عوامل مؤثر بر افزایش دانش پدافند غیرعامل کارشناسان ستادی وزارت جهادکشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 عضوهیأت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

4 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

5 کارشناس ارشد مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

اصل حفاظت و بهره‌برداری اثربخش از منابع و نهاده‌های موجود، از اصول اولیه توسعه پایدار کشاورزی است و برای این منظور آموزش و توانمندسازی دست اندرکاران توسعه کشاورزی اولویت اصلی کشورها به شمار می‌رود. «پدافند غیرعامل» یکی از بخش‌های مهم دفاع غیرنظامی بوده و حوزه موضوعی آن تهدیدات عمدی خارجی است. این موضوع در بخش کشاورزی به واسطه گستره اثرگذاری تهدیدات عمدی خارجی از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. در این میان نقش منبع‌های انسانی برای تحقق اصل‌ها و پیاده‌سازی هدف‌های پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی بیش از سایر مؤلفه‌های تأثیرگذار است. این تحقیق با هدف تعیین عوامل و راهکارهای افزایش دانش عمومی و مدیریتی پدافند غیرعامل کشاورزی کارشناسان ستادی وزارت جهادکشاورزی انجام شد. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری، کارشناسان ستادی وزارت جهادکشاورزی بودند (261=N). با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری تعیین و با روش نمونه‌گیری تصادفی نظام‌مند اعضای نمونه برگزیده شدند (145=n). روایی پرسش‌نامه از طریق اعتبار شکلی و پایایی آن با محاسبه ضریب تتای ترتیبی، مورد تأیید قرار گرفت(932/ 0 -56/0θ=). از نرم‌افزارهای  SMARTPLSو Stata برای پردازش داده‌ها استفاده شد. یافته‌های آزمون تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که برنامه‌ریزی و تهیه منابع، آموزش مناسب، محرک‌ها و امتیازها، تنظیم ساختار اداری و بازدیدهای میدانی از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای سطح دانش پدافند غیرعامل کارشناسان مورد بررسی بودند. هم‌چنین نتایج تحلیل رگرسیون توأم مؤید آن بود که سن و آشنایی با هدف‌های پدافند غیرعامل تأثیر معنی‌داری بر ارتقای دانش کارشناسان داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors of Increasing the Passive Defense Knowledge of Staff Expert in Ministry of Agriculture- Jahad

نویسندگان [English]

  • davood ajimirrahimi 1
  • Abdollah Mokhber 2
  • seyed reza poornaghi 3
  • jamshid eghbali 4
  • rahmat yahya nejad azizi 5
1 Faculty Members of Emam Khomeini Higher Education Center (IHEC), Agricultural Research, Education and E, Karaj, Iran.
2 Faculty Members of Emam Khomeini Higher Education Center (IHEC), Agricultural Research, Education and E, Karaj, Iran.
3 PhD Student of Economics, Islamic Azad University of Zanjan
4 PhD student in Agricultural Extension and Education, University of Tehran.
5 Master of Science in Agricultural Education and Promotion Institute.
چکیده [English]

The principle of effective protection and exploitation of existing resources and inputs, is the one of the basic principles of sustainable development agriculture. For this purpose, education and empowerment of agricultural development stakeholders is a top priority for countries. Passive defense has been an important part of civilian defense and its subject area is deliberate external threats. This issue is of great importance in the agricultural sector due to the wide range of intentional external threats. In the meantime, the role of human resources in achieving the principles and implementation of passive defense objectives in the agricultural sector is more than other influential factors. The purpose of this study was to determine the strategies for increasing the knowledge of the Ministry of agriculture- Jahad staff. The research method was survey and the instrument was questionnaire. The statistical population was the experts of the Ministry of Agriculture - Jahad (N=261). They were selected by systematic random sampling method (n=145). The validity of the questionnaire was confirmed by its external validity and reliability by calculating Ordinal Theta coefficient. SmartPLS and Stata software were used for data processing. The results of Confirmatory Factor Analysis (CFA) test showed that planning and provision of resources, appropriate training, incentives and points, administrative structure adjustment and field visits were among the most important strategies to enhance the level of passive defense knowledge of the Ministry of Agriculture Jahad experts. The results of enter regression analysis also showed that age and familiarity with passive defense goals had significant effect on increasing knowledge of experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive Defense Knowledge
  • planning staff
  • ministry of agriculture-Jahad
احمدی، س.، ابوترابی، م. و محمدی نژاد، ا. س. (۱۳۹۵). پدافند غیرعامل، فرصت‌ها و تهدیدها، نقاط ضعف و قوت در کشاورزی. همایش ملی الکترونیکی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، خوزستان، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.

