چارچوب کاربست آموزش کارآفرینی کشاورزی در روستاهای استان ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه ایلام.

3 دانشیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام.

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین چارچوبی برای کاربست آموزش کارآفرینی کشاورزی در منطقه‌های روستایی استان ایلام انجام شد. دیدمان پژوهش به گونه آمیخته کمی و کیفی انجام گرفته است. در مرحله اول بر مبنای دیدگاه 9 نفر مشارکت‌کننده گروه کانونی از اعضای هیات علمی دانشگاه ایلام، چارچوب مؤلفه‌های آموزش کارآفرینی شناسایی شد. در مرحله دوم با مشارکت 15 نفر از کارشناسان و متخصصان صاحب‌نظر و آگاه در حوزه آموزش و کارآفرینی کشاورزی و با بهره‌گیری از روش دلفی، مؤلفه‌ها و زیر مؤلفه‌های نظام آموزش کارآفرینی در سه دور شناسایی و تدوین شد. در مرحله سوم، با به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP1) مؤلفه‌ها و زیر مؤلفه‌های نظام آموزش کارآفرینی رتبه‌بندی شد. در این مرحله نمونه آماری پژوهش، 8 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ایلام و 7 نفر از کارشناسان سازمان‌های اجرایی بوده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.
نتایج محاسبه کلی مقایسه‌های زوجی در خصوص 11 مؤلفه نشان داد که بیش‌ترین اهمیت مربوط به مؤلفه محتوای آموزش کارآفرینی و کمترین اهمیت نیز مربوط به مؤلفه محیط زیرساختی بود. هم‌چنین مشخص شد که زیرمولفه‌های اصول تشخیص فرصت‌های کارآفرینی روستایی، آموزش چگونگی انتخاب بازار متناسب با محصولات تولیدی در روستا، تدریس دوره‌ها توسط مربیانی که خود تجربه کار کارآفرینانه و یا دست کم پیشینه کار کردن با کارآفرینان را داشته باشند، بیش‌ترین رتبه را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Implementation of a Framework for Entrepreneurship Education System in the Rural Areas of Ilam Province

نویسندگان [English]

  • ronak alipour 1
  • ardashir shiri 2
  • homayoon moradnezhadi 3
1 PhD, student of Management Department of Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
2 Associate professor Department of Management, University of Ilam
3 Associate professor Department of Entrepreneurship and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Ilam.
چکیده [English]

This study aimed to develop a framework for applying agricultural entrepreneurship education system in rural areas of Ilam province. The methodology of the study was quantitative and qualitative. In the first phase, based on the viewpoint of 9 participants in the focus group, the framework of entrepreneurship education components was identified. In the second phase, with the participation of 15 experts and experts, using the Delphi method, the components and sub-components of the entrepreneurship education system were extracted and formulated in three rounds. In the third step, the components and sub-components of the entrepreneurial education system were ranked using the AHP method. The statistical sample comprises 15 of the knowledgeable experts and specialists in the field of training and entrepreneurship in the rural areas of Ilam Province who were selected by purposeful sampling. In this study and during the three stages, the Delphi of 11 components and 76 subcomponents in the development of the entrepreneurial training management information system process in the rural areas of Ilam Province were confirmed. The general calculation results of the paired comparisons regarding the 11 components show that the highest significance is related to the component of training information system content and the lowest significance is related to the component of infrastructural environment. It was also found that the subcomponents of recognition principles for the rural entrepreneurship opportunities, teaching market selection methods tailored for the products produced in the village, courses taught by trainers who have the experience of entrepreneurial work or at least the experience of working with entrepreneurs have the highest rankings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship education
  • eural Entrepreneurship
  • Rural development
اجاقی، صبا.، رضایی، بیژن.، نادری، نادر. و جعفری، حبیب. (1395). ارائه الگوی مفهومی مؤلفه‌های خرد و کلان نظام آموزش کارآفرینی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی جلد سوم، شماره چهارم، زمستان 1395.

آراستی، زهرا.، حیدری، هومان. و مبارکی، محمد حسن. (1393). ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی سخنران مهمان، توسعه کارآفرینی، شماره 25؛ 406-389.

آزادی، یونس. و بیک محمدی، حسن. (1391). تحلیل و طبقه‌بندی سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان‌های استان ایلام مجله: برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا) پاییز 1391، سال دوم - شماره 2 علمی-پژوهشی/ISC صص: 22.

