ارتباط بین دانش حضوری با قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه رازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش علی-ارتباطی حاضر با هدف ارتباط بین دانش حضوری با قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه رازی انجام شد. افراد مشارکت‌کننده در این پژوهش دانشجویان رشته‌های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در سال تحصیلی 1400-1401 و در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به تعداد 988 نفر بودند (N=988) که بر مبنای جدول کرجسی و مورگان تعداد 276 نفر از آنان به عنوان نمونه و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه سواد اطلاعاتی (دانش حضوری) انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و تحقیقاتی آمریکا و پرسشنامه استاندارد قابلیت کارآفرینی شورای شهر دورهام انگلستان استفاده شد. روایی صوری و ظاهری ابزار پژوهش به تأیید استادان کارآفرینی و همچنین استادان دانشکده کشاورزی که دارای تجربه در زمینه موضوع بودند، رسید. روایی همگرا از طریق محاسبه (AVE) انجام شد که معادل 8/0 به دست آمد. پایایی ابزار پژوهش نیز از طریق ضریب تتای ترتیبی مورد برسی قرار گرفت که مقدار قابل پذیرشی به دست آمد. بر مبنای نتایج دانشجویان مقطع دکتری از دانش حضوری و قابلیت کارآفرینی بالاتری برخوردار بودند. اما میزان اشراف معلوماتی و قابلیت کارآفرینی دانشجویان مقطع کارشناسی کمتر از سطح متوسط بود. بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن دانش حضوری دانشجویان و ابعاد آن همبستگی مثبتی با قابلیت کارآفرینی داشت. به طوری‌که بر اساس نتایج رگرسیون ترتیبی ابعاد دانش حضوری بین 20 تا 30 درصد از قابلیت کارآفرینی دانشجویان را تبیین نمود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Presence knowledge and Entrepreneurial Capabilities of Razi University Agricultural Students

نویسنده [English]

  • zahra korani
Payam noor university
چکیده [English]

Recognize opportunities and take advantage of them. The present causal research was conducted with the aim of the relationship between Presence knowledge and entrepreneurial capabilities of agricultural students in Razi University. Participants in this study were 988 students majoring in agriculture and natural resources of Razi University in the academic year 1401-1400 and in three levels of bachelor, master and doctorate (N = 988) that based on Krejcie and Morgan's table, 276 of them were selected as the sample by stratified random sampling with proportional assignment. For data collection, two questionnaires of information literacy (Presence knowledge) of the American College of Library and Research Libraries and the standard questionnaire of entrepreneurship of Durham City Council were used. The formal and visual validity of the research tool approved by professors entrepreneurship also the professors from the Faculty of Agriculture who had experience in the subject. Convergent validity was performed by calculation (AVE) which was equal to 0.8. The reliability of the research instrument was evaluated by the ordinal theta coefficient, which was acceptable. Based on the results, doctoral students had higher Presence knowledge and entrepreneurial ability. But the level of information aristocracy and entrepreneurial ability of undergraduate students was below average. According to Spearman Correlation coefficient, students' Presence knowledge and its dimensions had a positive Correlation with entrepreneurship. Based on the results of sequential regression, the dimensions of information Presence knowledge between 20 to 30% of students' entrepreneurial ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Presence knowledge
  • Entrepreneurial Capabilities
  • Agricultural Students
  • Employment Envelopment
