ارائه الگوی هماهنگی برنامه‌های درسی کارشناسی آموزش و ترویج کشاورزی با نیازهای شغلی بازار کارکشاورزی استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه، ایران

2 گروه علوم تربیتی ، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

3 گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

هدف اساسی این پژوهش کاربردی که با دیدمان آمیخته انجام شده است ارائه الگوی هماهنگی برنامه‌های درسی کارشناسی آموزش و ترویج کشاورزی با نیازهای شغلی استان اردبیل می‌باشد. در بخش کیفی با استفاده از روش پایه ور به بررسی عوامل شکل دهنده تطابق محتوای برنامه درسی رشته اموزش و ترویج کشاورزی با نیازهای بازارکار پرداخته شده و در بخش کمی نیز با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری به بررسی وضع موجود و طراحی الگوی مطرح شده اقدام شده است. ابزار مورد استفاده برای گرد اوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. الگوی نظری در بخش کیفی، بوسیله پرسشنامه محقق ساخته توسط 57 تن هیئت علمی کشاورزی دانشگاه های دولتی و آزاد استان اردبیل و138 تن کارفرمایان بخش کشاورزی و 75تن کارکنان متخصص و خبره جهاد کشاورزی استان تکمیل و پس از داده‌پردازی با spss با استفاده از روش مدلبندی معادلات ساختاری مدل مورد نظر طراحی شد. طی تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری و گزینشی در نهایت 25 دسته از متغیرهای اندازه پذیر در قالب شش دسته کلی از مؤلفه ها شناسایی و تعریف شدند در بخش کمی نیز نتایج حاصل از مدلسازی معادله ساختاری نشان داد که اثر همه متغیرهای مستقل بر تبیین هماهنگی برنامه درسی با نیازهای شغلی بازار کار معنادار بوده است. در همین ارتباط شرایط علی ب با ضریب 75/0 اثر مستقیم و معناداری دارد و بعد از آن پیامدها با ضریب 61/0 نیز اثر مستقیم داشته و همچنین اثر شرایط مداخله‌گر بر تبیین هماهنگی برنامه درسی با نیازهای شغلی بازار با ضریب 51/ 0، اثر زمینه‌ها باضریب 48/0 و نهایتاً بر تبیین هماهنگی برنامه درسی با نیازهای شغلی بازار و نهایتا اثر راهبرد‌ها بر تبیین هماهنگی برنامه درسی با نیازهای شغلی بازار با ضریب 45/0 معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of coordination of bachelor's degree programs in agricultural education andextension with the job needs of the agricultural market of Ardabil province

نویسندگان [English]

  • azize taraz 1
  • maryam sameri 2
  • Javad Keyhan 3
1 Department of Educational Sciences, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 department of education, urmia branch, islamic aad university, urmia,iran.
3 Islamic azad university of urmia
چکیده [English]

the main purpose of this applied research, which has been conducted with a mixed method was, provide a model for coordinating undergraduate education and extension curricula with the job needs of Ardabil province. In the qualitative part, using the basic method, the factors that shape the compliance of the content of the curriculum in the field of education and agricultural extension with the needs of the labor market are examined, and in the quantitative part, the existing situation is studied using the structural equation modeling method. Has been. The tools used to collect information were the qualitative part of the interview and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire. The theoretical model in the qualitative section was completed by a researcher-made questionnaire by 57 agricultural faculty members of public and private universities in Ardabil province, 138 employers in the agricultural sector, and 75 specialized and expert employees in the agricultural jihad of the province. The structural equation modeling method of the model was designed. During the analysis of qualitative data using open, axial and selective coding methods, finally 25 categories of measurable variables were identified and defined in the form of six general categories of components. In the quantitative part, the results of structural equation modeling showed that the effect of all Independent variables were significant in explaining the coordination of the curriculum with the job needs of the labor market In this regard,

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Curriculum
  • job needs
  • agricultural education and extension
امیری، م.(1388). شناســایی اولویت ها و مهارت های مورد نیاز بازارکار (دیدگاه کارفرمایــان). ماهنامه کار و جامعه،19؛ .57-48 فتاحی میلاسی،ع. و اسماعیلی، ر.(1399). بررسی بازدارنده های آموزشی توسعه پایدار کشاورزی شهرستان لردگان، پژوهش‌های مدیریت کشاورزی، دوره 12، شماره 53 - شماره پیاپی 53 ، صفحه 3-32 ﺧﻮاﺟﻪ ﺷﮑﻮﻫﯽ ، ع و ﻋﺒﺎﺳﯽ ، م.(1391). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، دوره 1 ، شماره 1، صص116-103 جلیلیان، س.؛ مهرعلیزاده، ی ؛ مرعشی، س.م. (1396). بررســی میزان انطباق آموزش های فنی وحرفه ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8(1)، 149-131 جمشیدی، ا؛ خنیفر، ح. و یزدانی، ح.(1398). همترازی آموزش عالی و بازار کار .هفتمین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، صص78-65 رﺑﯿﻌﯽ ، ع ؛ ﺧﺎدﻣﯽ ، ن (1392) ﻣﻮاﻧﻊ وراﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان )، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، دوره 2، شماره 7 ، صص25-51 سامیان، م.، موحدی، ر.،؛ سعدی، ح. و صالحی عمران، ا.(1399). مدل شایستگی حرفه ای دانشجویان کشاورزی از دیدگاه خبرگان. فصلنامه علمی پژوهش آموزش کشاورزی، 57 ، 137-157 ﺳﭙﻪ ﭘﻨﺎه ، م ؛ ﻓﺮﺷﺎدﯾﺎن ، م.م ، اﯾﻤﺎﻧﯽ ،ا ؛ ﻇﺎﻫﺮی ، ح.(1390) ﺑﺮﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻬﺎرت آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی اداره ﮐﻞ اﻣﻮزش ﻓﻨﯽ وﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه) شاقلی، ر؛ علی میرزایی، ع.(1400). شایستگی های حرفه ای تقاضا مدار برای محتوا گزینی دوره های اموزش کشاورزی از دیدگاه خبرگان. مدیریت آموزش کشاورزی ، 57 و 58، 73-87. . شهبازی، ا . و علی بیگی، ا.(1385) واکاوی شایستگی های دانش آموختگان آموزش کشاورزی برای ورود به بازار کار. علوم ترویج و اموزش کشاورزی ایران .2(1)، 15-27.