تبیین روابط ساختاری بین مؤلفه‌های مهارت‌های نرم بایسته در دانشجویان کشاورزی: کاربردی از تحلیل دیمتل فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست دانشگاه تهران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 استاد

4 استاد دانشگاه تهران

5 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

هدف این تحقیق تبیین رابطه‏های ساختاری بین مؤلفه‌های مهارت‌های نرم بایسته در دانشجویان کشاورزی (9 مهارت نرم) بود. در این راستا، از دانش خبرگان دانشگاهی بر مبنای فن دیمتل فازی استفاده شد. بر این مبنا، دیدگاه‌های 11 نفر از خبرگان دانشگاهی از طریق پرسشنامه‏ای پنج گزینه‌ای، مبتنی بر طیف لیکرت، احصاء شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های یادگیری و مهارت‌های رهبری به ترتیب از بیشترین تأثیرگذاری و مهارت‌های انطباق‌پذیری از بیشترین تأثیرپذیری برخوردارند و مهارت‌های یادگیری نیز بیشترین تعامل را با دیگر مهارت‌های نرم بایسته دارد. همچنین نتایج به دست آمده، گویای آن است که پنج مؤلفه (مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های هوش هیجانی، مهارت‌های رهبری، مهارت‌های یادگیری، مهارت‌های اخلاقی) علّت بوده و چهار مؤلفه (مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری، مهارت‌های مدیریت زمان، مهارت‌های کار گروهی، مهارت‌های انطباق‌پذیری) معلول به شمار می‌روند. بنـابراین بایسته است در آموزش عالی کشاورزی، ضمن توجه به توسعه‏ی همه‏ی مهارت‌های نرم بایسته، تمرکز و سرمایه‌گذاری بیشتری به ترتیب بر توسعه‏ی مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های یادگیری و مهارت‏های رهبری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the structural relationships between the components of essential soft skills in agricultural students: An application of fuzzy DEMATEL analysis

نویسندگان [English]

  • abdolrahim gheyassi 1
  • Amir Alambeigi 2
  • Ahmad Rezvanfar 3
  • Seyed Mahmood Hosseini 4
  • seyed ahmadreza Pishbin 5
1 PhD Student in Agricultural Education, Department of Economics and Development, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
2 Assistant Professor, Agricultural Extension and Education, Department Of Agricultural Extension and Education, University Of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor, Agricultural Extension and Education, Department Of Agricultural Extension and Education, University Of Tehran, Karaj, Iran.
4 Professor, Agricultural Extension and Education, Department Of Agricultural Extension and Education, University Of Tehran, Karaj, Iran.
5 Assistant Professor of Agricultural Extension and Education, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Abstract

The aim of this study was to explain the structural relationships between the components of essential soft skills in agricultural students (9 soft skills). In this regard, to achieve the aim of the study, the fuzzy DEMATEL technique was used. The views of 11 academic experts were collected through a questionnaire, based on the Likert scale. The results showed that communication skills, learning skills, and leadership skills are the most effective components, respectively. Also, findings indicated that the adaptability skills component is the most influential component. The results also show that five components (communication skills, emotional intelligence skills, leadership skills, learning skills, ethical skills) are causal factors and four components (problem-solving and decision-making skills, time management skills, teamwork skills, adaptability skills) Are effect factors. Thus, in higher agricultural education, while paying attention to the development of all essential soft skills, more focus and investment should be made on the development of communication skills, learning skills, and leadership skills, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Skills
  • essential Soft Skills
  • Agricultural Students
  • Fuzzy DEMATEL
  • Communication Skills
خیاطی، م.، موحدی، ر.، حجازی، ا.، و کریمی، س. (1399). سبب روانشناختی دانش آموختگان رشته های کشاورزی دختر همدان. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 12، شماره 53، صص 138-111. درویشیان، ع. (1398). طراحی و تبیین مدل مهارت‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان آموزش عالی کشور (نمونه‌ی موردی: بنگاه‌های کوچک و متوسط استان تهران. رساله دکتری، دانشگاه تهران. راغ، م.، سپهوند، ر.، نظر پوری، ا. و موسوی، س. (1399). شناسایی عوامل حیاتی اثرگذار بر تشکیل سرمایه رهبری در محیط‌های دانشگاهی: کاربرد دیمتل فازی. مجله پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال 13، شماره 48، صص 215-193. صمدی میارکلائی، ح.، صمدی میارکلائی، ح.، و احمدی، م. (1395). ارائه الگوی جهت سنجش تعاملات علی میان عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در آموزش عالی(مطالعه ای در دانشگاه مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل). فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، سال 7، شماره 23، صص 77-61. صمدی میارکلائی، ح.، صمدی میارکلائی، ح.، و صمدی میارکلائی، ص. (1396). تبیین الگوی علّی فرسودگی شغلی کارکنان با مطالعه‌ای در یک سازمان نظامی با رویکرد دیمتل فازی. فصلنامه ابن سینا، دوره 19، شماره 1، صص 21-12. عباسی، ع.، علی‏محمد لو، م.، و کریمی، ز. (1397). طراحی مدلی برای سنجش میزان مهارت‌های مدیران در سطوح مختلف سازمانی. فصلنامه‏ی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال 27، شماره 87، صص 73-45. کریمی، س. (1398). بررسی رابطه‌ی مهارت‌های استخدام پذیری و سازگاری مسیر شغلی در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه‌های بوعلی سینا و اراک. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 11، شماره ۴۸، صص 138-124. کیان مهر، ن.، زمانی، غ.، و حیاتی، د. (1398). تبیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شایستگیهای لازم برای رهبری در بین دانشجویان کشاورزی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 15، شماره 2، صص 100-81. معصومی، ا.، و زمانی، غ. (1396). تأثیر ویژگیهای فردی، حرفهای و هوش هیجانی بر رهبری کارآفرینانه دهیاران روستایی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 13، شماره 1، صص 46-33.