عامل های مؤثر بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان کشاورزی مرکزهای آموزش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

امروزه توسعه برنامه­های آموزش کارآفرینی در دانشگاه­ها و مرکزهای آموزش عالی بر این پیش­فرض مبتنی است که مهارت­های کارآفرینی اکتسابی هستند. هدف این تحقیق استخراج عامل­های مؤثر بر مهارت­های کارآفرینی دانشجویان مرکزهای آموزش کشاورزی استان­های فارس، خراسان رضوی و البرز بود.
تحقیق از نظر هدف کاربردی و دیدمان پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی شکلی آن بر اساس نظر متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید شد و پایایی آن با استفاده از فرمول تتای ترتیبی 9/0= Ɵ محاسبه شد. متغیرهای مستقل تحقیق شامل متغیرهای آموزشی، روان شناختی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و متغیر وابسته تحقیق مهارت های کارآفرینی بود. سنجش متغیرهای مستقل و وابسته با مقیاس ترتیبی انجام گرفت. جامعه­ی آماری تحقیق (670 نفر) دانشجویان نیمسال آخر مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان­های خراسان رضوی، فارس و البرز در سال 1397 بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 245 نفر تعیین شد و به شیوه تصادفی طبقه­ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. یافته­های آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین عامل­های آموزشی، روان شناختی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با مهارت های کارآفرینی ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. یافته­های مدل­های تعاملی مدل­یابی معادله ساختاری نشان داد که مهم­­ترین عامل مؤثر بر مهارت­های کارآفرینی پاسخگویان عامل روان شناختی است که ضریب مسیر آن 63/0 محاسبه شد. عامل آموزشی به میزان 24/0 = p و عامل اقتصادی به میزان 23/0 = p در مهارت­های کارآفرینی تأثیر داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Entrepreneurship Skills of Agricultural Students of Agriculture Training Centers

نویسنده [English]

  • Abbas Norozi
Imam Khomaini Higher Education Center, Agricultural Research, Education, and Extension Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

