش مهمی در حیات و سلامت محیط زیست دارد. این موضوع شامل شمار زیادی از گونه‌های زراعی و باغی نیز می‌شود. دانشگاه‌ها می‌توانند نقش مهم و اساسی در حفظ و بهبود تنوع زیستی ایفا کنند. براین مبنا، مؤسسه‌های آموزش عالی در سراسر جهان تغییر ماموریت‌ها، هدف‌ها و چشم اندازهای خود برای توجه و تلفیق چالش‌های مربوط به حفظ تنوع زیستی را در کارکردهای خود آغازکرده‌اند. ایجاد چنین ساختار آموزشی به سادگی رخ نخواهد داد و نیازمند تحقیق، تفکر دوباره و باز بینی مؤلفه‌های دانشگاه است. مؤلفه انسانی نظام آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی یکی از ارکان این نظام به شمار می‌رود که درپیوندی پویا و هماهنگ با دیگر مؤلفه‌ها نقش محوری را در پیشبرد هدف‌های نظام ایفا می‌کند. لذا این تحقیق به منظور شناسایی مؤلفه‌های شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیئت علمی برای آموزش تنوع زیستی انجام گرفت. این پژوهش با دیدمان کیفی و با روش تحلیل محتوای استقرایی انجام پذیرفت. داده‌های مورد نیاز با انجام مصاحبه نیمه ساختارمند با 24 تن از متخصصان حوزه آموزش محیط زیست و تنوع زیستی که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، گردآوری شد. تحلیل محتوای استقرایی را با مشخص کردن جنبه‌های معنا‌دار بودن و آن گاه نمادگذاری آن‌ها در قالب شناسه‌های کیفی آغاز کرده و با مقوله‌بندی شناسه‌ها و ایجاد ارتباط بین مقوله‌ها ادامه یافت. این فرآیند به کمک نرم‌افزار MAXQDA اجرا شد. برای اعتبار بخشی یافته‌های کیفی، از راهبردهای بازبینی مشارکت کنندگان و بازبینی متخصصان استفاده شده است. یافته‌ها نشان دادند که شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیئت علمی برای آموزش تنوع زیستی شامل شایستگی‌های مهارتی، شایستگی‌های دانشی، شایستگی‌های ارزشی و اخلاقی بود که هر کدام دارای نشانگرهایی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional Competencies of Faculty of Agriculture and Natural Resources for Biodiversity Education

نویسندگان [English]

  • Mona Babaee 1
  • Hamid Movahed Mohammadi 2
  • Amir Alambegi 3
  • Ahmad Rezvanfar 4
1 PhD. Student,Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran.
2 Professor of Agricultural Extension and Education, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran.
3 Assistant Professor of Agricultural Extension and Education, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran.
4 Professor of Agricultural Extension and Education, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran.
چکیده [English]

In recent years, a number of biodiversity in Iran have become extinct and many of them are on the verge of extinction, while biodiversity plays an important role in environmental life and health. This includes a large number of cultivated and horticultural species. Universities can play an important role in preserving and improving biodiversity. On this basis, Higher education institutions around the world have begun to change their missions, goals, and perspectives to address and integrate the challenges of biodiversity conservation. Creating such an educational structure will not simply happen and will require research, re-thinking and revising the components of the university. The human component of the system of higher education in agriculture and natural resources is one of the pillars of the system that plays a central role in advancing the system's objectives in a dynamic and harmonious connection with other components. Therefore, this study was conducted to identify the components of faculty members' professional competencies for biodiversity education. This study was conducted with qualitative approach and inductive content analysis method. Required data were collected by semi-structured interviews with 24 experts in the field of environmental education and biodiversity selected by snowball sampling. He began the inductive content analysis by identifying the meaningful aspects and then labeling them in the form of qualitative identities and continued by categorizing the identities and linking them to categories. This process was implemented with the help of MAXQDA software. To validate qualitative findings, participant review and expert review strategies have been used. The findings showed that faculty members' professional competencies for biodiversity education included skills competencies, knowledge competencies, value competencies, and ethical competencies that each had indicators

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional qualification
  • faculty
  • biodiversity education
اتحادی، م.، روستا، ک. و قلی نیا، م. ج. (1390). عوامل تأثیرگذار بر دانش، نگرش و مهارت شرکت کنندگان در رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز نسبت به گسترش فناوری مدیریت تلفیقی آفات. مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 4: 28-13.

