تاثیر آموزش الکترونیکی سامیت بر بهبود عملکرد بخش کشاورزی مدیران عامل شرکت‌های تعاونی روستایی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد اجتماعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

2 مربی آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 کارشناس آموزش سازمان تعاون روستایی استان فارس

10.22092/jaear.2023.361120.1929

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی تاثیر قابلیت استفاده از پایگاه آموزش الکترونیکی سامیت بر بهبود عملکرد بخش کشاورزی مدیران عامل شرکتهای تعاونی روستایی استان فارس انجام شد. سامانه مدیریت یکپارچه تعاونی‌های فارس(سامیت) در سال 1399 تولید و پیاده‌سازی گردید که از جمله اهداف و نقش این سامانه مدیریت و یکپارچه‌سازی اطلاعات و داده‌های جاری در سطح شبکه، مدیریت و پایش اطلاعات اعضا و پرسنل شبکه، برگزاری فرایند مجامع بصورت الکترونیکی، الکترونیکی نمودن فرآیند آموزش، تشکیل و ایجاد پرونده الکترونیکی برای اشخاص فعال در شبکه، برگزاری جلسات آنلاین سازمان و مراکز تابعه، برگزاری آزمون‌های آنلاین جهت شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی و کاندیدای مدیرعاملی، نیازسنجی آموزشی از شبکه تحت پوشش، می‌باشند. این پژوهش از دیدمان کمی بهره برده و از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها پیمایشی است. جامعه آماری مشتمل بر مدیران عامل شرکتهای تعاونی روستایی به شمار 360 تن که از آن 142 تن با نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران مورد مطالعه قرار گرفتند که این افراد در وبینارهای اصول کشاورزی قراردادی، مبانی کشاورزی هوشمند و حفاظتی، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، مبانی تولید محصولات سالم و ارگانیک، آشنایی با تولید محصولات در فضای کنترل شده(گلخانه)، مدیریت مصرف کودهای شیمیایی و ریزمغذی‌ها(توصیه صحیح کودی)، کنترل تلفیقی آفات گیاهی و باغی، و مصرف بهینه نهاده‌های کشاورزی(تغذیه گیاهی) برگزار شده از طریق سامانه سامیت مشارکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه یوزرلن و پرسشنامه محقق ساخته بوده که پایایی آن‏ با استفاده از محاسبه ضریب تتای ترتیبی (91/0- 75/0 Ɵ=) و پایایی مرکب (91/0-74/0CR=) انجام شد و روایی شکلی آن با بهره‏گیری از نظرهای متخصصان دانشگاهی و روایی محتوایی آن به استناد شاخص روایی سازه (68/0-5/0AVE=) در سطح مطلوب برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Samyt e-learning on improving the performance of agricultural section CEOs of rural cooperative companies in Fars province

نویسندگان [English]

  • Hedayatollah Rahimi 1
  • mahnaz amiramini khalafloo 2
  • Marzieh bordbar 3
1 Faculty member of Social Economics Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
2 Lecturer of Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tehran, Iran
3 Education expert of Fars organization rural cooperatives
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the effect of using Samyt e-learning platform on improving the performance of CEOs of rural cooperative companies in Fars province. The integrated management system of Fars Cooperatives (Samyt) was produced and implemented in 2019, among the goals and roles of this system is the management and integration of current information and data at the network level, management and monitoring of the information of network members and personnel, holding the process of meetings electronically. Making the training process, forming and creating an electronic file for people active in the network, holding online meetings of the organization and subsidiary centers, holding online tests for participants in training courses and CEO candidates, educational needs assessment from the network are covered. This research benefited a little from our point of view and is practical in terms of purpose and survey in terms of data collection method. Statistical population consisting of managing directors of rural cooperative companies numbering 360 people, of which 142 people were studied by simple random sampling using Cochran's formula. The data collection tool was a Userlan questionnaire and a researcher-made questionnaire, the reliability of which was calculated using the ordinal theta coefficient (Ɵ=0.75-0.91) and composite reliability (CR=0.74-0.91), and the validity Its form was estimated by using the opinions of academic experts and its content validity based on the construct validity index (AVE=0.5-0.68).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Summit e-learning
  • accessibility
  • stability and functionality
  • visibility
  • course managemen
افشاری، م. کاظمیان، ح. و عمرانی، ل. (1393). مطالعه تطبیقی صلاحیت‌های حرفه‌ای و شایستگی مدیران دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش ایران با کشورهای ژاپن، آمریکا، استرالیا. اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران.
پارسه، ن. کرد، ب. و حسین بر، م ع.(1394). تاثیر سازمان الکترونیکی بر بهبود عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی BSC (اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان). صنعت حمل و نقل دریایی، دوره 1، شماره 3، شماره پیاپی 3، بهمن 1394.
رزاقی، م. قلاوندی، ح. و حسنی، م. (1401). بررسی پیشایندها و پیامدهای پذیرش یادگیری الکترونیکیی دانشجویان)مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز(. مدیریت بر آموزش سازمانها، سال 11، شماره 2، صص: 157-185.
ژاله‌جو، ن. اعرابی، م. مومنی، ز. اکبری کامرانی، م. خلیلی، آ. ریاحی، ش.، تهمتنی، ت. میرلونیا، ف. (1400). وضعیت آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی البرز در دوره پاندمی کووید. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره 14، شماره 42، صص: 24-31.
شفیع‌زاده، ح و قطبوعی، م.(1392). نقش آموزش الکترونیکی و فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان در دهکده جهانی،کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز.
صادقی‌نیا، ز. صالحی، ک. و مقدم‌زاده، ع. (1397). شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی با راهبرد پدیدارشناسی. مدیریت مدرسه، 6(2): 78-99.
قدرت‌نما، ا. ثابت، م. جباری، ا. (1400). مدل پذیرش آموزش مجازی در طول پاندمی ویروس کرونا. اطلاع‌رسانی پزشکی نوین ۱۴۰۰; ۷ (۴) ، صص: ۳۲-۲۴.
کیا، س. معظمی، م. و کیالاشکی، ه. (1400). بررسی تأثیر آموزش مهارتی مجازی در دوران کرونا بر عملکرد دانش آموختگان دانشگاه علمی- کاربردی کارآموزان چالوس. فصلنامه علمی-پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت. دوره 5، شماره 2، صص: 264-273.
محمدی، ا. مهدیزاده، ح. و فتح الهی، ن. (1392). ارزیابی آمادگی سازمانهای فرهنگی و آموزشی استان ایلام برای کاربرد نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی. فصلنامه علمی‌فرهنگ ایلام, 14(شماره 40 و 41)، صص:131-154.