رتبه‌بندی وضعیت موجود مؤلفه‌های مدل شایسته‌سالاری مدیران آموزشی، مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران غرب،تهران، ایران.

2 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

3 استادیاردانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف رتبه‌بندی مؤلفه‌های وضعیت موجود شایسته‌سالاری مدیران مرکزهای آموزشی وزارت جهاد کشاورزی اجرا شد. پژوهش از نوع کمی، کاربردی، میدانی و غیرتجربی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه 69 گویه‌ای 11 مؤلفه‌ای استاندارد با آلفای کرونباخ 808/0، پایایی 846/0 که روایی آن با تائید 19 نفر ازخبرگان در مرحله اول کیفی منتج از پژوهش اصلی بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس، در اختیار 35 نفر از خبرگان مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی قرار گرفت که با استفاده از نرم‌افزار PLS، نسبت به رتبه‌بندی مؤلفه‌ها در وضعیت موجود اقدام شد. رتبه‌ها عبارت بودند از: مدیریت بحران رتبه 4، توانمندسازی رتبه 9، رهبری و کارتیمی رتبه 6، علم و دانش مدیریتی رتبه 7، تفکر کارآفرینی و توسعه‌ای رتبه 11، اخلاق رتبه 1، تفکر انتقادی و خلاق رتبه 10، سیاست‌مداری رتبه 5، تفکر موج چهارمی رتبه 8، تفکر ساختارمند (سیستمی) رتبه 2، تفکر سازمان یادگیرنده رتبه 3. در انتها رتبه مؤلفه‌های سیاست‌مداری و تفکر موج چهارم در وضعیت موجود با رتبه این مفهوم‌ها در مدل شایسته‌سالاری مقایسه شدند، که مشخص شد دارای وضعیت مناسبی نبودند. بنابراین می‌بایست برنامه‌های توانمندسازی و تعالی سازمانی را تنظیم کرد، در آن صورت با رتبه‌بندی مؤلفه‌ها نیز به ارتقاء مؤلفه‌های مؤثرتر و دانش محور، البته با توجه به اولویت‌های آمایشی، به تربیت مدیران آینده دستگاه‌های ذی‌ربط همت گمارد. با توجه به رتبه‌بندی و نیازهای پیامدهای اجتماعی، نیازسنجی برحسب اولویت‌های اجتماعی، تبدیل منابع انسانی به سرمایه انسانی، تدوین محتوا و آموزش‌های فراخور مناطق کشور، توانمندسازی، بالندگی و البته توجه به مفهوم‌های هم چون شایسته‌سالاری، تفکر موج چهارمی و رفتار سیاست‌مدارنه می‌توانیم مدیران آینده نگرتر و دانش ورزتری داشته باشیم. اتخاذ چنین سیاست‌هایی مستلزم آن است که ضمن برخورداری از شیوه‌ها و الگوی مناسب خط مشی‌گذاری در سطح‌های عالی تصمیم‌گیری، هم به استانداردهای علمی و هم اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of the Current Situation Component of the Meritocracy Model of the Educational Manager's of Education & Research Centers of the Ministry of Jihad-E-Agriculture

نویسندگان [English]

