انگیزه های مهارت آموزان برای شرکت در دوره های فنی و حرفه ای کشاورزی شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد آموزشی و دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه رازی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

4 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده

دستیابی به کشاورزی پایدار، نیازمند توجه روزافزون به آموزش­های فنی و حرفه ای کشاورزی و تلاش برای ارتقای کیفی آن­ها است. از جمله راه های افزایش کیفیت این دوره­ها، توجه به انگیزه­­های مهارت­آموزان از شرکت در دوره های یادشده می­باشد که در ادبیات موضوع، کمتر مورد توجه قرار گرفته  است. این پژوهش، با هدف بررسی انگیزه های فردی و حرفه ای مهارت آموزان دوره های فنی و حرفه ای کشاورزی به اجرا درآمده است(300N=). نمونه آماری تحقیق، شامل 115 نفر از شرکت کنندگان در هفت دوره آموزشی کشاورزی سازمان فنی و حرفه ای شهرستان کرمانشاه در سال 1391 بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) و به روش
نمونه­ گیری تصادفی نظام یافته گزینش شدند. برابر نتایج به­دست آمده، بالاترین انگیزه­ فردی مهارت آموزان، افزایش  حضور در اجتماع به جهت ارتقاء تجارب فردی و اثبات خود به دیگران پس از کسب مهارت­ بوده است. مواردی مانند: دستیابی به مهارت به منظور بدست آوردن شغل مناسب در آینده، پیشرفت و بهبود آینده­ی شغلی و کاربرد مهارت ­های به روز درمحیط کار، بالاترین رتبه را در میان انگیزه­های حرفه­ای مهارت آموزان به خود اختصاص دادند. طبقه بندی انگیزه های فردی و حرفه ای مهارت آموزان با بهره گیری از معیار ISDM صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Motivation factors of Vocational Agriculture trainees to attend Educational courses in Kermanshah,Iran

-                     اسفندیاری، ر، و محمودی، الف،. (1387). تأثیر عوامل انگیزه بر مهارت آموزی زبان تخصصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مجله دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دوره 31، شماره1. ص9-7.

 

-                     بخشی جهرمی، آ.، شهیدی زندی، ک.(1388). بررسی انگیزه های تحصیلی دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه جامع علمی- کاربذی کرمان، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد پنجم، شماره دوم، ص100-89.

 

-                     بیژنی، م؛ مرادی، ح و کرمی، غ.(1390). بررسی مفهوم و جایگاه انگیزش در برنامه های آموزش بزرگسالان، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه. شماره 132، خردادو تیرماه 1390.

 

-                     پارک، ک. (1382). ترجمه خسرو رفایی شیریاک، درس­نامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات ایلیا، تهران. 1382.

 

-                     تودارو، م. (1376). توسعه اقتصادی در جهان سوم. مترجم: فرجادی، غ. جلد اول، چاپ سوم، تهران: سازمان برنامه و بودجه.

 

-                     جارویس، ب. (1387). آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم. تهران؛ انتشارات سمت، چاپ پنجم.

-                     حیدری موسی نارنجی، ح و  حیدری موسی نارنجی، م.(1391). تحلیل تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر عملکرد تخصصی و اثربخشی شغلهای مهارتی: مطالعة موردی کارخانجات تولید بدنة خودرو در استان کرمانشاه. فصلنامة مهارت آموزی. دورة اول، شمارة دوم، زمستان1391.

-                     دمینگ ،الف. (1377). خروج ازبحران،ترجمه ی نوروز درداری،انتشارات فرهنگی رسا،چاپ دوم.

-                     ریو، ج.، م. (2005). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی، (1387). نشر ویرایش.

-                     زمانی، غ.(1376). نظریه­های انگیزش و کاربرد آن­ها در ترویج و آموزش کشاورزی، مجموعه مقالات سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور، انتشارات سازمان ترویج کشاورزی.

-                     زینلی زاده، ل و زینلی زاده، الف. (1391). مهارت آموزی،کارآفرینی و بهره وری مهارت آموختگان. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان. مازندران. 1391.

 

-                     سلیمی فر، م. و مرتضوی. س. (1384). سرمایه انسانی وکارآفرینی در رویکرد فنی وحرفه ای (مورد مطالعاتی خراسان). مچله­ی دانش و توسعه (علمی-پژوهشی)، شماره هفدهم، نیمه دوم سال 1384.

 

-                     صالحی ناغانی، س.(1373). بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا(س).

