عوامل موثر بر تمایل اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه نسبت به مشارکت در فعالیت های ترویجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی،مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از مشکلات دانشگاه‌ها در ایران نبود مشارکت نظام‌مند هیئت علمی در فعالیت‌های ترویجی می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر تمایل اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی به مشارکت در فعالیت‌های ترویجی بود. این پژوهش از دیدمان کمی و کیفی بهره برده و از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها پیمایشی است که از اسفند 1398 تا اسفند سال 1399 انجام شد. جامعه آماری پژوهش 110 نفر عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه بود که 82 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه و پرسشنامه بود که بر اساس مدل نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده طراحی گردید. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 5 نفر از هیئت علمی دانشگاه ارومیه و روایی همگرای آن با به کارگیری AVE (73/0-52/0) تأیید شد. پایایی پرسشنامه با ضریب تتای ترتیبی (90/0-71/0) و CR (95/0-81/0) محاسبه گردید. نتایج رگرسیون لجستیک ترتیبی نشان داد که: تمایل اعضای هیئت علمی به مشارکت در فعالیت‌های ترویجی کشاورزان و بهره‌برداران منابع طبیعی در حد متوسط و تحت تاثیر سه عامل سن هیئت علمی، میزان اعتماد آنها به جامعه کشاورزان و متغیرهای کنترل رفتاری می‌باشد. برای تقویت مشارکت هیئت علمی در فعالیت‌های ترویجی لازم است قبل از هرچیزی وظیفه ترویج به ماموریت وزارت علوم اضافه شود و تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه و سازمان‌های اجرایی ایجاد شود؛ سپس انگیزه‌های مادی و معنوی برای مشارکت اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شود. از اعضای هیئت علمی می‌توان در برنامه‌های آموزشی ترویجی همچون اجرای رهیافت‌های مشارکتی، آموزش‌های آنلاین شبکه آموزش کشاورزی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و تهیه محتوای ترویجی برای رسانه‌های ترویجی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the intention of Urmia University’s agricultural and natural resources faculty members toward participation in agricultural extension services

نویسندگان [English]

  • shahram mohammadzadeh 1
  • Esmail karamidehkordi 2
1 Assistant professor in Agricultural Extension and Education, Department of Agricultural Extension & Education,, Shahid Bakeri Higher Education Center of Miandoab, Urmia University
2 Associate Professor of Agricultural Extension and Rural Development, Agricultural Extension and Education Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Iran
چکیده [English]

One of the problems of universities in Iran is the lack of participation of faculty members in extension activities. The purpose was to investigate factors affecting the intention of Agricultural and Natural Resources Colleges’ Faculties (ANRCF) toward participation in Extension Services (ES). This research was taken from both quantitative and qualitative paradigms and a survey conducted from March 2020 to March 2021. The statistical population was 110 ANRCF of Urmia University. 82 people were selected as sample. The research tool were interview and questionnaire. The questionaire was designed based on theory of planned behavior. The validity of the questionnaire was confirmed by 5 faculty members at Urmia University and its convergent validity was confirmed using AVE (0.52-0.73). The reliability of the questionnaire was calculated with the ordinal theta (0.71-0.90) and CR (0.81-0.95). Ordinal logistic regression results showed that: The intention of faculties to participate in ES is moderate influenced by three factors: age, trust to the farmers community, and behavioral control variables. To strengthen the participation of faculties to ES, some suggestions include: adding the extension task into the mission of the Ministry of Science; Signing a contract between the universities and the agricultural organization; Considering the material and spiritual motives; participating faculties in participatory approaches, online agricultural education, radio and television programs, and providing content for extension media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University&rsquo
  • s Extension
  • Theory of Planned Behavior
  • and Agricultural and Natural Resources Faculty Members
احمدوند، م. و کرمی، ع. (1386). نظام اطلاعات کشاورزی استان همدان: تعیین کننده های موفقیت.‎ علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 3 (1): 96-83. ادیب، س. و روستا، ک. (1391). ارزیابی نگرش گلخانه داران استان خراسان جنوبی نسبت به کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی.‎ پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، 7 (3): 27-13. حبیب‌پور، ک. و ر. صفری شالی. (1394). راهنمای جامع کاربرد در نحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی). تهران: انتشارات لویه، متفکران. زمانی، غ. (1379). انتقال فن‌آوری و دانش کشاورزی مطالعه موردی: ارتباط بین دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و ترویج کشاورزی فارس. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 4(1): 42-23. شعبانعلی فمی، ح. (1391). اصول ترویج و آموزش کشاورزی، تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ نهم. غلامرضایی، س. موحدمحمدی، ح. اسدی، ع. و حسینی، س.م. (1388) سازوکارهای تقویت کارکرد خدمات برون‌رسانی آموزش‌عالی کشاورزی ایران درعرصه ترویج کشاورزی. علوم ترویج وآموزش کشاورزی، 5(2):56-45.‎ قاسمی، ج. و ح. غلامی (1400). توصیه ها و نکات کلیدی برای اجرای اثربخش روشهای ترویجی. دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان پژوهشات، آموزش و ترویج کشاورزی. محمدزاده، ج. و ح. صدیقی (1381). بررسی پیوندهای حرفه ای بین محققان و کارشناسان ترویج در نظام دانش و اطلاعات کشاورزی مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 10 (4): 150-127. محمدی نیا، س.ا.، فروزانی، م.، محمدزاده، س. و برادران، م. (1396) تحلیل نظام مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با به کارگیری روش SWOT.‎ علوم ترویج وآموزش کشاورزی، 13(1): 246-229. نوری، م.، صدیقی، ح.، فمی، ش. و کابلی، ن. (1394) واکاوی چالش‌های ترویج برای تعامل با کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی از دیدگاه متخصصان ترویج. پژوهشات اقتصاد وتوسعه کشاورزی ایران، 46(3): 527-517‎. یدالهی ده‌چشمه، آ.، رجائی پور، س. و سیادت، س.ع. (1400). تدوین الگوی دانشگاه نسل چهارم برای دانشگاه‌های ایران. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 13(4): 57-31.‎