دوره و شماره: دوره 12، شماره 53، تابستان 1399، صفحه 1-224 
5. سازه های موثر بر نگرش کارشناسان کشاورزی استان بوشهر نسبت به فناوری کاربرد آفت‏ کش‏ها

صفحه 96-110

پرویز بیات؛ نوذر منفرد؛ حسن علیپور؛ محمود ایزدی؛ مهناز امیر امینی خلف لو


6. سبب روانشناختی دانش آموختگان رشته های کشاورزی دختر همدان

صفحه 111-138

مهرناز خیاطی؛ رضا موحدی؛ الهه حجازی؛ سعید کریمی