  • mohammad reza shirzadi 1
  • mohamad ziyaii 2
  • hadi rezghi shirsavar 3
  • sodabeh jalili 3
1 PhD of the west Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 professor of West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of the this paper is to examine ranking of the current situation of the meritocracy model components for managers of the research and training centers of Ministry of Agriculture Jahad. The type of present study was quantitative, application, Field, non-descriptive. The questionnaire consists of 69 type and 11 Components with the Cronbach's alpha 0/808, reliability 0/846. validity that, it is confirm by 19 experts in the first level of main research and assigned to 35 experts of the research and training agriculture institute. It is surveyed based on component ranking in current situation by using PLS software. The current mode ranking was included crisis management 4, empowerment 9, leadership and teamwork 6, science and knowledge management 7, entrepreneurship and development thought 11, ethics 1, critical and creative thinking 10, statesmanship 5, forth wave management thinking 8, system thinking 2, learning organization thinking 3. Finally, the statesmanship and forth wave management thinking components compared with definition in meritocracy model and determined that it has not proper situation. Therefore, the empowerment and excellence programs need to be set up, then promote more effective and knowledge-based components by ranking components, but it is done with a view of training priorities, to train future managers of relevant devices. According to ratings and needs of social outcomes, we will have more forward-looking and knowledgeable managers based on needs assessment in terms of social priorities, converting human resources to human capital, content formulation and outreach training in areas of the country, and the other hand meritocracy, fourth wave thinking, and politicized behavior. Adopting such policies requires that the higher education system, while adopting appropriate policy practices and patterns at the highest levels of decision-making, consider both the scientific standards and the political, social, economic, and cultural conditions of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational centers
  • meritocracy
  • statesmanship thinking
  • forth wave management thinking
الوانی س م.، شریف زاده ف. 1386. فرآیند خط مشی‌گذاری عمومی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

الوانی س، م.،‌پور سید، ب، پیکانی ه.، 1388. مروری بر مدل‌های خط مشی‌گذاری در نظام آموزش عالی، مجلس و پژوهش سال پانزدهم پاییز، 1387، شماره 59

امینی، م. ت.، پرهیزگار، م. م.، رضوانی، م. فرجام، س. 1394. طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین (موج چهارم). فصل‌نامه تحقیقات بازاریابی نوین علمی– پژوهشی، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی.

احمدی، ع. ا.، شهبازی م.، بیگلی، ص. 1392. رابطه بین سبک رهبری مدیران و خلاقیت کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در سازمان بیمه‌ای تأمین اجتماعی تهران. پژوهش‌های علوم انسانی، 30، ص ص112 - 149.

اتکینسون، ریتال ال؛ زمینه روان‌شناسی هیلگارد، حسن رفیعی و همکاران، تهران، ارجمند، 1383، چاپ ص 429، 430. آزاد مرزآبادی، ا.، پورخلیل، م.، هوشمندجا، م. 1391. رابطه معنویت سازمانی با توانمندسازی روان شناختی، خلاقیت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه، مجله علوم رفتاری، دوره 6, شماره2 (مسلسل 20) ص ص 181 تا 187.

آبراهامیان، ی.، ایران بین دو انقلاب. 1982. نشر نی. ص ۴۰۶.

پناهی، س. م.، پورکریمی، ج.، رمضان، م. 1397. ارائه الگوی شایستگی حرفه‌ای مدیران پژوهشی در سازمان‌های پژوهش محور. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی دوره ۸، شماره ۱، جلد ۸، شماره ۱، ص ص ۲۳-۴۶.

حیدری، ا.، کشاورز، م. 1392. از موج سوم تافلر تا موج چهارم و پیشران‌های مؤثر بر عصر مجازی، فصل‌نامه مطالعات آینده پژوهی، شماره8.

حسنی ک.، شیخ اسماعیلی س.، و مقصودی، ک. 1392. بررسی ابعاد و مؤلفه‌های شایسته‌سالاری در مدیران و کارکنان مؤسسات آموزشی. فصل‌نامه فرآیند مدیریت و توسعه، دوره 26، شماره2، ص ص119-140.

دانش فرد، ک.، جلیلی سودابه. 1389. کارآفرینی و خط مشی‌های کارآفرینی، نشریه خط مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، دوره 1، شماره 2 ; از صفحه 181 تا صفحه 215.

ذاکری م.، فقیهی ا.، دانش فرد ک. 1394. تبیین الگوی جانشین پروری مدیران با بهره‌گیری از داستان خلیفه اللهی آدم (ع) بر اساس اندیشه تفسیری آیت الله جوادی آملی، مدیریت اسلامی سال ۲۳ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱.

سنگری، ن. 1396. تدوین مدل شایستگی‌های محوری اعضای هیئت علمی دانشگاه اسلامی، موردمطالعه دانشگاه الزهرا (س)، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 13شماره ششم سال 1.

