تحلیل عوامل مؤثر بر نگهداشت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

10.22092/jaear.2023.361426.1934

چکیده

دستیابی به توسعه پایدار مستلزم تربیت نیروی انسانی متخصص و شایسته از طریق مراکز و نهادهای آموزشی است. این در حالی است که یکی از دغدغه‏ های آموزش عالی کشاورزی به ویژه در سال‎های اخیر مسأله نگهداشت دانشجویان می ‎باشد. لذا هدف کلی این پژوهش علی- ارتباطی، تحلیل عوامل مؤثر بر نگهداشت دانشجویان کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان مقطع کارشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در سال تحصیلی 1401- 1400 بودند (901=N) که 270 نفر از آنان براساس جدول بارتلت با روش نمونه‎ گیری تصادفی طبقه‎ ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ‎ها پرسشنامه محقق‏ ساخته بود که برای پایایی و روایی آن به ترتیب از ضریب تتای ترتیبی (0/87=Ө) و پانل متخصصان استفاده شد. براساس تحلیل عاملی اکتشافی، به ترتیب اهمیت عوامل مربوط به استادان، عامل حمایتی ـ مدیریتی، محیطی و امکانات آموزشی و عامل فردی به عنوان عوامل مؤثر بر نگهداشت دانشجویان استخراج شدند. این عوامل در مجموع حدود 73درصد از واریانس مربوط به نگهداشت دانشجویان کشاورزی را تببین می‏ کنند. یافته ‏های آزمون من ویتنی نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر نسبت به عوامل مؤثر بر نگهداشت دانشجویان، تفاوت معناداری وجود ندارد. در حالی که، تفاوت بین دیدگاه دانشجویان ساکن روستا و شهر در مورد عوامل مؤثر بر نگهداشت دانشجویان، معنادار شد. نتایج آزمون کروسکال والیس نیز بیانگر آن بود که دانشجویان ورودی‏ ها و رشته ‏های مختلف کشاورزی در مورد عوامل مؤثر بر نگهداشت دانشجویان اتفاق نظر دارند. بر پایه یافته‏ ها، توجه به مواردی از قبیل ایجاد انگیزه و علاقه در دانشجویان توسط استادان، حمایت دولت از اشتغال‎زایی برای دانش آموختگان کشاورزی، فراهم نمودن گلخانه و زمین کشاورزی جهت انجام فعالیت‎های عملی در دانشکده‌های کشاورزی می تواند وضعیتی را بوجود آورد که باعث حفظ و نگهداشت دانشجویان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Retention of Students in the College of Agriculture and Natural Resources at Razi University

نویسنده [English]

  • Zahra Athari
Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Achieving sustainable development requires the training of specialized and competent human resources through educational centers and institutions. While, one of the concerns of higher agricultural education, especially in recent years, is the issue of student retention. The purpose of this causal-relational research was to determine the factors influencing the retention of agricultural students. The statistical population was the undergraduate students of in College of Agriculture and Natural Resources at Razi University in the academic year 2021-2022 (N=901), which 270 were selected based on Bartlett's table with a stratified random sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, which was used for its reliability and validity through ordinal coefficient theta (Ө= 0.87) and an expert panel. Exploratory factor analysis showed that factors related to professors, support-management factor, environmental and educational facilities and personal factor were extracted as effective factors on student retention. These factors explain about 73% of the variance related to the retention of agricultural students. The results of the Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests did not show significant difference between the viewpoints of male and female students and different fields and educational degrees of students. While, there was a significant difference between the viewpoints of rural and urban students regarding the factors affecting the retention of students. Based on the findings, Creating motivation and interest in students by professors, supporting the government in creating jobs for agricultural graduates, providing greenhouses and agricultural land to carry out practical activities in agricultural colleges can create situation for retention of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • Retention
  • Agricultural students
  • Motivation
  • Professors
آهو خوش، پ. و علی بیگی، ا. (1396). عامل های تاثیرگذار بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگا ه رازی، فصلنامه پژوهش و مدیریت آموزش کشاورزی، 9 (40)، 55.
بیگ زاده ا، شکوهی م، و والی، ل. (1393). ویژگی­های یک استاد توانمند از دیدگاه دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور. گام­های توسعه در آموزش پزشکی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. 11 (3): 341-330.
حجازی، ی. (1385). عوامل مؤثر در بهبود گزینش دانشجویان کشاورزی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 2 (1). 1-15.
دانشگاه رازی (1401). اداره آموزش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه.
زرافشانی، ک.،  شرفی، ل.، قمبرعلی، ر. و پورقاسم، ف. (1395،الف). واکاوی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت کارآموزان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه. مدیریت و برنامه ریزی در نظامهای آموزشی. 9 (16). 115-142.
زرافشانی ، ک.،  شرفی، ل. و بیناییان، ا.، ملک حسینی،ا.، نوروزی، م. و حیدری، ح. (1395، ب). بررسی علل انصراف دانشجویان از تحصیل؛ مورد دانشگاه رازی کرمانشاه. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 22 (1)، 19-43.
 سوختانلو، م. و بندری، ا. (1396). تأثیر نگرش دانشجویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی از رشته تحصیلی بر رضایت آموزشی با واسطهگری انگیزه تحصیلی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 9 (42)، 58-42.
علی بیگی، ا. و جوانبخت، ف. (1398). عاملهای مؤثر در علاقهمندی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی به اشتغال در روستا. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 50، 74-60.
محبوبی، م. و شریف زاده، ا. (1388). ارزیابی اثر بخشی درس عملیات کشاورزی، مورد: دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-40(4). 118- 109.
میرکمالی، م.، حاج خزیمه، م. و ابراهیمی، ص. (1394). شناسایی ملاک های جذب و نگهداشت منابع انسانی و ارائه راهکارهای مناسب (مورد: کارکنان دانشکده های پردیس فنی دانشگاه تهران). مجله مدیریت توسعه و تحول،2: 18-9.
میرک زاده،ع.ا.، خسروی، س.،  شهبازی،س.،  غلامی،م و مهدی زاده، ح. (1395). نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی ترویج وآموزش کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه نسبت به آینده شغلی خود. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. 38. 18-28.
یزدان پناه، م.، زبیدی، ط. و تاجری مقدم، م. (1397). عوامل مؤثر بر رضایت مندی دانشجویان روستایی از زندگی در روستا، روستا و توسعه، 21 (1).69-49.