نویسنده = humayon muradnejadi
نیاز آموزشی حفظ محیط زیست زنان روستایی شهرستان ایلام

دوره 8، شماره 39، اسفند 1395، صفحه 122-136

مرجان واحدی؛ سمیه سلیمان نژاد؛ همایون مرادنژادی،