دوره و شماره: دوره 14، شماره 62، آذر 1401، صفحه 1-203 
نگرشی به آموزش در هنرستا ن های کشاورزی

صفحه 171-203

اسماعیل اخبار؛ علی شمس؛ غلام رضا مجردی؛ شادعلی توحیدلو؛ حلیمه رزمی