پاسبان، ف. و پورنقی س. ر. (1397). تهدیدهای اقتصادی بخش زراعت و باغبانی از دیدگاه پدافند غیرعامل. سومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل بخش کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، صص 37-25، کرج.

پورسینا، م.، چیذری، م.، فرج اله حسینی، ج. و طهماسبی، م. (1387). عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی برای اشتغال به حرفه کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان کلاردشت. فصل‌نامه روستا و توسعه. 13 (1): 31-49.

پهلوان‌شریف، س. و مهدویان، و. (1394). مدل­سازی معادلات ساختاری با Amos. تهران: انتشارات نشر بیشه، چاپ اول، ص66.

جلالی‌فراهانی، غ. ر. (1393). چهار طلسم در باره پدافند غیرعامل. تهران: انتشارات مقدس

حاجی‌میررحیمی، س. د.، مخبر دزفولی، ع.، شکیبا، ح. و پورنقی، س. ر. (1395). ضرورت و اهمیت آموزش بهره‌برداران بخش کشاورزی در حوزه پدافند غیرعامل. ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، شیراز.

خوش عمل، ح. (1392). پدافند غیرعامل. تهران: مرکز تحقیقات و آموزش سپهبد صیاد شیرازی.

سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1380). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه، ص406.

سلطانی، ع.، چهارسوق امین، ح. و آرایش، م.، ب. (1393). تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش جوانان روستایی ایلام به اشتغال در بخش کشاورزی. مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی. دوره 7، شماره 3، صص 72-57.

شاه پسند، م. ر. و مخبر دزفولی، ع. (1397). نظام آموزشی مطلوب برای آموزش مفاهیم و اصول پدافند غیرعامل در کشاورزی. سومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل بخش کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، صص 99-86، کرج.

شمس آذر، ن. (1397). پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، تأمین امنیت تولیدپایدار محصولات سالم کشاورزی با تقویت پدافند غیرعامل. سومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل بخش کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، صص 576-572، کرج.

رکن الدین افتخاری، ع.، وزین، ن.، پورطاهری، م. و دانه کار، ا. (1395). الگوی اکوویلج برای زیست پایدار در روستاهای حاشیه اکوسیستم تالاب، مورد تالاب میانکاله و لپوی زاغمرز. پژوهش‌های روستایی. دوره 7، شماره 1، صص 27-1.

"دفتر آموزش کارکنان وزارت جهادکشاورزی". (1397). آمار کارشناسان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی پدافند غیرعامل وزارت جهادکشاورزی، مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهادکشاورزی.

دوست محمدیان، ح. (1391). آشنایی با اصول و مبانی پدافند غیرعامل. تهران: انتشارات فارسیران، ص 138.

فلاح مهرآبادی، م. ح.، اسدی، ا.، مهدوی شهری، ح.، سلیمی راد، م.، حاجی میررحیمی، س. د. (1396). جزوه پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی. کرج: مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

قاسمیان، ا. حسینی، س. م.، جعفری، م. و سیدجوادی، م. (1396). آگاهی مدیران ارشد بیمارستان‌ها درمورد پدافند غیرعامل. فصل‌نامه مدیریت پرستاری، دوره ششم، شماره اول، صص 41-32..

لشین، سینتیابی؛ پولاک، جولین و رایگلوث، چارلز ام (1384). راهبردها و فنون طراحی آموزشی، ترجمه هاشم فردانش، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

مرتضوی، م. (1394). سند راهبردی پدافند زیستی وزارت جهادکشاورزی. تهران: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی.

موحدی نیا، ج. (1390). اصول پدافند غیرعامل. تهران: انتشارات دانشگاه تکنولوژی ملک شهر، ص73.

 

Argyris C. (1996). Actionable knowledge: design causality in the service of consequential theory. The Journal of Applied Behavioral Science, 32 (4): 390-406.

Breeze, R. (2004). Agroterrorism: Betting far more than the farm. Biosecurity and Bioterrorism, 2 (4): 251–264.

Cupp, O. Shawn, David E. Walker II, and John Hillison. 2004. Agroterrorism in the U. S.: Key security challenge for the 21st century. Biosecurity and Bioterrorism 2 (2): 97–105.

Fornell, C. and Larcker, D. (1981). Evaluating Structural Equation Modeling with Unobserved Variables and Measurement Error. Journal of Marking Research, 18 (1): 39-50.

Foxell Jr, J. W. (2001). Current trends in agroterrorism (antilivestock, anticrop, and antisoil bioagricultural terrorism) and their potential impact on food security. Studies in Conflict and Terrorism, 24 (2): 107-129.

