کارایی نسبی اکوسیستم کارافرینی گروه های ترویج وآموزش کشاورزی با رویکرد تولید دانش کارافرینی ( کاربرد تحلیل رابطه ی خاکستری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

2 عضو هیات علمی/دانشگاه بو علی سینا

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده

از آنجا که امروزه یکی از شاخص های اصلی سنجش توسعه یافتگی کشورها، سهم یک جامعه در تولید دانش است، ارزیابی عملکرد واحدهای آموزشی و به تبع آن ارتقای کارایی آنها اهمیت دو چندان یافته است. توسعه علمی یک منظومه دانشگاهی، نیازمند توسعه اکوسیستم و فضای کارافرینی به صورت بنیان های نظری، تبیین و تدوین چارچوب های مفهومی و الگوهای تجربی، و بهره گیری از روش شناسی های پژوهش علمی مقتضی است تا از رهگذر آن، سنت و هنجارها، بنیان ها، فرآیندها و مرزهای آن منظومه نهادینه شودو به تولید دانش نوین کارافرینی منجرشود از آنجا که موفقیت در هر دانشکده ی نیازمند اندازه گیری عملکرد و برنامه ریزی برای بهبود آن است، در این تحقیق هدف اندازه گیری کارایی نسبی و رتبه بندی گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی ایران که شامل 12 گروه است با استفاده روش تحقیق تحلیلی کاربردی و روش تحلیل پوششی داده ها از جمله مدلهای مضربی BCC و CCR وتحلیل رابطة خاکستری به کمک نرم افزار WinQSB و Deap 2.1 است برای تعیین ضریب کارایی نسبی ازرویکرد خروجی محور و برای مقایسه و رتبه بندی گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی کارا از تحلیل رابطة خاکستری استفاده شده است. یافته ها نشان داد که 34 درصد از گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی، براساس مدل CCR و 48 درصد براساس مدل BCC ، دارای کارایی در تولید دانش کارافرینی و سایره گروهای آموزشی از کارایی نسبی در تولید دانش کارافرینی برخوردارهستند. براساس تحلیل رابطه خاکستری گروه های ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه گرگان،رازی،اهواز،زنجان ،بوعلی سینا ،تهران و تربیت مدری به ترتیب در تولید دانش کارافرینی کارا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measure the relative efficiency of the entrepreneurial ecosystem of Agricultural Extension and Education Faculty with the knowledge generation approach of entrepreneurs (Application of Gray Relationship Analysis)

نویسندگان [English]

  • vahid aliabadi 1
  • raza movahedi 2
  • abdolhamid papzan 3
1 Avesina
2 1Associate Prof., of Agricultural Extension and Education,Extension and Education, Agricultural College, Bu-Ali Sina University
3 Associate ProfDept. of Agricultural Extension and Education,Extension and Education, Agricultural College, Razi University
چکیده [English]

Today, one of the main indicators in the assessment of development in countries is their share
in producing knowledge .Thus, performance evaluation of educational units, which in turn leads to efficiency enhancement, has gained significant importance. Because the success of each faculty requires performance measurement and planning to improve it, Performance Appraisal of Entrepreneurship Ecosystem Departments Agricultural Extension and Education in Entrepreneurship Sciences production using Data Envelopment Analysis(DEA) his descriptive analytical study was done in 2016. A researcher-designed form was used for datacollection Departments Agricultural Extension and Education In this research, the aim of measuring the relative efficiency and rankings of the Iranian Agricultural Extension and Education Training Group, which consists of 12 groups, is using the applied analytical research method and the data envelopment analysis method, including BCC and CCR multiples models, and Gray Relationship Analysis with WinQSB software. And Deap 2.1 have been used to determine the relative efficiency coefficient of the output-driven axis, and for comparing and ranking the effective education and training group, Gray relationship analysis has been used. The results showed that 34% of the education and training education group under the CCR model, and 48% based on the BCC model, have the ability to generate knowledge of entrepreneurship and the educational groups, have a relative efficiency in the production of knowledge of entrepreneurship. Based on the analysis of Gray's relationship, the promotion and education groups of the universities of Gorgan, Razi, Ahvaz, Zanjan and Tehran are effective in producing knowledge of entrepreneurs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative Efficiency
  • Producer Knowledge Creation
  • and Gray Relationship Analysis
  • Data Envelopment Analysis
آذر ، عادل و مومنی، علی رضا، (1386 ).اندازه گیری بهره وری در شرکتهای تولیدی به وسیله مدلهای تحلیل پوششی داده ها.(DEA). فصلنامه  دانشور رفتار، شماره32.34-42

 

فکور، بهمن، و حاجی حسینی، حجت ا...(1387 ). "کارآفرینی دانشگاهی و تجاریسازی نتایج تحقیقات در دانشگاههای ایران (مطالعه موردی 7 دانشگاه مهم کشور. سیاست علم و فنّاوری2(3)،- .73 71 .

