طراحی الگویی برای ارائه خدمات ترویج دانشگاهی در دانشکد ه های کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، مراکز آموزش عالی شهید باکری، دانشگاه ارومیه

10.22092/jaear.2023.129152

چکیده

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دانشگا هها به دلیل تمرکز بر نقش های آموزشی و پژوهشی با حداقل
تأثیر در جوامع مورد انتقاد قرار گرفته اند. در این راستا، هدف تحقیق حاضر طراحی الگویی برای ارائه خدمات
ترویج دانشگاهی در دانشکد ه های کشاورزی و منابع طبیعی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش بود: 1(
کلیه اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه به شمار 110 تن که بر اساس جدول
کرجیک و مورگان، 82 تن به روش تصادفی انتخاب شدند. 2( جامعه خبرگان دانشگاهی و سازمانی به شمار 18
تن که به روش هدفمند و تا رسیدن به شاخص اشباع نظری انتخاب گردیدند. از روش کیفی تئوری مبنایی و روش
کمی پیمایشی با ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که اکثریت پاسخگویان با
سازوکارهای ارائه خدمات ترویجی از جمله ایجاد دفتر ترویج دانشکده، پست سازمانی کارشناس ترویج در گرو ه های
آموزشی، ایجاد مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی و نیز تشکیل کمیته های فنی موضوعی،
اختصاص بخشی از موظفی اساتید به فعالیت های ترویجی و احتساب این فعالیت ها در شاخص های ارتقاء موافق
بودند. با توجه به داد ه های میدانی حاصل از نظرات خبرگان الگوی ارائه خدمات ترویجی در دانشکد ه های کشاورزی
و منابع طبیعی طراحی شد که شامل مولفه های الزامات علی، شرایط زمین های، شرایط مداخله گر و پارادایم لازم
برای این کار است که پیامدهای مثبتی را می تواند به دنبال داشته باشد. اعتبار الگوی بدست آمده توسط 4 تن از
افراد مشارکت کننده در پژوهش مورد تایید آنها قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a model for providing university extension services in the colleges of agriculture and natural resources of Urmia University

نویسنده [English]

  • shahram mohammadzadeh
Assistant professor in Agricultural Extension and Education, Department of Agricultural Economics, Urmia University
چکیده [English]

In developing countries, including Iran, universities have been criticized for focusing on educational and research roles with minimal impact on societies. In this regard, the purpose of research was to design a model for providing university extension services in the colleges of agriculture and natural resources. The s tatis tical population of the research consis ted of two parts: 1) All faculty members of the colleges of Agriculture and Natural Resources of Urmia University, including 110 people, of which 82 people were randomly selected based on the Karjik and Morgan table. 2) The community of academic and organizational experts including 18 people who were selected in a purposeful way until reaching the theoretical saturation index. Qualitative method of grounded theory and quantitative survey method with ques tionnaire and interview ins truments were used. The results of the descriptive s tatis tics showed that the majority of the respondents are dedicated to the mechanisms of providing extension services, including the es tablishment of the extension office at college, the organizational pos t of extension expert in educational departments, the creation of pos tgraduate courses in the field of extension and agricultural education, as well as the formation of thematic technical committees. They agreed on allocated parts of the duties to the extension if these activities will consider as promotion indicators. According to the field data obtained from the opinions of experts, the model of providing extension services in agricultural and natural resources colleges was designed, which includes the components of causal requirements, contextual conditions, intervening conditions and the paradigm necessary for this work that It can have had positive

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded theory
  • natural resource users
  • university extension service
زمانی، غ. ) 1379 (. انتقال ف نآوری و دانش کشاورزی مطالعه موردی: ارتباط بین دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و ترویج کشاورزی فارس. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، دوره 4، شماره 1، صفحه 42 - 23 . شعبانعلی فمی، ح. ) 1391 (. اصول ترویج و آموزش کشاورزی، چاپ نهم، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران. عمانی، ا. ) 1390 (. تحلیل عوامل موثر بر مشارکت اعضای هیات علمی کشاورزی در فعالیت های علمی-پژوهشی و بررسی موانع موجود )مطالعه موردی: دانشکده های کشاورزی و علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر( . پژوه شهای ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 4، شماره 2، صفحه 83 - 69 . غلامرضایی، س. موحد محمدی، ح. اسدی، ع. و حسینی، س. م. ) 1388 (. بررسی سازوکارهای تقویت و توسعه کارکرد خدمات برون رسانی دانشگاهی درعرصه کارآفرینی. سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی.. https://www civilica.com/Paper-TARVIJCONF03-TARVIJCONF03_001.html غلامرضایی، س. موحدمحمدی، ح. اسدی، ع. و حسینی، س.م. ) 1388 ( سازوکارهای تقویت کارکرد خدمات برو نرسانی آموز شعالی کشاورزی ایران درعرصه ترویج کشاورزی. علوم ترویج وآموزش کشاورزی، دوره 5، شماره 2، صفحه 56 - 45 . قاسمی، ج. و ح. غلامی ) 1400 (. توصیه ها و نکات کلیدی برای اجرای اثربخش روشهای ترویجی. چاپ اول، دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران. محمدی نیا، س.ا.، فروزانی، م.، محمدزاده، س. و برادران، م. ) 1396 ( تحلیل نظام مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با استفاده از روش . SWOT علوم ترویج وآموزش کشاورزی، دوره 13 ، شماره 1، صفحه .229-246 نوری، م.، صدیقی، ح.، فمی، ش. و کابلی، ن. ) 1394 ( واکاوی چال شهای ترویج برای تعامل با کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی از دیدگاه متخصصان ترویج. تحقیقات اقتصاد وتوسعه کشاورزی ایران، دوره 46 ، شماره 3، صفحه .517 -527 شماره 63 فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 153 زمستان 1401 یزدا نپناه، م.، رحیمی فی ضآبادی، ف. ) 1398 (. دلایل عدم موفقیت ترویج کشاورزی با استفاده از تئوری بنیانی )مورد مطالعه: جهاد کشاورزی استان لرستان(. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 50 ، شماره 3، صفحه .549-575