شیرزادی، م، ر،. ضیائی، م، ص.، رزقی شیرسوار، هادی.، جلیلی، س.، 1397. مدل شایسته‌سالاری مدیران مرکزهای آموزش‌های علمی کاربردی و مهارتی وزارت جهاد کشاورزی، فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 46، پاییز 1397.

شیرزادی، م، ر.، الگوی انتخاب و انتصاب بر مبنای شایسته‌سالاری مدیران مرکزهای تحقیقاتی و آموزشی وزارت جهاد کشاورزی، رساله دکترا، بهار 1398.

قورچیان، ن.، گلکار، ب.، ناصحی فر، و. 1381. مروری بر مفهوم‌ها شایسته‌سالاری، توسعه مدیریت، نشریه توسعه مدیریت شماره 39، ص ص6-10.

کرمانی، ب.، درویش، ح.، علی سرلک، م.، کولیوند پ، ح. 1396. طراحی مدل شایستگی‌های مدیران بیمارستان‌ها، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، دوره6، شماره 4.

نصراللهی، م.، خورشیدی، ع.، خسروی، ع. 1395، شناسایی مؤلفه‌های شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مجله مطالعات کمی در مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر شماره 24ص ص 171 تا 191.

مشایخ، فریده. 1395. دیدگاه‌های نوین در برنامه‌ریزی درسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

واعظی، ح. 1395، تحلیل سیاست‌گذاری در نسل جدید دانشگاه ها: الگویی اثربخش برای آموزش عالی ایران، کنگره ملی آموزش عالی ایران

موللی ک.، 1396. مبانی روان کاوی فروید – لکان، نشر نی، چاپ یازدهم.

هامر، دین؛ نقش ژن در شکل‌گیری شخصیت، ترجمه متولی زاده ارکانی علی، تهران، چهر، 1384، چاپ اول، ص 7، 8، 9 و 12.

 

Ayob, A., & Zainal, S. R. M. (2011), The Role of Psychological Empowerment on Employees Creativity: the Development of Conceptual Framework. In Journal of International Conference on Economics, Business and Management IACSIT Press (pp. 118-122)

Carmen Beviá a, Luis C. Corchón (2016), Growth in Illyria: The role of meritocracy in the accumulation of human capital, Mathematical Social Sciences (Elsevier)

Fenge, R. (2008). “The Provision of Higher Education in a Global World-Analysis and Policy Implications”, Journal of CESifo Economic Studies, Vol. 54, No. 2

He Xian & Jeremy Reynolds (2017), Bootstraps, Buddies, and Bribes: Perceived Meritocracy in the United States and China, The Sociological Quarterly, 58:4, 622-647

Keyhani M, Taghvaei D, Rajabi A, Amirpour B. 2015,Internal Consistency and Confirmatory Factor Analysis of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) among Nursing Female. Iranian Journal of Medical Education; 14 (10):851-859

Ferris, J. M. and Mintrom (2007). “Foundations and Public Policymaking a Conceptual Framework”, Research Paper-10, Center on Philanthropy and Public Policy

Özarallı, N. (2015). Linking empowering leader to creativity: the moderating role of psychological (felt) empowerment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 181, 366-376

Seval Gündemira, Astrid C. Homanb, Anastasia Usovac, Adam D. Galinskya (2017), Multicultural meritocracy: The synergistic benefits of valuing diversity and merita, Journal of Experimental Social Psychology (Elsevier)

Toon Kuppensa, Russell Spearsa, Antony S. R. Mansteadb, Bram Spruytc, Matthew J. Easterbrook (2018), Educationism and the irony of meritocracy: Negative attitudes of higher educated people towards the less educated, Journal of Experimental Social Psychology (Elsevier)

Joseph A. Soares (2017), Meritocracy dismissed, Department of Sociology, Wake Forest University, Winston-Salem, USA,,Ethnic and Racial Studies, VOL. 40, NO. 13, 2300–2307

Zopiatis A. 2010; Is it art or science? Chef’s competencies for success. Int J Hosp Manag; 29 (3): 459-67.