Today, growth of entrepreneurship training programs in universities and higher education centers are based on the pre assumption that entrepreneurship skills are acquired. The purpose of this study was to extract factors affecting entrepreneurship skills of students in agriculture training centers in three provinces of Fars, Khorasan Razavi, and Alborz. The research method was applied in terms of purpose and exploratory in terms of mixed data type. The data collection tool was a researcher- made questionnaire, content validity of which was approved by agricultural extension and education experts and its reliability was estimated to be 0.91 using ordinal theta coefficient. The independent variables consisted of educational, psychological, economic, and socio and cultural variables and the dependent variable was entrepreneurship skills.
The statistical population of the research is last semester students in agriculture training centers in Fars, Khorasan Razavi, and Alborz provinces in 2018(670).
The sample size was determined using Morgan table, 245 people and were selected by stratified random sampling with proportional assignment.
The findings of spearman correlation test showed that factors: educational, psychological, economic, and socio and cultural had a significant positive correlation with entrepreneurship skills.
Applying interactive models of structural Equation Modeling (SEM) indicated that the most important factor affecting entrepreneurship skills among respondents is psychological factor with the path coefficient of 0/63. Educational and economic factors affected entrepreneurship skills with path coefficients of 0/24 and 0/23.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Training Center
  • entrepreneurship skill
  • Agricultural students
  • Entrepreneurship education
            احمدپور، ا. ، قاسمی، ح. ، و علیخانی دادوکلایی، م. (1394). عامل­های مؤثر بر توسعه مهارت­های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده­های کشاورزی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 32، 26- 40.
اسکندری، ف. ، حسینی، س. م. ، و کلانتری، خ. (1385). عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش­آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه. 14 (53)، 107- 132.
بخشی جهرمی، ا. ، و شهیدی زندی، ک. (1388). بررسی انگیزه تحصیل دانشجویان کشاورزی دانشجویان دانشگاه جامع علمی- کاربردی کرمان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 5 (2)، 89- 99.
پورآتشی، م. (1387). نهادینه کردن آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی. نامه آموزش عالی. 1 (1)، 49- 63.
حاجی میررحیمی، س. د. ، و مخبر دزفولی، ع. (1388). آموزش کارآفرینی و توسعه آن در نظام آموزش عالی علمی- کاربردی کشاورزی(دلایل و ضرورت-ها). پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 9، 71- 85.
حسینی، ط. ، و لشگرآرا، ف.(1393). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مهارت­های کارآفرینی در تعاونی­های زنان روستایی استان فارس. پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی. 7 (2)، 13- 33.   
خسروی پور، ب. (1387). تحلیل عاملی مؤلفه­های آموزشی مؤثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی- کاربردی کشاورزی از دیدگاه آموزشگران. همایش توسعه آموزش کارآفرینی در آموزش های علمی- کاربردی کشاورزی، مشهد.
دربان آستانه، ع. ر. ، و فیروزی، م. ع. (1391). بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و مهارت­های کارآفرینی مدیران محلی روستایی- مطالعه موردی دهیاران استان قزوین. پژوهش­های روستایی. 3 (1)، 27- 59.
دیزجی، م.، و زینی، م. (1397). بررسی تأثیر آموزش­های دانشگاهی بر توسعه مهارت­های کارآفرینی زنان. رشد فناوری. 15(57)، 34- 42.
رحمانیان کوشککی، م. ، چیذری، م. ، و عباسی، ع. (1394). بررسی توانمندی­های کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش علمی- کاربردی کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه، استان فارس). علوم ترویج و آموزش کشاورزی. 11(1)، 1- 18.
شجاع قلعه دختر، ل. ، رحیمیان، ح. ، و جراحی، ل. (1393). ارزیابی میزان قابلیت­های کارآفرینی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. 9 (3)، 2- 9.
فراهانی، ا.، گودرزی، م.، و نادری، ن. (1389). نقش آموزش­های رسمی و برنامه­های کمک­درسی رشته تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد در تأمین مهارت­های کارآفرینی دانشجویان و دانش­آموختگان. مدیریت ورزشی. شماره 6، 101- 119.
کشتکاری، ژ. ، میرزابیگی، م. ع. ، و خسروی، ع. ا. (1393). بررسی میزان هماهنگی برنامه درسی اجرا شده دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با مهارت­های کارآفرینی. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. 5 (9)، 107- 123.
گودرزوند چگینی، م. (1397). رویکرد دانشگاه­های نسل چهارم کار و عمل. آموزش مهندسی ایران. 20 (78)، 1- 16.
مقیمی، س. م. (1383). کارآفرینی و عوامل محیطی مؤثر بر آن. فرهنگ مدیریت. 2 (5)، 77- 107.  
موحدی، ر.، گلی، ف.، و یوسفی محمدی، م. (1395). توسعه آموزش عالی کشاورزی با تأکید بر کارآفرینی پایدار. کارآفرینی در کشاورزی. 3(1)، 55- 77.
مهدوی درواری، س. ح.، و چرمچیان لنگرودی، م. (1396). عامل­های مؤثر بر مهارت­های کارآفرینی آموزشگران کشاورزی آموزشکده­های فنی و کشاورزی ساری. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 40، 84- 95.
نوروززاده، ر. ، و رضایی، ن. (1389). مشوق­ها و بازدارنده­های مؤثر در روحیه کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی- کاربردی کشاورزی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 12، 75- 90.
هوشمندان مقدم فرد، ز. ، و شمس، ع. (1394). عامل­های آموزشی مرتبط با ظرفیت­های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 35، 3- 15.  
Beranek, L. (2015).  The Attitude of the College Students to Entrepreneurial Skills Development in the Subject E-commerce. Information in Education. 14(1). 1-12.
Hosseini, S. J. & Ahmadi, H. (2011). Affective factors contributing to entrepreneurial attitudes of university students in Iran. Annals of Biological Research. 2(2). 366- 371.
Izquierdo, E., Deschool Meester, D. & Salazar, D. (2005). The importance of competencies for entrepreneurship: A view from entrepreneur’s scholar's perspective. ESPAE (Escuela De Postgraduate En Administration De Empress, 1-13.
Malakshah Karimpoor, A. (2017). How do personality features and skills affect entrepreneurship? Journal of international Review. 1-2. 84-92.
Maresch, D., Harms, R., Kailer, N., & Wimmer-Wurm, B. (2015). The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial intention of students in science and engineering versus business studies university programs. Technological Forecasting & Social Changes, http://dx.doi.org/10.1016/j. techfore.2015.11.006
Sukirno, S. AB. MA., Wahidin Septa Zahran, SE. M. Si., Rousdy Safari Tamba, SE, MA., and Suparman, S. Sos. MA. (2020). Personality Traits to Develop Entrepreneurship Skills of College Students: A Case Study of Student Entrepreneurial Program. Technium Social Sciences Journal. 12, 229- 239.  
Stamboulis, Y., & Barlas, A. (2014). Entrepreneurship education impact on student attitudes. The International Journal of Management Education, 12(3), 365-373.
Van Praag, C.M., Versloot, P. (2007). What is the value of entrepreneurship? A review of recent research. Small Business Economics, 29(4), 351–382.
Walter, S., and Dohse, D. (2009). The Interplay between entrepreneurship education and regional knowledge potential in forming entrepreneurial intentions. Kiel Working Papers.