Franz, D. R.) 1999 (. Foreign animal disease agents as weapons in biological warfare. In Food and agricultural security: Guarding against natural threats and terrorist attacks affecting health, national food supplies and agricultural economics, eds. T. W. Frazier and D. C. Richardson, 100–104. New York: Annals of the New York Academy of Sciences, Volume 894.

Gershon, R. R., Qureshi, K. A., Sepkowitz, K. A., Gurtman, A. C., Galea, S., & Sherman, M. F. (2004). Clinicians’ knowledge, attitudes, and concerns regarding bioterrorism after a brief educational program. Journal of occupational and environmental medicine, 46 (1): 77-83.

Grewal, D. S. (2014). Enhancing military leadership through business management techniques. Journal of Defense Management, Desh Bhagat University, Mandi Gobindgarh, Punjab, India, 4 (1). 110-117.

Horn, F. P., and R. G. Breeze. 1999. Agriculture and food security. In Food and agricultural security: Guarding against natural threats and terrorist attacks affecting health, national food supplies and agricultural economics, eds. T. W. Frazier and D. C. Richardson, 894 (1). New York: Annals of the New York Academy of Sciences.

Levin, C. (2005). Levin says newly declassified information indicates Bush administration’s use of pre-war intelligence was misleading. Press release, 6 November. Available at http://levin. senate. gov/newsroom/release. cfm?id=248339.

Levin, J., Gilmore, K., Nalbone, T., and Shepherd, S. (2005). Agroterrorism workshop: engaging community preparedness. Journal of agromedicine, 10 (2): 7-15.

Levitin, G. & Husken, K. (2011). Active vs. passive defense against a strategic attacker. Journal of International Game Theory Review, 13 (11): 234- 245.

Levitin, G., Husken, K. & Ben-Haim, H. (2011). Active and passive defense against multiple attack facilities. Asia-Pacific Journal of Operational Research, 28 (4): 1023- 1030.

Martensson, P. Å., Hedstrom, L., Sundelius, B., Skiby, J. E., Elbers, A., and Knutsson, R. (2013). Actionable knowledge and strategic decision making for bio-and agroterrorism threats: building a collaborative early warning culture. Biosecurity and bioterrorism: biodefense strategy, practice, and science, 11 (S1): S46-S54.

McKinney, W. P., Wesley, G. C., Sprang, M. V., & Troutman, A. (2005). Educating health professionals to respond to bioterrorism. Public health reports, 120 (1): 42-47.

Murphy, F. A. (1999). The threat posed by the global emergence of livestock, food-borne, and zoonotic pathogens. In Food and agricultural security: Guarding against natural threats and terrorist attacks affecting health, national food supplies and agricultural economics, eds. T. W. Frazier and D. C. Richardson. New York: Annals of the New York Academy of Sciences, Volume 894, PP: 20–27.

Seebeck, L. (2007). Responding to systemic crisis: the case of agroterrorism. Studies in Conflict & Terrorism, 30 (8): 691-721.

Turvey, C. G., Onyango, B., and Hallman, W. H. (2008). Political communication and agroterrorism. Studies in Conflict & Terrorism, 31 (10): 947-970.

Turvey, C., Onyango, B. and Schilling, B. (2003). The impact of the 2002 BioterrorismAct on the New Jersey food industry. Food Policy Institute Report No. WP-0603–10.

Turvey, C., E. Mafoua, B., and Onyango, B. (2003). Agroterrorism, hysteresis, and economics. Principal paper presented at 2003 American Agricultural Economics Association Meetings, Montreal, Canada, 27–30 July.

Turvey, C., J. Cranfield, K. Meilke, D. and Huff, K. (2004). Agroterrorism, trade and the value of risk mitigation. Annual Meeting of the International Forum on Operations Research and Management Science, Denver Colorado, 24-27 October.

U. S. Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition, Office of Regulations and Policy. (2003). Risk assessment for food terrorism and other food safety concerns. CFSAN/Office of Regulations and Policy, Federal Register Volume 68, Issue 197.

Watson, S. A. (1999). The changing biological warfare threat: Anti-crop and anti-animal agents. Annals of the New York Academy of Sciences, 894 (1): 159–163.

Wheelis, M. (2000). Agricultural biowarfare and bioterrorism: An analytical framework and recommendations for the Fifth BTWC Review Conference. The Biological and Toxin Weapons Convention, November.

Wheelis, M., Casangrande, R., and Madden, L. V. (2002). Biological attack on agriculture: Low tech, high impact bioterrorism. Bioscience 52 (7): 569–576.

Yang K.) 2012). Further understanding accountability in public organizations: actionable knowledge and the structure-agency duality. Administration & Society, 44 (3):255-284.