دوره و شماره: دوره 14، شماره 60، خرداد 1401، صفحه 1-162 
تبیین روابط ساختاری بین مؤلفه‌های مهارت‌های نرم بایسته در دانشجویان کشاورزی: کاربردی از تحلیل دیمتل فازی

صفحه 33-47

عبدالرحیم غیاثی؛ امیر علم بیگی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ سید احمدرضا پیش بین