راهبردهای توسعه‌ی آموزش در نظام ملی نوآوری کشاورزی در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.تهران،ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد ترویج کشاورزی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر عبارت است یافتن راهبردهایی برای گسترش و توسعه ی آموزش در نظام ملی نوآوری کشاورزی، با تأکید بر تجاربی است که در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد. بر این اساس در گام نخست پژوهش از روش کیفی ارزشیابی توانمندساز و تکنیک سوات و در گام دوم که روش کمی بود، از ماتریس QSPM جهت انتخاب راهبردها استفاده گردید. از این رو، جامعه ی پژوهش را در فاز کیفیمتشکل از 40 نفر از کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان است که در ارتباط تنگاتنگ با فعالیت های آموزشی کشاورزی بوده و با چالش ها و فرصت های آن آشنایی کامل دارند. داده های مورد نیاز در مرحله ی اول برای شناسایی عوامل از طریق پروتکل تجزیه و تحلیل سوات گردآوری شد. اعتبار وزنی هر یک از عوامل داخلی؛ قوت ها (374/2)، ضعف ها (579/2)، و عوامل خارجی؛ فرصت ها (271/2) و تهدیدها (994/2) محاسبه گردید. این داده ها نشان دهنده ی غلبه ی ضعف ها بر قوت ها و تهدیدها بر فرصت ها بود. جمع یندی تحقیق نشان داد دیدگاه اساسی و جهت گیری کلی در تدوین راهبردها با تکیه بر فرصت ها و رفع تهدیدهای محیط خارجی در یک محیط، "برون زا" امکان پذیر است. در گام دوم برای تعیین اهمیت کلی راهبردها از میانگین جمع امتیاز موزون نمره ‏های جذابیت استفاده شد. یافته ها نشان داد که پنج راهبرد امتیازی بیش از میانگین داشته که باید مورد توجه قرار گیرند. ایجاد و طراحی و توسعه ی برنامه های آموزشی ضمن خدمت و طراحی و توسعه آموزش های مهارتی کوتاه مدت مورد نیاز کشاورزان، ایجاد تغییر نگرش در سیاستگذاران برای توجه و حمایت از مراکز آموزش و طراحی و توسعه ی طرح های توجیهی آموزش کشاورزی از مهمترین این راهبردهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Development Strategies of National Agricultural Innovation System, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Kohkilouyeh and Boyerahmad Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Peyman Falsafi 1
  • Zahra Nazari 2
1 Assistant Professor of Agricultural Extension and Education, Institute of Applied Science- and Vocational Education, Ministry of Jihad-e-Agriculture, Iran.
2 Student Dept. of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is finding strategies for development and expansion of education in the national agricultural innovation system, with an emphasis on experiences in Kohgiluyeh and Boyerahmad province. Accordingly, the qualitative method of the empowerment evaluation and SWOT technique was used and the quantitative method of QSPM matrix was used to select the strategies. Hence, the research community is included 40 experts from the Jihad-e-Agriculture Organization of the province, which is in close contact with agricultural education activities and is well acquainted with the challenges and opportunities. The required data were collected at the first stage for identification of factors through SWOT analysis protocol. The weights of each of the internal factors were: strengths (2.374), weaknesses (579.2), and external factors, opportunities (2.171) and threats (2.994). These data show the overcoming of weaknesses over strengths and threats to opportunities. The findings of the research showed that the basic view and overall orientation in developing strategies based on opportunities and removing the threats of the external environment in a "out sized" environment is possible. In the second step, the scores of attractiveness were used to determine the overall importance of the strategies. The findings showed that five of the above-average score strategies had to be considered. Establishment and designing in-service training programs and development of short-term skills training for farmers, changing attitudes among policymakers for paying attention and support of education centers, and designing and development of agricultural education justification schemes are the most important strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural education
  • SWOT technique
  • QSPM matrix
  • national innovation system
  • agricultural extension
ابراهیم زاده، ع. و آقاسی زاده، ع. (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه‌ی ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی swot، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 1 (1): 107-128.

پزشکی راد، غ. (13879). ارزیابی نیازهای آموزشی حرفه‌ای مربیان کشاورزی مراکز آموزش کشاورزی استان‌های مازندران و گلستان با استفاده از مدل بوریچ. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 39 (1): 62- 55.

حاجیمی رحیمی، س. د. و مخبر، ع. (1388 آموزش کارآفرینی و توسعه‌ی آن در نظام آموزش عالی علمی – کاربردی کشاورزی (دلایل و ضرورت ها). فصل نامه‌ی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، (9): 71-85

دوستی، ا. (1390). نقش ترویج و آموزش کشاورزی در کشاورزی پایدار. اولین همایش راهبردهای دستیابی به کشاوزی پایدار دانشگاه پیام نور استان خوزستان.