قاسم نژاد، نیما (1389) . .ارزیابی میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی.، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،3(2).23-37

 

کردنائیج، اسدا...، احمدی، پرویز، قربانی، زهرا و نیاکان، نازیلا (1391) بررسی ویژگیهای دانشگاه  کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس، فصلنامه  توسعه کارآفرینی، 1(7).27 62 .

مهدوی مزده، محمد، بانک، مائده، زاهدی، محمدرضا، و پورمسگری، مجید(1392). تعیین شاخص های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاههای دولتی ایران و رتبه بندی دانشگاهها از این منظر. فصلنامه  سیاست علم و فنّاوری.1 (3) 113-83.

هاشمیان بجنورد، ناهید و محمد باقر منهاج.1386. دانش چیست؟ مرور ادبیات، مقایسه تعاریف،ارائه تعریف جدید. فصلنامهرهیافت، شماره 40 تابستان.

زلفی گل، محمد علی؛ کیانی بختیاری، ابوالفضل؛1385. علم و پژوهش: ساختارهای دانش مدار در عصر دانایی. مجله: رهیافت . بهار و تابستان 1385 - شماره 37 . 13 تا 19.

حیدری نژاد، صدیقه، (1383) ، تبیین و تعیین شاخص های بهره وری دانشکده ها و گروههای آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای دولتی و ارائۀ الگوی ارزیابی عملکرد، رساله دکترای تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

 

سامتی، مرتضی و رضوانی، محمدعلی(1380). بررسی کارایی دانشگاههای بزرگ دولتی ایران با استفاده از روش DEA.

تحقیقات اقتصادی، شماره 59 ، پائیز و زمستان 1380 ، ص 147-117. 

 

سیدمحمد حسین رضویان، (1394). ارزیابی کارایی واحدهای تولیدکننده و صادرکننده سیمان کشور با استفاده از مدل تحلیل پوشش داده ها »، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران.1394

                                                                                                                                                   

شهریاری، سلطانعلی، (1382) ، ارائۀ یک مدل تحلیل پوششی داده های فلزی جهت ارزیابی عملکرد نسبی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه تهران، پایان نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

 

شمس، مهدی و مبلغ، ناصر،(1378 ) ، طراحی و تبیین شاخصهای بهره وری دانشگاهها، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول

 

عباسیان، عزتاله و مهرگان، نادر ( 1386).اندازه گیری بهره وری عوامل تولید بخشهای اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داد (DEA).تحقیقات اقتصادی، شماره 78 ، بهار، 153-176

 

Arnaut, D. (2010). "Towards an Entrepreneurial University". IJMS, 3(1). 136-152.

 

Athanassopaulos, A., Shale, E., Assessing the comparative efficiency ofhigher education institutions in the U.K by Mcans of Data EnvelopmentAnalysis. Education Economics, 4(2), 117-134 , 2004.

 

Assaf. A. G et al., (2012), Does Triple Bottom Line reporting improve hotel performance, International Journal of Hospitality Management 31 (2012) 596– 600,

 

 

Barros, C.P. and Santos, C., (2005), The Measurement of Efficiency in Portuguese Hotels Using Data Envelopment Analysis, Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 30, No. 3, pp. 378-400.

 

Bercovitz, J., & Feldmann, M. (2006). "Entrepreneurial Universities and Technology Transfer: A Conceptual Framework for Understanding Knowledge-Based Economic Development". Journal of Technology Transfer, 31, 175–188.

 

Chen, T. H. (2012), Performance Measurement in a Small Taiwanese Hotel Chain, Cornell Hospitality Quarterly, Vol. 52, No.3, PP.354–362.

 

Fayolle A. & Gailly, B. (2008). “From craft to science, Teaching models andlearning processesinentrepreneurship education”. Journal of EuropeanIndustrial Training 32(7), 569-593.

 

Fini, R., Grimaldi, R., Marzocchi, G. L., & Sobrero, M. (2012). “The Determinantsof Corporate ntrepreneurial Intention Within Small and Newly EstablishedFirms”. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(2), 387-414.

 

Jaen, I., & Linan, F. (2013). Work values in a changing economic environment: the role of entrepreneurial

capital. International Journal of Manpower, 34(8), 939–960.

 

Joensuu, S., Viljamaa, A., Varamaki, E. and Tornikoski, E. (2013). Development of entrepreneurial intention in higher education and the effect of gender. Journal of Education and Training. 55(8/9): 781-

803.

Johnes, J., Johnes, T.,(1998) Research funding and performance in U.K.University Department of Economics: A frontier analysis. Economics ofEducation Review. 14, 301-314, 1995.

 

Gibb, A. (2012). "Exploring the Synergistic Potential in Entrepreneurial University Development: Towards the Building of a Strategic Framework". Annals of Innovation & Entrepreneurship, 3. 1-21.

 

Gheorghe, M. & Petre, R. (2014). Integrating data mining techniques into telemedicine systems. Informatica Economica, 18(1): 120-13022.

