عامل‌های موثر بر توسعه‌ی مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده‌های کشاورزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

کارآفرینی، یکی از ارکان اصلی توسعة پایدار می باشد. در همین زمینه، این تحقیقبهمنظورمدل­یابیمعادله ساختاریعامل‌های موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده های کشاورزی ایرانانجامگرفتهاست. تحقیقاز نوع علّی-ارتباطی است. جامعه­ی آماری 9907 تن دانشجویان آموزشکده های کشاورزی بود. با استفاده از فرمول کوکران 288 نفر به عنوان نمونه­ی آماری انتخاب شدند و نمونه­گیری طبقه ای با انتساب متناسب انجام شد. ابزارتحقیقپرسشنامه­ایمحققساختهبودکهروایی محتواییآنبر پایهنظرسنجی ازمتخصصانترویجوآموزشکشاورزیتأییدوپایاییآنبااستفادهازفرمول تتای ترتیبی 94/0 = θمحاسبه شد. بهمنظورتجزیهوتحلیلداده­هادردوبخشآمارتوصیفیواستنباطیازنرم­افزارهای SPSSWin21 وLISREL (8/5)  استفاده شد. تجزیه تحلیل داده­های تحقیق مبین آن بود که حدود 37 درصد از پاسخگویانمیزان مهارت کارآفرینی را در سطح متوسط و 7/29 درصد در سطح بالا ارزیابی کردند. نتایج مدل­یابی معادله ساختاری نشان داد که مهم‌ترین عامل مؤثر بر توسعه­ی مهارت های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده های کشاورزی ایران، عامل روحیه کارآفرینی است که ضریب مسیر آن 56/0=p محاسبه شد. عامل شخصی به میزان 42/0=p و عامل محیطی به میزان 19/0=p در توسعه مهارت های کارآفرینی تأثیر دارند. عامل آموزشی نیز به میزان 42/0=p در توسعه مهارت های کارآفرینی تأثیر دارد. هم چنین عامل آموزشی بر عامل محیطی، با ضریب مسیر 07/1=p تأثیر دارد. در ساختار متغیر پنهان مهارت های کارآفرینی، بیشترین تاثیر را برنامه ریزی و تعیین هدف‌ها داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Development of Students’ Entrepreneurial Skills at Agricultural Colleges in Iran

نویسندگان [English]

  • amir ahmadpour 1
  • hedar ghasemi 2
  • mehdi alikhani dadukulaee 3
چکیده [English]

Entrepreneurship is one of the major building blocks of sustainable development. Accordingly, this study sought to model the influencing factors affecting the development of entrepreneurial skills among students at Two-year agricultural colleges in Iran. This research is a cause-correlational and  the statistical population comprised of 9,907 agricultural students at 13 agriculture Colleges mation unites. Sample size was determined using Cochran formula (n=228). The data collection tool was a researcher-made questionnaire the content validity of which was approved by agricultural extension experts and its reliability was estimated to be θ= 0.94 using ordinal theta. Data analysis was done by applying SPSSWin21 and LISREL (8/5). Results showed that, approximately 37.1% of respondents ranked their entrepreneurial skills at an intermediate level and 29.7% considered it at high level. Applying Structural Equation Modeling (SEM) indicated that the most important factor influencing the development of entrepreneurial skills among students in agricultural colleges in Iran is the entrepreneurial spirit with the path coefficient of 0.56. Personal factors with path coefficient of 0.42 had an impact on the development of entrepreneurial skills. Environmental factors and educational factors with 0.19 and 0.42 were effective on the development of entrepreneurial skills, respectively. The educational factors, with path coefficient of 0.42, had an impact on the entrepreneurial skills development; also, it has an impact on the environmental factors with path coefficient of 1.07. In establishing the latent variable of the entrepreneurial skills, planning and setting the goals were the most effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship skill
  • entrepreneurship spirit
  • Agricultural students
  • agricultural college
احمدپور داریانی، م. (1386). کارآفرینی؛ تعاریف؛ نظریات و الگوها. تهران: نشر شرکت پردیس.

آقااحمدی، ق.ع، حلیمی، ص.  و کیادلیری،  ل. (1391). بررسی رابطه ی هوش اجتماعی با مهارت کار آفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان چالوس. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان.