حسینی، سید محمود. و سلیمان‌پور، محمدرضا. (1385). بررسی اثرات تقویت روحیه‌ی کارآفرینی در روند توسعه کشاورزی، ماهنامه جهاد، صص: 47-55.

رضوانی، محمدرضا. و نجارزاده، محمد. (1387). بررسی و تحلیل زمینه‌های کارآفرینی روستاییان در فرآیند توسعه نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان براآن جنوبی شهرستان اصفهان، فصل‌نامه توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره دوم، صص: 161-182.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران. (1391. (قابل دسترس در: http://www. Investiniran. ir / fa/ news /list/1391/6/1,4,6.

شاهماری سوها، فضایل.، آدیگوزلی، مدینه. و منافی شرف آباد، کاظم. (1389). اهداف آموزش کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان.

شریف زاده، محمد شریف. و عبدالله زاده، غلامحسین. (1396). مؤلفه‌های توسعه‌ی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی. فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی.

عابدینی بلترک، میمنت.، نصر اصفهانی، احمدرضا.، محمدی، مهدی. و صالحی، ابراهیم. (1393). عناصر برنامه درسی سازنده گرا در آموزش پزشکی: مطالعه مروری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. شماره 14. دی ماه 1393. صص 896-888.

عجم، علی اکبر.، جعفری ثانی، حسین. و اکبری بورنگ، محمد. (1396). طراحی الگوی برنامه درسی آموزش ترکیبی برای نظام آموزش عالی بر اساس الگوی اکر. نشریه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه‌ریزی درسی. تابستان 1396، دوره14، شماره 26، پیاپی 53، صص 16-1.

فرجی سبکبار، حسنعلی. (1390): «اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان) »، فصل‌نامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 75، تهران، صص68-53

قنبری، سیروس.، زندی، خلیل. (1397). طراحی الگوی سیستماتیک عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار الگویی جهت ارتقای بهره‌وری آموزش‌های سازمانی. نشریه مدیریت بهره‌وری (فراسوی مدیریت). دوره 12، شماره 45، صص 151-115.

مرتضی نژاد، نیلوفر.، عطاران، محمد.، حسینی خواه، علی. و عباسی، عفت. (1396). تبیین برنامه درسی کارآفرینی در دوره آموزش عمومی (سنتزپژوهی). دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. سال پنجم، شماره 9، بهار و تابستان 1396، 142-105.

هاشمی، سید سعید.، مطیعی لنگردودی، سید حسن.، قدیری، مجتبی.، رضوانی، محمدرضا. و مقیمی، سید محمد. (1390). تبیین نقش دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی در توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: بهاباد استان یزد)، پژوهش‌های روستایی، سال دوم، شماره یکم، صص: 114-93.

وفایی، وجیهه. (1391). شناسایی روش‌های یاددهی اثربخش جهت پرورش کارآفرینان نوپا در آموزش‌های کارآفرینی. کار و جامعه، شماره 150: 55-46.

 

Dangel RJ, Guyton E. An Emerging Picture of Constructivist Teacher Education. The Constructivist. 2004; 15 (1):1-35.

DeCoux Hampton M. Constructivism applied to psychiatric-mental health nursing: An alternative to supplement traditional clinical education. Int J Ment Health Nurs. 2012; 21 (1): 60-68.

Douglas, D., & Shepherd, D. 1999. Entrepreneurship as autitlymaximinzing response. Journal of Business Venturing, 15 (3),pp: 237-257.

Lonappan, J, and Devaraj, K. (2011). Pedagogical Innovations in Teaching Entrepreneurship. In: Eighth AIMS International Conference on Management, January 1-4, 513-518.

Mansoori S, Karami M, Abedini Baltork M. [Barrasiye karborde raveshe tadrise mobtani bar rouykarde sazande geraei dar amouzeshe ali]. Journal of Curriculum Research. 2013; 2 (2): 101-118. [Persian].

Neck, H, M., Greene, P, G. (2011). Entrepreneurship Education: Known Worlds and New Frontiers. Journal of Small Business Management, 49 (1), 55–70.

Souitaris, V., Zerbinati, S., &Allabam, A. 2007. Do entrepreneurial intention of science and engineering students ?The effect of learning inspiration and resources. Journal of Business Venturing, 22,pp: 566-591.

Windschitl M. Framing Constructivism in Practice as the Negotiation of Dilemmas: An Analysis of the Conceptual Pedagogical, Cultural and Political Challenges Facing Teachers. Review of Educational Research. 2002; 72 (2): 131–175.