 

-                     قارون. (1383). مروری بر برنامه های آموزش فنی و حرفه ای در سطوح متوسطه و عالی در برخی از کشورهای جهان، قسمت اول، تهران ، سال اول ، شماره نهم.

-                     کلانتری، ع. (1376). مصاحبه. نشریه جوانان روستا. سال1. شماره1.

-                     محمدی، م. (1382). آموزش کشاورزی، تهران، انتشارات موسسه توسعه روستایی ایران.

-                     ملکی، ط و رستمی، ف. (1392). مانع ها و راه کارهای مناسب کارآفرینی درآموزش کشاورزی)مورد بررسی  مرکزآموزش علمی– کاربردی کشاورزی ماهیدشت(. فصلنامه­ی پژوهش مدیریت آموزشی آموزش کشاورزی. شماره­ی 24. 

-                     مولوی، پ، رستمی، خ.، فدایی نایینی، ع و محمدنیا، ح. (1386). بررسی عوامل مؤثر در کاهش انگیزه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. دوره 25، شماره 1، ص58-53.

-                     نجفی، ن، برادران، م. و غنیان، م. (1390). عوامل مؤثر بر ایجاد یادگیری از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاوری ایران، جلد7، شماره 2، ص 103-93.

-                     هرسی، پ و بلانچارد، ک.(1388). مدیریت رفتار سازمانی، کاربرد منابع انسانی، ترجمه علی علاقمند. تهران: انتشارات امیرکبیر.

 

-                       Bihis-Tolentino, J. (1996). Issue Papers: Institutional strengthening and pro­gram management related to rural youth programmes. Rome: FAO, Expert Consultation on Extension rural youth programmes and Sustainable Development.

 

-                       Sarafino , EP.(1998). Health Psychology. 3 rd. edition USA: John Wiley and Sons. 1998.

-                      Copelland,S.(2004). Classroom Management Techniques. Assessment Criteria. Modified from the Assessment Criteria Benchmarks for Now Mexico Teacher Competencies for Licensure Levels , 1,2,3.

 

-                      Gangadharappa, N. R., Acker, D. G., Chengappa, P. G., Ganesamoorthi, S., Kumar, S., Sajeer, M. V., Shen, D. (2007). Social capital and ability change mongindian farmers. Retrieve from http://www.AIAEE.org /attachment/127-vol-14.2.

 

-                      Grady, Roberts. T., Dooley, Kim. E., Harln, Juhe. F., & Mmuphrey, Theresa. p. (2006). Competencies and Traits of Successful Agricultural Science Teachers. Journal of career and Technical Education.

 

-                      Gray, C., & Stark, P.(2007). Essential Teaching Skills. University Sheffield Medi­cal.

-                      Harackiewicz,J. Barron,K., and Elliot, A.(1998). Rethinking achievement goals: when are they adaptive for college students and why?. Educational Psychology, 21-33,1.

-                      Huffman, K. (2006). Living Psychology, John Wiley & Sons. Inc.

-                      Littejohn, A. (2008). The tip of the iceberg: Factors affecting learner motivation. RELC Journal, 39(2): 214-225.

 

-                      McInerney DM, Yeung AS, McInerney V.(2001). Cross-cultural validation of the Inventory of School Motivation (ISM): motivation orientations of navajo and Anglo students. J Appl Meas 2001; 2(2): 135-53.

-                      Pintrich, Paul R., and Dale H. Schunk. (2002). Motivation in Education – theory, research and applications. New Jersey: Merill Prentice Hall.

 

-                      Quinn, F. M. (2000). Principles and Practice of Nurse Education .4th edition .Italy:nelson thornes.2000.

 

-                      Rankin, SH and Stallings, KD. (1996).  Patient Education , Issues , Principles , Practice . Third edition. USA: 1996.

 

-                      Robinson, J. S., Garton, B. L., & Terry, R. (2007). Identifying the employability skills needed in the workplace according to supervisors of college of agricul­ture, food and natural resources greduates. Journal of Southern Agricultural Ed­ucation Research, 57(1), 95-100. Retrieved from http://pubs.aged.tamu.edu/jsaer/pdf/Vol57/57-01-095.pdf/

 

-                       Sang H. B. & Jihoon s. (2006). Youth unemployment and the role of career and technical Education: A study of the Korean Labor market, journal of career and Technical Education Research. Vol. 31.

 

-                       Sheila, R. (1994). Analysis factors that place Students at risk. Educational Research, 4 (3): 38-42.