 

Oliveira, R., Pedro, M. I., Marques, R. C. (2013), Efficiency and its determinants in Portuguese hotels in the Algarve, Tourism Management 36 (2013) 641-649

 

Sigala, M. (2004). Using data envelopment analysis for measuring and benchmarking productivity in the hotel sector. Journal of Travel & Tourism Marketing, 16(2/3), 39–60.

 

Sun, S., & Lu, W. M. (2005). Evaluating the performance of the Taiwan hotel industry using a weight slacks-based measure. Asia Pacific Journal of Operational Research, 22(4), 487–512.

 

Sharifzadeh, A. 2013. Diagnosing Agricultural Research and TechnologyDevelopment: Perspective of Agricultural Innovation System. Research Report,Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

 

Shuai, J., Wu, W., (2011), Evaluating the influence of E-marketing on hotel performance by DEA and grey entropy, Expert Systems with Applications 38 (2011) 8763–8769,

 

Huang, Y., Mesak, H. I., Hsu, M. K., Qu, H. (2012), Dynamic efficiency assessment of the Chinese hotel industry, Journal of Business Research 65 (2012) 59–67.

 

Rouse, W.B. 2005. A Theory of Enterprise Transformation. SystemsEngineering, 8(4): 279-295.

 

Oliveira, R., Pedro, M. I., Marques, R. C. (2013), Efficiency and its determinants in Portuguese hotels in the Algarve, Tourism Management 36 (2013) 641-649.

 

Karlsson, T. and Moberg, K. (2013). Improving perceived entrepreneurial abilities through education:Exploratory testing of an entrepreneurial self-efficacy scale in a pre-post setting. The International

Journal of Management Education, 11 (1): 1–11.

Kurata, H., &Nam, S. H. (2013). After-sales service competition in a supply chain: Does uncertainty affect the conflict between profit maximization and customer satisfaction. International journal of production economics, 144(1): 268-280

 

Katharaki, M., Katharakis, G., (2010). A comparative assessment of Greek universities’ efficiencyusing quantitative analysis. International Journal of Educational Research, 49: 115–128.

 

Kuo, Y., Yang, T. and Huang, G.W., (2008), The use of grey relational analysis in solving multiple attribute decision-making problems, Computer & Industrial Engineering, Vol. 55, pp. 80-93.

 

Kurata, H., &Nam, S. H. (2013). After-sales service competition in a supply chain: Does uncertainty affect the conflict between profit maximization and customer satisfaction. International journal of production economics, 144(1): 268-280.

 

Tolentino, L. R., Sedoglavich, V., Lu, V. N., Raymund, P., Garcia, J. M., and Restubog, S. L. D.(2014). The role of career adaptability in predicting entrepreneurial intentions: A moderated mediationmodel. Journal of Vocational Behavior, 85 (1) 403–412.

 

Reichmann, G., Sommersguter, R., University library benchmarking: aninternational comparison using DEA. Institute of industrial management,Graz University, Production Economics, 131-147, 2006.

 

Nazem, F., Matlabi, A., (2011). Providing a Structural Model of Intellectual Capital Based onOrganizational Learning in Shahid Beheshti University. Quarterly Journal of new Approaches inEducational Administration, 2(5).

 

Nowotny, Lt, Scott, P & Gibbons, Michel, (2001), Re-Thinking Science: Knowledgeand Public in an Age of Uncertainty, Cambridge: Polity Press.

 

Li, G., Yamaguchi, D., Nagai, M. (2007). A grey based decision making approach to the supplier selection problem. Mathematical and Computer Modeling, 36: 573–581.

 

Marban, O., Menasalvas, E. & Fernandez-Baizan, C. (2008). A cost model to estimate the effort of data mining projects (DMCoMo). Information Systems, 1(33): 133-150.

 

Yu, M., Lee, B. C. Y. (2009), Efficiency and effectiveness of service business: Evidence from international tourist hotels in Taiwan, Tourism Management 30 (2009) 571–580

 

Yadollahi Farsi, J., Imanipour, N., & Salamzadeh, A. (2012). "Entrepreneurial University Conceptualization: Case of Developing Countries", Global Business and Management Research: An International Journal , 4(2). 193-204.

 

Yusof, M., SaeedSiddiq, M., & Nor, L.M. (2012). "Internal Factors of Academic Entrepreneurship: the Case of Four Malaysian Public Research Universities". Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 8(1), 2012: 84-115.

 

Yordanova, D. and Tarrazon, M.-A. (2010), “Gender differences in entrepreneurial intentions: evidencefrom Bulgaria”, Journal of Developmental Entrepreneurship, Vol. 15 No. 3, 245-261.

 

Zhang, Y., Duijsters, G.M., and Cloodt, M. (2013). The role of entrepreneurship education as a predictorof university students’ entrepreneurial intention. International Entrepreneurship and ManagementJournal, 9(1): 1-19.