دوره و شماره: دوره 12، شماره 55، اسفند 1399، صفحه 1-198 
تدوین نشانگرهای سنجش مشارکت فعال دانشجویان رشته های علوم کشاورزی

صفحه 95-119

زهرا تیموری کوهسار؛ سعید محمدزاده؛ مقصود فراست خواه


مدل شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجویان کشاورزی از دیدگاه خبرگان

صفحه 137-156

مسعود سامیان؛ رضا موحدی؛ حشمت اله سعدی؛ ابراهیم صالحی عمران


متغیر های موثر بر رضامندی دانشجویان از پروژه های کار حین تحصیل در مرکز های آموزش و تحقیقات کشاورزی

صفحه 1557-169

عبداله مخبر دزفولی؛ مهرداد تیموری؛ امید جمشیدی؛ شهرام مقدس فریمانی؛ جمشید پیشکار