جعفری، س و عبدوشریفی، ف. (1393). ارائه مدل ساختاری از رابطه بین شایستگی‌های تدریس ادراک شده اعضای هیأت علمی و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، دوره ششم، شماره اول، 47-66.

حاجی میر رحیمی، د و حسینی، م (1381). استراتژی‌های تحقق قابلیت‌های حرفه‌ای و تامین نیازهای آموزشی و حرفه‌ای آموزش گران مؤسسات آموزش عالی کشاورزی ایران، مجله علوم کشاورزی، 9 (1)، ص 125-145.

یوسفی حاجیوند، ر، غنیان، م، برادران، م و رمضانی، ل. (1394). تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهای روستایی تالاب شادگان در خصوص تنوع زیستی کشاورزی. فصل‌نامه راهبردهای توسعه روستایی، 1 (4): 126-109.

 

Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. Educational Researcher, 33 (8), 3-15.

Creswell, J. W. (2012). Educational Research; Planning, Conducting and Evaluating.

Quantitative and Qualitative Research. Boston: Pearson Publications.

Dundar, S. (2016). Reasons for choosing the teaching profession and beliefs about teaching: A study with elementary school teacher candidates. College Student Journal, 48 (3), 445-460.

EPI (2018). Environmental Performance Index.

Ghimire, N. R (2010). The relative importance of selected educational process professional competencies to extension educators in the North Central Region the United States. (Doctoral Dissertation). Dissertations and Theses database. (UMI No. 3403077).

Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1980). Fourth Generation Evaluation. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.

Holmberg, J, Svanstrom, MD. J, Mulder,K. (2008). Embedding sustainability in higher education through interaction with lecturers: Case studies from three European technical universities. Journal European of Engineering Education, Volume33,2008-Issue3.

Katherin. D. A, Devoe,D. (2014). understanding of biodiversity among western Canadian university student. Hum Ecol. 42:147:158.

Moreno, Juan Manuel, Do the initial and the continuous teachersí professional development sufficiently prepare teachers to understand and cope with the complexities of today and tomorrow is education?. (2007). Journal of Eductional Change. Vol 8, No 2, PP 169-173.

Nagel, U. & Affolter, C. 2004. Environmental education and education for sustainable development- From imparting knowledge to competence development. Contributions to Teacher Education. 22 (1): 95-105.

Rossetti, J. & P. G. Fox (2009). “Factors Related to Successful Teaching by Outstanding Professors: an Interpretive Study”. J. Nurs Educ, 48 (1): 6-11.

Sanders, R. 2010. Agricultural biodiversity and Sustainability. www. biodiversityinernational. org/ biodiversiryDocs/Announcements/COP10/Agricultur.

Sleurs, W. 2008. Competencies for ESD (Education for Sustainable Development) teachers: a framework to integrate ESD in the curriculum of teacher training institutes. Comenius 2.1 project 118277-CP-1-2004-BE-Comenius-C2.1.90 p. Available at: www. csct-project. org.

Stevens, C. (2008). OECD work on competencies for education for sustainable development (ESD) (A background document by the OECD sustainable development advisor). Available at: www. unece. org/env/esd/inf. meeting. docs/EGonInd/8mtg/ESDCompetenciesOECD. Pdf.

UNESCO. (2009). Learning for a sustainable world: review of contexts and structures for education for sustainable development. Section for DESD Coordination, Division for the Coordination of United Nations Priorities in Education, UNESCO, 81 p. Available at: www. unesco. org/education /justpublished_desd 2009. Pdf.

Yale University (2012). Environmental performance index and pilot trend environmental performance index. Yale Center for Environmental Law and Policy, Yale University.

Zhu,c., Wang,D., Cai,Y., Engels,N. (2013). What core comperencies are telated to teachers innovative teaching?. Asia-Pacific journal of Teacher Education, 41 (1):9-27.