اثربخشی آموزش‌های کسب و کار کشاورزی در کارآفرینی زنان روستایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت و بهسازی منابع انسانی، موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سمنگان، آمل، ایران

2 استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استادیار مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سمنگان، آمل، ایران.

چکیده

از آنجاکه زنان روستایی به واسطه محدودیت‌های موجود از فرصت‌های کمتری در رشد و توسعه کارآفرینی برخوردار هستند، این تحقیق به بررسی اثربخشی برنامه‌های آموزش کشاورزی زنان روستایی سال‌های 96-95 در ایجاد کارآفرینی در بین زنان روستایی پرداخته است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش جمع‌آوری اطلاعات میدانی و از لحاظ کنترل متغیرها شبه آزمایشی با استفاده از ابزار پرسش‌نامه می‌باشد. جامعه آماری 970 تن از زنان روستایی عضو تعاونی زنان روستایی ساکن استان البرز است که سابقه شرکت در دوره‌های آموزشی و ترویجی مرتبط با اشتغال و کسب و کار کشاورزی را داشتند. با استفاده از فرمول کوکران 135 تن از آنان تعیین و برای افزایش دقت داده‌ها 140 تن، به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای جمع‌آوری شد. به منظور ایجاد امکان مقایسه یک گروه 140 تن از زنان روستایی بدون سابقه شرکت در دوره‌های آموزشی نیز استفاده گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظر متخصصین و پایایی با استفاده از ضریب تتای ترتیبی (91/0 - 79/0 = θ) مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون فراسنجه‌ای من ویتنی حاکی از تفاوت معنی‌دار آماری از لحاظ ویژگی‌های کارآفرینانگی بین دو گروه آزمایش و کنترل بود. هم‌چنین افرادی که در دوره‌های کارآفرینانگی شرکت کرده بودند در دو مؤلفه موفقیت‌طلبی و تحمل ابهام نسبت به گروه کنترل نمره بالاتری کسب نمودند. تحلیل رگرسیون ترتیبی نیز نشان داد که 6 متغیر نگرش به کار، سن، وضعیت اقتصادی، میزان درآمد، شرکت در دوره‌ها و رفتار اطلاع یابی در مجموع 33 درصد از احتمال تغییر سطح متغیر وابسته ویژگی‌های کارآفرینانگی را تبیین می‌کنند (33/0=R2).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Agricultural Business Education on Rural Women Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Nasrin Rahmati 1
  • Arsalan Irajirad 2
  • Dr. Mahmoud Mansoub Basiri 3
1 M.Sc graduated of Training and Human Resource Development, Samangan-nonprofit-nongovernment Higher Education Institute, Amol, Iran
2 Assistant Professor of Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
3 Faculty member of Samangan Non-profit Higher Education Institution, Amol, Iran.
چکیده [English]

Since rural women have fewer opportunities to grow and develop entrepreneurship due to existing constraints, this study investigated the effectiveness of agricultural education programs for rural women in creating entrepreneurship among rural women in 1996-95. The purpose of this study is applied, in terms of field data collection method and in terms of quasi-experimental variables control using questionnaire. The population of the study was 970 rural women members of rural women cooperatives in Alborz province who had previous training and extension courses related to employment and agricultural business. Using Cochran formula, 135 of them were identified and 140 individuals were selected by quota sampling to increase the accuracy of the data. Rural women with no background in training were also used to compare a group of 140 people. The validity of the research instrument was confirmed by expert opinion and the reliability was confirmed by ordinal theta coefficient (θ = 0.79 - 0.91). Results of Mann-Whitney nonparametric test indicated a statistically significant difference in entrepreneurial characteristics between the experimental and control groups. Individuals who participated in entrepreneurship courses also scored higher on the two components of success and ambiguity than the control group. Sequential regression analysis also showed that 6 variables of attitude, work, age, economic status, income, participation in courses and information seeking behavior explained 33% of the probability of changes in the level of dependent variable of entrepreneurial characteristics (R2=0.33).

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural women
  • Educational effectiveness
  • business education
  • entrepreneurship
احسانی فر، ت.، شاهمرادی، م.، مرادیان، پ.، رستمی قبادی، ف.، فرحمند، ک. (1397). بازدارنده‌های توسعه کارآفرینی زنان روستایی (مورد مطالعه: زنان کارآفرین شهرستان لاهیجان). نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 5 (1)، 106-93

احمدی، س.، کوهستانی، ح.، یادآور، ح.، شعبانعلی فمی، ح. (1389). فراتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی. فصل‌نامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 8 (1)، 38-21

ایرجی راد، ا.، ملک زاده نصرآبادی، ا. (1396). تأثیر آرزوهای شغلی از طریق یادگیری فردی بر انتخاب شغل دانشجویان رشته‌ی کشاورزی. فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 40، صص 122-112

آقاجانی، ح.، صمدی میارکلایی، ح.، صمدی میارکلایی، ح. (1392). تبیین و بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی کارآفرینی طرح‌های زود بازده بر کارآفرینان زن. فصل‌نامه علمی- پژوهشی زن و جامعه, 4 (شماره15), 1-28.

بابایی، م.، نیک نامی، م.، ثمری، د. (1392). ویژگیهای کارآفرینی زنان روستایی در تعاونیهای استان سمنان. فصل‌نامه تعاون و کشاورزی, 2 (5), 69-86.

