چالش های اجرای دوره کارورزی دانشجویان (کاردانی وکارشناسی)کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی از دیدگاه مجریان

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

10.22092/jaear.2023.129151

چکیده

کارورزی یک برنامه آموزشی یگانه است که هدف آن ادغام تحصیل با برنامه ها و عملکردهای تجربی است. ارتقای اثربخشی دوره کارورزی دانشجویان کشاورزی نیازمند بررسی نارسایی های اجرای این دوره در سالهای گذشته، تجربه های موفق اجرای این برنامه در سایر کشورها و دریافت و جمع بندی نظرات معاونین آموزشی و کارشناسان آموزشی مستقر در مرکزهای تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور در طرح کارورزی است که می تواند باعث طراحی و اجرای اثربخش برای آن گردد. این تحقیق در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری بین دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهادکشاورزی در اجرای ماده 23 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی که هدف آن استفاده از ظرفیت های وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی در اجرای طرح کارورزی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی است، طراحی شد. هدف این مطالعه بررسی چال شهای اجرای دوره کارورزی دانشجویان کاردانی و کارشناسی کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی است که با دیدمان کمّی و کیفی و با رویکرد قیاسی اجرا شد. جامعه آماری این مطالعه کلیه معاونان و کارشناسان مسئول دوره کارورزی مستقر در مرکزهای تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور در سال تحصیلی 1401 - 1400 بودند ) N =64 ( که تعداد 38 تن از آنها با روش نمونه گیری هد ف دار انتخاب شدند. در نتیجه تحلیل محتوای انجام شده، چالش های اجرای دوره کارورزی دانشجویان در مقوله های؛ برنامه آموزشی دوره، نحوه اجرای دوره، مربیان مستقر در واحد پذیرنده، کارورزان/ دانشجویان، واحد سازمانی پذیرنده کارورز و دانشکده و دانشگاه طبقه بندی شدند. مهمترین چالش ها از دیدگاه پاسخگویان شامل بی انگیزگی دانشجویان برای کسب مهارت به دلیل مبهم بودن آینده شغلی آنها، عدم نظارت و بازدید دقیق توسط دانشگاه و وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای دوره در واحدهای پذیرنده کارورز، عدم انگیزه مربیان برای اجرای بهینه دوره کارورزی، و عدم هماهنگی و همکاری دانشگاهها با واحدهای مجری دوره کارورزی بودند. ترغیب دانشجویان به مشارکت در روشها و آموز شهای مهارتی، مشارکت فعال دانشگا هها با دستگاه های اجرایی در اجرای آموز شهای عملی و شناسایی و بهره مندی از واحدهای پذیرنده کارورز مجهز برای اجرای دوره کارورزی از پیشنهادهای این تحقیق بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determinants of internship challenges for Agricultural S tudents in the Minis try of Agriculture-Jahad from the executives' view

نویسندگان [English]

  • SHAHRAM MOGHADDAS FARIMANI 1
  • Maryam Mahmoodi 2
  • majidreza khodaverdian 1
1 Assistant Professor, Institute of Agricultural Education and Extension, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
2 Assis tant Professor, Ins titute of Agricultural Education and Extension, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
چکیده [English]

Internship is a unique training program that purpose is to integrate education with experimental programs and activities. It is necessary to examine the weaknesses of the implementation of this course in the pas t years, successful experiences of implementing this program in other countries and receiving and summarizing the opinions of the s takeholders of this program for improving the effectiveness of internships for agricultural s tudents. In order to implementation of the Memorandum of Cooperation between the Minis tries of Science, Research and Technology and Agriculture-Jahad and the law on increasing the productivity of agriculture and natural resources, that he purpose of which is to use the capacities of executive and governmental bodies in the implementation of the internship plan for agricultural s tudents, this research was conducted with the aim of inves tigating the obs tacles and challenges of the implementation of the internship program of agricultural science s tudents in the Minis try of Agriculture-Jahad by using a qualitative research method and a deductive approach. The s tatis tical population of this s tudy was all educational deputies and the ins tructors working in the Agricultural and Natural Resources Research Centers of the country in the academic year 2021-2022 (N= 64), of which 38 people were selected by purposive sampling method. As a result of the content analysis, the challenges of implementing the s tudents' internship were categorized in; the course curriculum, implementation of the course, internship ins tructors, s tudents (interns), the organizational unit accepting the intern, and the college and university. The mos t important challenges from the respondents` point of view included the s tudents' lack of motivation to actively participate in this course due to the uncertainty of their job opportunities, lack of monitoring and detailed visits by the university and the Minis try of Agricultural Jihad on the implementation of the course in the units accepting interns, the lack of motivation of trainers to optimally implement the internship course, and the lack of coordination and cooperation between universities and units conducting internships. Encouraging s tudents to participate in skill training and methods, active cooperation of universities with executive bodies in the implementation of practical trainings and equipping organizational unit accepting the intern with facilities and equipment needed for the implementation of the internship training course were among the sugges tions of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internship
  • Agricultural students
  • Internship Challenges
  • The twenty-third legal article
حجازی، ی. (1385). چهار بنیان آموزش کشاورزی: آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، تهران: ناشر پونه. خدابنده‌لو، ر. ع. و چیذری، م. (1393). نگرش دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی استان تهران نسبت به طرح کارورزی، فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 31، 71-80. خسروی پور، ب. و درانی، م. (1395). رویکرد تلفیقی شناسایی چالشهای دوره‌های کارآموزی دانشجویان رشته کشاورزی مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 3(5): 17-26. زرافشانی ، ک.، میرک زاد ه ، ع. ا. و اسداله، ح. (1388). تحلیل نقاط ضعف و قوت دوره‌های کارآموزی دانشجویان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 8: 2-10. شاه ولی، م.، آزادی، ح. و یوسفی، م. (1384). برنامه‌ای نو برای کارآموزی دانشجویان کشاورزی، جهاد، شماره 267: 43-51. صادقی، ف.، شریف زاده، .، موحد محمدی، ح. و مریدالسادات، پ. (1387). بررسی نقاط قوت و ضعف دوره کارآموزی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 4(1): 99-108. علیپور حیدری، م.، حسن زاده، غ. و حاجی سیدجوادی، ز. (1381). نظر دانشجویان دندانپزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نسبت به کاربرد دروس علوم پایه. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین، 22:42-38. غفاری، ه.، یونسی، ع. و رفیعی، م. (1395). تحلیل نقش سرمایه‌گذاری در آموزش جهت تحقق توسعه پایدار، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 5(1): 79-100. موحدمحمدی، ح. صادقی، ف،.شریف زاده، آ. و مریدسادات، پ. (1387). بررسی نگرش دانشجویان نسبت به نتایج دوره-های کارآموزی در دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی و توسعه ،1(39): 169-176. مؤمنی، ف.، دشتیانی، س.، بانوئی، ع. (1396). اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی و اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 6(4): 17-46.