سعدی، ح. و لطیفی، س. (1390). آسیب‌شناسی مراکز آموزش کشاورزی استان همدان. مجله‌ی تحقیقات اقتصاد و توسعه‌ی کشاورزی ایران 42 (4): 679-669.

سلطانی، ش.، مهاجر، ع. و شریعتی، م. (1391). نظام نوآوری کشاورزی در افق 1404، رویکردی جامع و منسجم به تحقیق و ترویج در توسعه کشاورزی، ماهنامه کشاورزی و توسعه پایدار دوماهنامه 42، 19-4.

صافی سیس، ی.، کرمی دهکردی، ا.، و حسینی، س. م. (1393). تحلیل مقایسه‌ای نقش سازمان‌های ترویج دولتی و خصوصی بر پذیرش نوآوری‌های کشاورزی در شهرستان طارم، استان زنجان. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 7 (1): 63-46.

صدیقی، ح. و بگلریان. م. (1383). بررسی نگرش مدیران ارشد سازمان‌های جهاد کشاورزی نسبت به خصوصی‌سازی ترویج کشاورزی در ایران. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 8 (4): 28-17.

عبداللهی، م. (1382). ترویج و توسعه کشاورزی در ایران، جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی« نامه علوم اجتماعی»، 21، 66-31.

فرهادیان، ه،، سردار،.، و عباسی، ع. (1391). تحلیل ددیگاه آموزش گران مراکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در ارتباط با فلسفه آموزش بزرگسالان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 3 (2-43): 408-399.

مجیدی، ف. و بیژنی، م. (1396). دوری مکانی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی از مراکز اصلی آموزشی: چالش‌ها و راهبردها. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 13 (1): 15-1.

 محبوبی، م.، اسماعیلی، م.، یعقوبی، ج. (1390). بررسی عوامل بازدارنده و پیشبرنده کاربرد روش‌های جدید آبیاری توسط کشاورزان: مورد غرب شهرستان بشرویه در خراسان جنوبی. مقاله 7، دوره 1، شماره 1، صفحه 87-98.

محمدزاده، ل. و صدیقی، ح. (1394). شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی (مطالعه موردی: مرکز آموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب. کارآفرینی و کشاورزی، 2 (3): 50- 43.

مرادی، م. و حشمتی، م. ر. (1393). تدوین استراتژی‌های منابع انسانی با به کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل محیطی. فصل نامه‌ی پژوهش مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 20 (75): 96-70.

موحدی، ر.، اکبری، ر.، یعغوبی فرانی، ا. و خداوردیان، م. ر (1389). راه کارهای بهبود وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته‌های کشاورزی (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه بوعلی سینای همدان). مجله‌ی پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی 3 (4): 98-85.

میرزایی، ر.، صدیقی، ح.، و فلسفی، پ. (1386). ارزیابی نظام ترویج کشاورزی ایران. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران 3 (2): 67-57.

نظرزاده زارع، م.، درانی، ک.، و غلام علی لواسانی، م. (1390). بررسی موانع و مشکلات دوره‌های آموزشی ترویج کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شرکت‌کننده در دوره‌های ترویج شهرستان دزفول. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 8 (1و2): 13-1.

 

Adesoji, S. A., Farinde, A. J., and Ajayi, O. A., (2006), Assessment of the Training Needs of Fadama Farmers for Future Agricultural Extension Work Development in Osun State, Nigeria, Journal of Applied Science 6 (15): 3089-3095.

Klerkx, L., Hermans, F., Roep, D., Lamprinopoulou, C., Renwick, A. (2014). Application of an Integrated Systemic Framework for Analyzing Agricultural Innovation Systems and Informing Innovation Policies: Comparing the Dutch and Scottish Agrifood Sectors. Agricultural Systems 129: 40–54

Subaiee, S. S. (2006). Evaluation of Agricultural Extension Training Workshop Effect on the knowledge of the Extension Workers in the Ministry of Agriculture. Res. Bult, 144 Food Sci. & Agric. Res. Center, King Saud Univ. 5-24.

Emerson, L. J. & De Yong, L. (1982). Small school vocational cooperative. Olympia, WA: Washington State Commission ffor Vocational Education Eric Digest [On Line]. Available: http://www. Eric facility. Net/ericdigests/ed229586. htm1.

Newcomd,L. H, Mccraken, J. D & Warmbroad, G. R. (1986). Methods of teaching agriculture. Illonois. USA. The Interstate Printers & Publishers. Inc online article (10. 06. 2010):http://www. curt. org/pdf/153/pdf.