اکبری، م. ر،. موحدمحمدی، ح و علم بیگی، ا.(1393) . عاملهای موثر بر نگرش جوانان روستای مشهدبیلو نسبت به کارآفرینی. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، (28):83-93.

بدری، ا.، لیاقتدار، م.ج.، عابدی، م. ر.  و جعفری، ا. (1385). بررسی قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش. 12(2): 90-73

حسینی، س.م. و  عزیزی، ب.(1386). بررسی عوامل موثر در توسعه و مهارت های کارآفرینی در دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. مجله علوم کشاورزی ایران، 2: 24-251.

خسروی پور، ب.، ایروانی، ه.،  . حسینی، س. م. و  موحد محمدی، ح. (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر تقویت کارآفرینی در دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2(4): ۳۵‐۴۵.

رسول­اف، ج. (1380). اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی. سلسله نشست های علمی اشتغال. سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان.

زالی، م. ر.، مدهوشی، م. و کردنائیج، ا. (1386). ارزیابی مشخصه های کارآفرینی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران)، فصلنامه مدرس علوم انسانی11(3):114-81

زاهدی مازندرانی، م. (1383). ضرورت های کارکردی توسعه اشتغال در بخش کشاورزی. فصلنامه علمی-پژوهشی موسسه پژوهش­های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، 12 (45): 67-41.

عزیزی، م. (1382).  بررسی زمینه های بروز و پرورش کارآفرینی در دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

قاسم نژاد مقدم، ن. (1389).  ارزیابی میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. ابتکار و خلاقیت در علوم، 1 (1):20-1.

مرکز آمار ایران، (1390). سرشماری عمومی نفوس و مسکن. http://www.amar.org.ir/

هزارجریبی، ج. (1382). توسعه کارآفرینی و دانش آموختگان. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،9(4):  166 -159.

یارایی، ع. (1383). بررسی برخی روحیات کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز.

 

Baumgartner, H., & Homburg, C. (1995). Applications of structural equation modelling in marketing research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13:139–161.

Chang, J & Alison, R. (2013). Assessing students' entrepreneurial skills development in live projects, Journal of Small Business and Enterprise Development, 20: 241-225.

Drucker, P. (1985). Innovation and Entrepreneurship, NY: Harper Collins Publisher.

Ghiasvand Ghiasy, F., Hosseini, F., Malekmohammadi, I.  & Hosseini, M.  (2009). Factors Influencing the Entrepreneurship in Iran Agricultural Cooperatives, Australian Journal of Basic and Sciences, 3(2):117-1170.

Harveydean, R. (2000).  Training entrepreneurship at universities: ASwedish case. International entrepreneurship conference proceedings.

Haward, S. (2004).  Developing Entrepreneurial Potential in Youth: the effect of Entrepreneurial Education and Venture Creation. University of South Florida Report. 3-17.

Henly, A. (2002). Job creation by the self-employment: the roles of entrepreneurship and financial, Small Business Economics, 25:196-175.

 Littunen, H. (2000). Entrepreneurship and the characteristics of the entrepreneurial personality, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research,  6(6):295 – 310.

Maghsoudi, T. & Davodi, H. (2011). Entrepreneurship development strategies agriculture cooperatives in Iran. American Eurasian J. Agric. & Environ. SCI, 10(2): 283-289.

Sandeep, M. (2007). The risk of self-employment in rural china: Development or Disaster? World Development,  35(1):163-181.

Schumpeter, J. (1934).  The theory of economic development. Cambridge: Harvard.

Shook, C. L., Ketchen, D. J., Hult, G. T.M.,  & Kacmar, K.M. (2004). An assessment of the use of structural equation models in strategic management research. Strategic Management Journal, 25(4): 397–404.

Ugochukwu C.O., Elom, E N., Ituma, A., Opara,  P.N., Ukwa, N.J., Inyiagu .E.E., & Ndem, J. (2014). Influence of Entrepreneurship Education on Students Attaining Business Development Awareness and Skills Acquisition in Nigeria. Journal of Research & Method in Education.  4(3):37-44.