نیازمند یهای آموزشی گردو کاران شهرستان رابر استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

3 دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی، دانشگاه تبریز

4 کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی پایدار، دانشگاه تبریز

10.22092/jaear.2023.129153

چکیده

شهرستان رابر در استان کرمان با 4500 هکتار سطح زیر کشت گردو ازجمله مهم‌ترین قطب‌های تولید گردو در کشور است. برگزاری کلاس‌های آموزشی ترویجی مبتنی بر نیازهای آموزشی می‌تواند در ارتقای دانش و مهارت گردو کاران و استفاده از روش‌های نوین افزایش تولید و درآمد نقش مؤثری ایفا کند. هدف اصلی تحقیق، تعیین نیازهای آموزشی گردو کاران شهرستان رابر بود. جامعه آماری تحقیق گردو کاران (N=1200) و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رابر (N= 15) بودند. برای جامعه کارشناسان از زوش سرشماری و برای کشاورزان از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای با انتساب متناسب استفاده شد و حجم نمونه 125 نفر تعیین شد. این تحقیق توصیفی به روش میدانی انجام شد و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه با نظر استادان دانشگاه تبریز و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان که در رابطه با گردو کاری فعالیت داشتند، تائید شد. پایایی پرسشنامه تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 72/0 تا 96/0 برای بخش‌های مختلف پرسشنامه در حد قابل‌قبول بود. نیازهای آموزشی از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان با توجه به مدل های نیازسنجی بوریچ و کوادرانت برآورد شد. یافته‌های تحقیق با استفاده از مدل کوادرانت نشان داد که 10 نیاز آموزشی در ربع اول (اهمیت زیاد، مهارت کم) قرار گرفتند، ازجمله این نیازهای آموزشی می‌توان به احداث باغ با روش و سامانه مناسب، بهره‌گیری از رقم‌های اصلاح‌شده مناسب گردو، آشنایی با روش‌های پیوند گردو، خرید نهال گردو از محل مناسب و معتبر، مراقبت از گردو در مقابل آفتاب‌سوختگی، آشنایی با راه‌کارهای مناسب فروش محصول، کاشت نهال سالم، شخم زدن مناسب و تأثیر آن در افزایش تولید، رعایت عمق و قطر مناسب چاله کاشت نهال گردو و رعایت فاصله مناسب کاشت نهال گردو اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Educational needs of walnut farmers of Raber township of Kerman provonce

نویسندگان [English]

  • Shapour Zarifian 1
  • Hossein Kohestani 2
  • Shamsi Beheshti 3
  • Elham Shojaedin 4
1 Associate Professor, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
3 Doctoral student of rural development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
4 Master's Degree, Faculty of Agriculture, Faculty of Agriculture, Tabriz University
چکیده [English]

Raber township in Kerman province with 4500 hectares of walnut cultivation is one of the most important hubs of walnut production in the country. Holding extensional training classes based on educational needs can play an effective role in improving the knowledge and skills of walnut farmers for using new methods to increase production and income. The main purpose of the research was to determine the educational needs of walnut farmers in Raber township. The statistical population included walnut farmers (N=1200) and experts of agricultural Jihad management of Raber township(N=15). Due to the limited community of experts, a census was conducted and multi-stage sampling with proportional assignment was used for farmers. This descriptive research was conducted by survey method and the data collection tool was a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by the opinion of the professors of Tabriz University and the experts of the agricultural jihad who were involved in walnut farming. The reliability of the research questionnaire was acceptable by calculating Cronbach's alpha coefficient (between 0.72 and 0.96). The educational needs were estimated based on the viewpoint of farmers and experts according to Borich and Quadrant models. The findings of the research using the quadrant model showed that 10 educational needs were placed in the first quadrant (high importance, low skill), which were: building a garden with the right method and system, using suitable modified varieties of walnut, getting to know walnut grafting methods. buying walnut seedlings from a suitable and reliable place, taking care of walnuts against sunburn, getting to know the right ways to sell the product, planting healthy seedlings, proper plowing and its effect on increasing production, observing the proper depth and diameter of the planting hole for walnut seedlings, Observing the proper depth and diameter of the hole for planting walnut seedlings and observing the proper distance for planting walnut seedlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borich need assessment model
  • Extension education
  • quadrant model
  • Need assessment
  • Walnut
اداره آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، (1390). آمارنامه کشاورزی استان کرمان، تهران: وزارت جهاد کشاورزی. ترک‌زاده، ج.، عباس زادگان، م. (1388). نیازسنجی آموزشی در سازمان‌ها،(چاپ چهارم). تهران، شرکت سهامی انتشار. حاجی حسین نژاد، ح (1387). بررسی اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی دامداران منطقه آشتیان. مجله ترویج و اقتصاد کشاورزی. 3 (1). خراسانی، ا. و عبدی، ا. (1389). فن‌های کاربردی نیازسنجی آموزشی با تأکید بر الزامات استاندارد بین‌المللی ISO10015. انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. رستمی، ف. و علی‌آبادی، و. (1393). ویژگی‌ها و اثربخشی روش‌های آموزشی‌-ترویجی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 26. زارعی، ر. زمانی، غ و شیروانیان، ع.ر (1398). نیازهای آموزشی مرکبات کاران شهرستان جهرم درزمینه‌ی تجارت الکترونیک کشاورزی: کاربرد مدل‌های ارزیابی بوریچ و کوادرانت. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران/جلد1/شماره 15/1398. زرافشانی، ک.، آگهی، ح.، خالدی، خ. (1390). نیازسنجی آموزشی زنان روستای قمام شهرستان سنقر( بر مبنای مدل بوریچ و تحلیل کوادرانت). فصلنامه زن در توسعه و سیاست( پژوهش زنان)، دوره 90، شماره 1، 183-165. سلوکی، م. و چیذری، م. (1390). بررسی اثربخشی فعالیت‌های آموزشی- ترویجی در ارتقاء سطح دانش اعضای تعاونی‌های تولیدی کشاورزی استان سمنان. مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال چهارم. شریفی، ز. ، ایروانی، ه. ، دانشور عامری، ه. و گلابی، س. (1392). نیازسنجی آموزشی زنان روستایی شهرستان نجف‌آباد، کاربرد مدل بوریچ و تحلیل کوادرانت. همایش ملی زن و توسعه پایدار. ظریفیان، ش. و سلمان، م. (1391). شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونی‏های روستایی و کشاورزی منطقه شمال غرب ایران و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه تعاون و روستا، شماره 3 (10)، 37-68. عباسی رستمی، ع.ا. ذبیح اله نژاد، ن. و چرمچیان لنگرودی، م (1393). مدل یابی نیازهای آموزشی مهندسان ناظر کشت و تولید برنج شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای کشاورزان استان مازندران. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 31، زمستان 93. محمد زاده، م. اللهیاری، م.ص. و انصاری، م.ح (1394). نیازهای آموزشی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی گیلان در اجرای کشاورزی دقیق. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 32، بهار 94 مردان شاهی، م.م (1397). بررسی نیازهای آموزشی باغداران مرکبات در جهت توسعه کسب‌وکار (مطالعه موردی: شهرستان ساری). راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی/سال چهارم/ شماره 7/ بهار و تابستان 1396.