اشرفی ریزی،ح.، رمضانی،ا.، آقاجانی،ح. و کاظم‌پور،ز. (1393). بررسی میزان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. نشریه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی. دوره2، شماره2، پیاپی6. صفحه 34-17. اسمعیل پونکی،ا.و اسمعیلی گیوی،م.ر. و فهیم‌نیا، ف. (1395). سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی و تأثیر آنها بر قابلیت‌های کارآفرینی. تعامل انسان و اطلاعات. جلد2، شماره4. صفحه78-64. بینشیان، ب.، زره‌ساز،م. و محمدحسنی، ن. (1399). نقش سواد اطلاعاتی در بهره‌گیری از رویکردهای متنوع تدریس برای معلمان مقطع ابتدایی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. جلد10، شماره1، صفحه 223-205. پندپذیر،م. و چشمه‌سهرابی،م. (1389). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر اساس مدل شش مهارت بزرگ آیزنبرگ و برکویتز. فصلنامه علمی-پژوهشی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. دوره16، شماره2، پیاپی61. صفحه137-115. حسینی لرگانی،س.م. و عبدالملکی، ج. (1396). رابطه سواد اطلاعاتی معلمان با اثربخشی مدارس هوشمند. فصلنامه روانشناسی تربیتی.سال8، شماره4، پیاپی32، صفحه119-104. حسینی،س.م.، فرج‌اله حسینی، س.ج. و سلیمان‌پور،م.ر. (1388). عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده‌های کشاورزی استان تهران. فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. جلد5، شماره2. صفحه111-101. دیزجی، م. و زینی، م . (1397). بررسی تأثیر آموزش های دانشگاهی بر توسعه مهارت های کارآفرینی زنان. رشد فناوری. جلد15، شماره57. صفحه 42-34. رحیمی، ح.، یزدخواستی،ا. و فیضی، ز. (1394). وضعیت سواد اطلاعاتی دبیران دبیرستان‌های عادی و هوشمند مقطع دوم متوسطه شهر کاشان. فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی. شماره2، پیاپی2.صفحه102-91. سیامک، م. (1388). تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان کاردانی کتابداری و اطلاع‌رسانی. فصلنامه کتاب. شماره84. صفحه 71-55. شیری،ن.ا.، میرک‌زاده،ع.ا.و زرافشانی،ک. (1396). ارتقا رفتار کارآفرینی در میان دانشجویان کشاورزی: رویکرد دو مرحله-ای برای مدلسازی معادلات ساختاری. مجله مدیریت کشاورزی و توسعه. سال7، شماره2و صفحه222-211. صابری تنسوان،م.، شریف‌زاده،م.ش.، عبدالله‌زاده،غ.ح.و پهلوانی، م.ه. (1400). نقش فرصت‌های یادگیری ژرفایی بر توسعه قابلیت‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. فصلنامه علمی پژوهش در مدیریت و آموزش کشاورزی. شماره56. صفحه128-110. عزیزی خالخیلی،ت. و منتی‌زاده، م. (1399). شغل فارغ‌التحصیلان کشاورزی: تحلیل نگرش دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. فصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی. سال6، شماره12. صفحه 34-22. قاسمی،ا. (1385). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و انطباق آنها با استاندارد سواد اطلاعاتی ACRL. رساله دکتری. دانشگاه فردوسی مشهد. کریمی،س. (1395). تأثیر آموزش کارآفرینی و مزایای آن بر قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی در دانشگاه‌های غرب ایران. مجله آموزش کشاورزی و تحقیقات کاربردی. سال8، شماره38. صفحه51-65. کدخدا، س. و ناستی‌زایی،ن. (1400). ارتباط سواد اطلاعاتی معلمان با نگرش به یادگیری مجازی در دوره پاندمی کووید 19. نشریه علمی فناوری آموزش. جلد16، شماره1. صفحه 146-135. مجلل،م.ع.،اسدزاده،س. و نورانی، ا. (1397). بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان مراغه. فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. سال8، شماره3. صفحه 192-169. موحدی، ر.، گلی، ف. و یوسفی محمدی، م. (1395). توسعه آموزش عالی کشاورزی با تأکید بر کارآفرینی پایدار. کارآفرینی در کشاورزی. سال3، شماره1. صفحه 77-55. مقدس‌زاده، ح.، یمین فیروز، م. و علی محمدی، خ. (1395). بررسی رابطه مهارت‌های سواد اطلاعاتی با اثربخشی معلمان: مطالعه موردی معلمان مقطع ابتدایی شهر ساری. جلد6، شماره1، صفحه320-306. میرزاصفی، ا.، رجایی‌پور،س. و جمشیدیان، ع.ر. (1390). رابطه بین سواد اطلاعاتی و قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان. کتابداری و اطلاع‌رسانی. جلد14، شماره1. صفحه 268-241. مختاری دینانی،م. و ططری،س. (1397). ارتباط بین سواد اطلاعاتی و قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی در دانشگاه‌های شهر تهران. پژوهش در ورزش تربیتی. شماره15. صفحه116-95. مهدی‌زاده، ح.، شری،ن.