بشیراحسن، م.، قربانی نژاد، ر. (1396). نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی روستایی مطالعه موردی: دهستان خرمرود واقع در شهرستان تویسرکان. فصل‌نامه جغرافیایی سرزمین، سال چهاردهم، شماره 54: صص 107-93

جمشیدی، ع.، جمینی، د. نظری سرمازه، ح. (1392). بررسی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی، زن و جامعه (جامعه‌شناسی زنان). 4 (2)، 137-167

خباززاده، ن. (1390). جایگاه زنان روستایی و موانع مشارکت آن‌ها در فرایند توسعه دهیاری‌ها، 6 (33): 12-15

زارعی پهنه کلائی، ح.، احمدپور، ا.، چرمچیان لنگرودی، م. (1392). عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان مازندران. فصل‌نامه تعاون و کشاورزی, 2 (7), 79-100.

شاهمرادی، م.، احسانی فر، ت.، فرحمند، ک.، رستمی، ف و صحرایی، م. (1397). واکاوی چالشهای فراروی عملیاتی کردن ایده‌های کسب و کار از دیدگاه زنان روستایی (مورد: استان کرمانشاه). فصل‌نامه پژوهش‌های روستایی، 9 (4)، 563-552

عبادی، س.، جهان تیغی، م. (1395). بررسی تأثیر کیفیت آموزشهای فنی و حرفه‌ای بر توانمندسازی مهارتی زنان مطالعه موردی: کارآموزان مرکز شماره سه خواهران شهر زاهدان. پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین‌المللی مهارت آموزی و اشتغال. سازمان فنی و حرفه‌ای کشور.

علیخانی دادوکلایی، م.، عباسی رستمی, ع. ا. (1395). بررسی اثر عامل‌های آموزشی و روان شناختی بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان گلستان. فصل‌نامه تعاون و کشاورزی, 5 (20), 171-194.

علیدوست، س.، لشگرآرا، ف.، فرج اله حسینی.، ج. (۱۳۹۱)، اولویت‌بندی موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی شهرستان گرمسار، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال، https://www.civilica.com/Paper-KNOWLEDGEBASE01- NOWLEDGEBASE01_167. html

فیض، د. (1388). بررسی تأثیر جنسیت بر ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان: بررسی دانشگاه سمنان، مطالعات اجتماعی- روان شناختی زنان، 7 (2): 44-25

کردنائیج، ا.، زالی، م. (1386). ابزار سنجش کارآفرینان ایرانی. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

کیاکجوری، د. جعفریان، س. (1391). بررسی نقش نظام مدیریت منابع انسانی در توسعه کارآفرینی سازمانی. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان.

گلدوست، م.، الهیاری، م. ص.، عابدی، م. (1393). غربال‌گری فازی بازدارنده‌های آموزشی توسعه‌ی کارآفرینی روستایی در استان گیلان. مجله پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 6، شماره 30: صص 43-31

گلرد، پ. (1387). بهره‌وری زنان کارآفرین ایرانی. فصل‌نامه پژوهشنامه بازرگانی، شمارۀ 46، ص. 209-179.

معاونت بررسی اقتصادی، صنایع معادن و کشاورزی تهران. (1396). بازتاب مشارکت اقتصادی پایین زنان در شکاف جنسیتی ایران.

ممیز، آ.، قاسمی، ع. قاسمی، ف. (1392). بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان. فصل‌نامه تخصصی رشد فناوری پارکها و مراکز رشد. سال نهم، شماره 35

موحدی, ر.، یعقوبی فرانی، ا. (1393). تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان, 12 (4), 7-42. doi: 10.22051/jwsps. 2015.1493

موحدی، ر.، سلیمانیان بروجنی، ج. (1395). بررسی شیوه‌های آموزشی مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی. راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 3 (6)، 34-24

میرحسینی، م. (1389). شناسایی استراتژی‌های رهبری خود در زنان کارآفرین موفق ایرانی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد MBA، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد

ورکیانی‌پور، ن.، حسینی، م.، سمیعی، ر.، اشرفی، م. (1398). ارایه مدل توسعه کارآفرینی زنان با رویکرد توسعه پایدار روستایی در استان گلستان. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 19 (54)، 166-

یعقوبی فرانی، ا.، سلیمانی، ع.، موحدی، ر. (1393). تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان. سال 12، شماره 4، صص 42-7

یعقوبی، ج. و قاسمی, ج. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان بخش کشاورزی و راه‌کار‌های حمایت از آن‌ها (مطالعه موردی استان زنجان). مجله تعاون، 54 (3-4)، 23-34.

 

Archibong, C. A (2004): Thechnology, infrastructure and entrepreneurship: Role of the government in bulding a sustainable economy, School of Business and Economics North Caroliana & T State University. PP: 451-456.

Bruni, A., Gherardi, S., & Poggio, B. (2004). Entrepreneur-mentality, Gender and the study of women entrepreneurs. Journal of Organizaitonal Change Management, 17 (3), 256-268.

Erdman, D. & Dennis E. Coates. (2005). “The Genesis of Train-to-Ingrain. ” Interview (Audio). Retrieved from (http://www.train-to-ingrain. com/resources/genesis. asp).

Kantor, P, (2002). Promoting Women s Entrepreneurship Development Based on Good Practice Programmes: Some Experience From the North to the South. ILO S In Focus Programme, Working paper, 9: 79.

Kuratko, D. F. (2007). Entrepreneurial leadership in the 21st century: Guest editor's perspective. Journal of Leadership & Organizational Studies, 13 (4), 1-11.