غربال گری فازی بازدارنده های آموزشی توسعه ی کارآفرینی روستایی در استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مدیریت کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

2 دانشیار مدیریت کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

3 استادیار مدیریت کشاورزی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل بازدارنده­های آموزشی توسعه کارآفرینی روستایی در استان گیلان است. داده ­های این پژوهش با استفاده از روش دلفی در دو مرحله، به بررسی بازدارنده­ های آموزشی موجود در مسیر توسعه کارآفرینی روستایی در استان گیلان پرداخته است. در دور نخست از پرسشنامه با پرسش­های بازپاسخ استفاده شد. در دور دوم برپایه نتایج مرحله نخست، از پرسشنامه­ی بسته­پاسخ در قالب طیف لیکرت هفت سطحی استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش 33 تن از کارشناسان خبره کارآفرینی و هیأت­علمی دانشگاهی استان گیلان بودند. محاسبه ضریب هماهنگی کندال در پایان مرحله دوم مبنای توافق­سنجی و اجماع نظر بین کارشناسان برای معرفی بازدارنده­های آموزشی توسعه کارآفرینی روستایی در استان گیلان بود. رتبه­بندی بازدارنده­ها برپایه اهمیت و با استفاده از روش غربالگری فازی انجام پذیرفت.نتایج نشان دادند که نداشتن شناخت مسئولان اجرایی استان از مفهوم کارآفرینی، نبود نظام آموزش کارآفرینی و ناآشنایی مردم روستایی با اصول طراحی و راه­اندازی کسب و کارهای جدید و کارآفرینانه بیشترین نقش را در توسعه نیافتن کارآفرینی روستایی در استان گیلان به عهده دارند. با تحلیل بازدارنده­های آموزشی موثر بر توسعه نیافتن کارآفرینی روستایی در استان گیلان، امکان دست­یابی به نقشه­ی راه کارآفرینی و برخورداری از فرصت­های کارآفرینانه فراهم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Screening of Educational Detternts for Rural Entrepreneurship Development in Guilan Province, Iran

احمدپورداریانی، م (1389)، کارآفرینی تعاریف، نظریات، الگوها. ناشر، جاجرمی، چاپ نهم (دوم ناشر).

ایمانی، م (1388) آموزش کارآفرینی در دانشگاه­ها: (چهارچوبی برای برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه­های کارآفرینی).‎ فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره 1صص27-50

دلجوی شهیر، ج (1391)، نقش سرمایه­های اجتماعی و کارآفرینی در اشتغال، نظم و امنیت. مجموعه مقالات اولین همایش ملی اشتغال، نظم و امنیت 4 خرداد 1391، دانشگاه گیلان.

رحمتی، م.ح, مقیمی، س. م و الوانی، س.م (1390)، تحلیل نظام خط‌مشی‌گذاری برای آموزش غیررسمی کارآفرینی در ایران. نشریه توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره نهم، صص 7-35.

رضادوست، ح (1389)، عوامل موثر بر عدم توفیق صنعت چای در استان گیلان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.

رکن­الدین­افتخاری، ع و سجاسی­قیداری، ح (1389)، توسعه روستایی با تاکید بر کارآفرینی: تعاریف، دیدگاهها و تجربیات. تهران: انتشارات سمت.

زالی، م.ر و رضوی، س.م (1387)، موانع توسعه کارآفرینی در ایران، تهران: انتشارات دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.

زالی، م.ر (1386)، معرفی دیده­بان­جهانی­کارآفرینی (GEM تهران: انتشارات دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.

سلجوقی، خ (1389)، فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی، اهمیت، ضرورت و جایگاه آن در افق 1404 ج . ا . ا. مجموعه مقالات همایش ملی کارآفرینی در ایران 1404، 5 اسفند 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

سلجوقی، خ (1387)، طرح جامع توسعه کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی

سعیدی مهرآباد، م و مهتدی، م. (1387). تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه‌ی‌ رفتارهای کارآفرینانه (مطالعه موردی: آموزش‌های کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی). نشریه توسعه کارآفرینی، 1 (2)، 57-74

شریف­زاده، ا؛ محبوبی، م.ر و عربیون، ا (1388)، تبیین مولفه­های توسعه کسب و کارهای کشاورزی در استان گلستان. فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره چهارم، صص 112 – 85.

شفقت، ا؛ درویش، ح؛ نامدارعلی­آبادی، ع و غلامی، ر(بدون تاریخ)، ارائه الگوی کارآفرینی روستایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی. چکیده مقالات همایش توسعه پایدار روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی صص 280 – 270.

صمدآقایی، ج (1377)، شناخت بستر سازمانی مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت صنعتی.