ا. و خوش‌مرام،م. (1399). قابلیت تشخیص فرصت‌های کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه ایلام. راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی. سال7، شماره13. صفحه86-78. نوروزی، ع. (1399). عامل‌های مؤثر بر مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان کشاورزی مرکز‌های آموزش کشاورزی. فصلنامه علمی پژوهش مدیریت و آموزش کشاورزی. شماره55. صفحه136-122. نوروزی،ا.، روحانی،ح.، بخشی جهرمی،ا.و تیموری،م. (1397). عوامل مؤثر بر توسعه مهارت‌های کاؤافرین دانشجویان مرکز آموزشی جهاد. مجله راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی. سال5، شماره9. صفحه1-9. هاشم‌زاده، م.ج. یاری، ش. (1389). توسعه سواد اطلاعاتی در آموزش عالی کشور: شناسایی عوامل مؤثر. فصلنامه کتاب. شماره82. صفحه 131-111. یزدانی،ف. و موسوی، س.م. (1396). شناسایی وضعیت مهارت‌های سواد اطلاعاتی معلمان ابتدایی ناحیه سه شهرستان کرمانشاه. فصلنامه دانش‌شناسی(علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات). سال 10، شماره37. صفحه 108-95. Association of Library and Research Faculties. (2003). Guidelines for educational programs in college libraries. (A. H. Ghasemi & F. Danesh, translators). Available at: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/is_al farsi. pdf. (30 Dec 2015). Al-Fraihat D., Joy M. and Sinclair J. (2019). Evaluating E-learning systems success: An empirical study. Computers in Human Behavior. 102: 67-86. Begum, D. (2012). Promoting media and information literacy: A case study of Bangladesh public sector. Paper presented at the International Conference on Media and Information Literacy for Knowledge Societies. Moscow, Russian Federation. Cidral WA., Oliveira T, Di Felice M. and Aparicio M.(2018). E-learning success determinants: Brazilian empirical study. Computers and Education. 122: 273-290. Durham County Council, (2006), Available at: http://www.durham.gov.uk/ durhamcc /usp.nsf/ pws/ 2C2D45 476FC3E94E80256CC5004EEC2A?opendocument, 06/04/2006. Islami,N.N. (2019).The effect of digital literacy toward enterpreneur behaviors through students’ intention enterpreneurship on Economics Education Study Program at Jember. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 243. IOP Publishing. Feast,V. (2013). Integration of information literacy skills into business courses. Reference Services Review . 31 (1): 81 - 95. Fraillon, J., Schulz, W. and Ainley, J. (2013). International computer and information literacy study: Assessment framework. Amsterdam: IEA. Freeman, J. (2012). Placing media and information literacy at the core of instruction. Paper presented at the International Conference on Media and Information Literacy for Knowledge Societies. Moscow, Russian Federation. Grizzle, A. and Calvo, M. C. T. (2013). Media and information literacy policy and strategy guidelines. Paris, France: UNESCO . Krejcim, R., Morgan, D. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30, 607-610. Linan, F., G. and N. Krueger. 2013. British and Spanish entrepreneurial intentions: A comparative study. Revista de Economía Mundial, 33: 73-103.Laretive,J. (2019). Information literacy, yong learners and the role of the teacher librarian. Journal of the Australian library and information Association. 68(3). 225-235. Smith, A. B. (2004). Changing external conditions (require). High levels of entrepreneurship in Agriculture. In W. Bokelman (2004). Act a Horticulture No. 655. Proceedings of the 15th International Symposium on Horticultural Economics and Management, Berlin, Germany. Tuamsuk, K. (2013). Information literacy instruction in higher education. Social and Behavioral Sciences, 73, 145-150. Zor,A. and Toner,J. (2022). Information Literacy behavior and practice: An Assessment of under graduate students at Ada colleage of Education. Journal of library Ad minis tration, 62(1). 132-151.