صوفی سیاوش، ص (1391)، سنجش میزان آمادگی آموزش الکترونیک در دانشگاه با استفاده از روش فازی مورد مطالعه دانشگاه گیلان.  پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

غیاثوند­غیاثی، ف و فرج­الله­حسینی، س.ج (1390)، تحلیل موانع و محدودیت های توسعه اشتغال در تعاونی های تولیدی کشاورزی ایران. پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، سال چهارم، شماره 2، صص 14 – 1.

قمبر­علی، ر و زرافشانی، ک (1387)، شناسایی شاخص­های موفقیت کارآفرینان روستایی با استفاده از تحلیل مقیاس­بندی چند­بعدی. توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره دوم، صص 160- 131.

کردنائیج، ا؛ احمدپور داریانی، م و دلخواه، ج (1386)، طراحی شرایط احراز صلاحیت متقاضیان ایجاد و توسعه مراکز و آموزشگاه­های کارآفرینی در کشور، دانشور رفتار. سال، شماره 23 صص108-91.

کیاکجوری، ک؛روگرد نژاد، ف (1388)،  ارائه چهارچوب مفهومی از فرآیند یادگیری کارآفرینانه. مجله مدیریت توسعه و تحول، 3 صص 52-43

گلدوست، م و اللهیاری، م.ص (1391)، نقشه راه مبارزه با فقر در چشم انداز توسعه جوامع روستایی. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه روستایی 14 و 15 شهریور 1391، دانشگاه گیلان.

لندسترم، هانس (2004)، پیشگامان تحقیقات کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک. مترجم آراستی، زهرا (1387).  دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان. انتشارات سایه­بان.

محقر، ع؛ ناصرزاده، س م ر ؛ نصرالهی، م و حق­نظر، م.ع (1385) برآورد وزن شاخص­های مدل سرآمدی EFQMدر صنعت خودرو ایران. مجموعه مقالات چهامین کنفرانس بین­المللی مدیریت 28 تا31 آذر ماه 1385، تهران.

مراد­نژادی، ه؛ شعبانعلی­قمی، ح؛ ایروانی، هوش؛ حسینی، س.م و کافی، م (1386)، تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در واحدهای تولیدی گلخانه­ای در ایران. مجله علوم کشاورزی ایران، سال 2 – 38 شماره 2، صص 184 – 175. 

موسوی بازرگانی، س ج (1386)، مولفه­های کارآفرینی. تهران. مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی. انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.

نعمتی، م.ع (1388)، کارآفرینی و بنگاه­های صنعتی، فناوری کوچک و متوسط: محدودیت­ها و راهکارها. پژوهش­نامه پژوهشکده تحقیقات استراتژیک شماره 43. صص 218-183.

نعمتی، م ع (1389)، چالش­ها و چشم­اندازهای تحقق جامعه کارآفرین در ایران 1404، مجموعه مقالات مجموعه مقالات همایش ملی کارآفرینی در ایران 1404، 5 اسفند 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

Bygrave, W., Camp, S., Hey, M., & Reynolds, P. (2007).Global entrepreneurship monitor: 2006 financing report. London Business School.

 

Conner, N., & Roberts, T. G. (2013). Competencies and Experiences Needed by Pre–service Agricultural Educators to Teach Globalized Curricula: A Modified Delphi Study. Journal of Agricultural Education, 54(1), 8-17.

 

Dabson, B. (2001).Supporting rural entrepreneurship. Exploring Policy Options for a New Rural America, 35-48.

 

Daghighi Masouleh, Z., Allahyari, M.S., & Ebrahimi Atani, R., (2014). Operational indicators for measuring organizational e-readiness based on fuzzy logic: A challenge in the Agricultural Organization of Guilan Province, Iran. Information Proccesing in Agriculture (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.inpa.2014.11.002

 

Movahedi, R., & Yaghoubi–Farani, A. (2012).Analysis of the barriers and limitations for the development of rural women's entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 15(4), 469-487.

 

Rocha, H., & Birkinshaw, J. (2007). Entrepreneurship Safari. Now Publishers, Incorporated.

 

Schoof, U. (2006). Stimulating youth entrepreneurship: Barriers and incentives to enterprise start-ups by young people (No. 388157). International Labor Organization.

 

Vesalainen, J., & Pihkala, T. (2000, July). Barriers to entrepreneurship: educational opportunities. In IntEnt (pp. 3-18).

World Bank (2004). Islmic Republic of Iran: An agricultural policy note. World Bank Group Report No. 29428 – Ir. Washington DC: World Bank.

 

World Bank (2013) The International Bank for Reconstruction and Development The World Bank. Iran, Islamic RepDoing Business 2013 http://www.doingbusiness.org

 

World bank (2014) The International Bank for Reconstruction and Development The World Bank Iran, Islamic Rep (Doing Business 2013 http://www.doingbusiness.org