رابطه‌ی بین خوش‌بینی و شور کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین خوش‌بینی و شور کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بود. این پژوهش از نوع کاربردی است و جامعه‌ی آماری آن را 420 تن از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تشکیل دادند که 124 تن از آنان با استفاده از نرم‌افزار SPSS Sample Power و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و داده‌ها از طریق پرسش‌نامه گردآوری شد. روایی شکلی پرسش‌نامه با نظرسنجی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه آلفای ترتیبی (91/0-80/0=α) تایید شد. بر پایه آمار توصیفی، خوش‌بینی و شور کارآفرینی بیش‌تر دانشجویان در حد متوسط به بالا بود. نتیجه‌ی تحلیل هم‌بستگی اسپیرمن نشان داد بین خوش‌بینی، شور کارآفرینی و سویگان آن با قصد کارآفرینی دانشجویان در سطح یک درصد رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد سه سازه شور توسعه‌ای، شور تاسیسی و عواطف مثبت 49 درصد از واریانس قصد کارآفرینی را تبیین کردند. در پایان با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهادهایی در جهت ارتقای قصد کارآفرینی دانشجویان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Optimism and Entrepreneurial Passion with Entrepreneurial Intention of Agricultural Students at University of Tarbiiat Modarres

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the relationship of optimism and entrepreneurial passion with entrepreneurial intention of agricultural students at University of Tarbiiat Modarres. Quasi-experimental method was applied in this research. The statistical population contained of 420 M. Sc. agricultural students, from which 124 students were determined by using SPSS Sample Power software as the research sample and were selected by applying simple random sampling technique. A questionnaire was developed to gather data. Validity and reliability of the research instrument were confirmed based on the evaluation of a panel of experts and ordinal alpha coefficient (α=0.80-0.91), respectively. The descriptive statistics analysis indicated that the optimism and entrepreneurial passion of students in most cases was either intermediate or high. The findings of Spearman correlation coefficient analysis revealed that there was a positive significant relationship between optimism, entrepreneurial passion and its components and students' entrepreneurial intention. Multiple regression analysis revealed that 49% of variation in the entrepreneurial intention of students was explained by three constructs namely: passion for developing, passion for founding and positive feelings. At the end, according to the survey results recommendations are provided to promote the entrepreneurial intention of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural students
  • entrepreneurial intention
  • Entrepreneurial Passion
احمدپور داریانی، م. (1391). کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها، تهران: جاجرمی.

پرهیزگار، م. م.، پیرعلی، ع. ر.، و سیادت، س. (1396). بررسی نقش مؤلفه‌های سرمایه روان شناختی بر کارآفرینی سازمانی، فصل‌نامه منبع‌های انسانی ناجا، 12 (49)، 91-116.

راسخی، ب.، قنبری موحد، ر.، و علی بیگی، ا. م. (1396). تحلیل هزینه‌های شکست کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه، فصل‌نامه پژوهش‌های روستایی، 8 (2)، 178-193.

رضائی، ر.، شرفی، ل.، نجفلو، پ.، و گلباز، ش. (1396). عامل‌های تاثیرگذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه زنجان با تاکید بر اثر میانجی نگرش نسبت به رفتار کارآفرینانه، فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 40، 96-111.

رضائی، ر.، گلباز، ش. و نجفلو، پ. (1395). تأثیر گرایش به یادگیری و اشتیاق به کار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های کشاورزی دانشگاه زنجان، فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 39، 94-109.

زالی، م. ر.، رضایی، س.، و عیوضی، ف. (1392). تأثیر اشتیاق کارآفرینانه بر تصمیم به بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه، فصل‌نامه راهبرد، سال بیست و دوم، 69، 195-214.

علم بیگی، ا.، آقاپور، ش.، و اکبری، م. ر. (1394). اعتبارسنجی ابعاد شور کارآفرینی دانشجویان: جستاری روان شناختی در تحول آموزش‌های کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی، فصل‌نامه توسعه کارآفرینی، 8 (2)، 293-311.

غیاثی، ع. (1395). تأثیر باور به خودکارآمدی و نگرش کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و منبع‌ها طبیعی دانشگاه زابل، فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 39، 3-15.

لاکس، م.، و لاگونا، م. (1393). کارآفرینی: رویکردی روان شناختی. ترجمه سید مصطفی رضوی، مصطفی علی میری و سیروس مقصودی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

میرک زاده، ع. ا.، شیری، ن.، و هدایتی نیا، س. (1393). تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی، فصل‌نامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 45 (2)، 235-246.

نائیچی، م. ج.، و اسفندیاری، ز. (1394). تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد و خوش‌بینی بر تصمیم به شروع فعالیت‌های نوآورانه: نقش میانجی ادراک از خطر، فصل‌نامه توسعه کارآفرینی، 8 (3-29)، 531-550.

نصیری خلیلی، ج. (1390). نقش خوش‌بینی در موفقیت کارآفرینان (مطالعه موردی کارآفرینان سال 1389 ایران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.

هندیجانی فرد، م.، و حجازی، ر. (1397). شناسایی عوامل تاثیرگذار در قصد کارآفرینانه اجتماعی در بستر اسلامی، فصل‌نامه توسعه کارآفرینی، 11 (3)، 581-600.

 

Abdullah, M. Q. (2018). Optimism/Pessimism and its relationship with locus of control among children and adolescents. Mathews journal of psychiatry & mental health, 3 (1), 1-17.

Acs, Z. (2006). How is entrepreneurship good for economic growth? Innovations, 1 (1), 97-107.

Adekiya, A. A., and Ibrahim, F. (2016). Entrepreneurship intention among students: The antecedent role of culture and entrepreneurship training and development. The international journal of management education, 14, 116-132.

AlRasid, A., and Bangun, Y. R. (2015). The relationship between psychological capital and entrepreneurial traits: a case study of MBA SBM ITB students in Bandung. Journal of business and management, 4 (3), 297-316.

Angelini, V., and Cavapozi, D. (2017). Dispositional optimism and stock investments. Journal of economic psychology, 59, 113-128.

Armitage, C. J., and Conner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behavior: a meta-analytic review. British journal of social psychology, 40, 471-99.

Bao, J., Zhou, X., & Chen, Y. (2017). Entrepreneurial passion and behaviors: Opportunity recognition as a mediator. Social behavior and personality: an international journal, 45, 1211-1220.

Baron, R. A. (2008). The role of affect in the entrepreneurial process. Academy of management review, 33, 328–340.

Baron, R. A. (2013). Enhancing entrepreneurial excellence: tools for making the possible real. Edward Elgar Publishing, USA.

Barringer, B. R., & Ireland, R. D. (2012). Entrepreneurship: successfully launching new ventures. Pearson, USA.

Bernoster, I., Rietveld, C. A., Thurik, A. R., and Torrès, O. (2018). Overconfidence, optimism and entrepreneurship. Sustainability, 10, 1-14.

Bierly, P. E., Kessler, E. H., & Christensen, E. W. (2000). Organizational learning, knowledge, and wisdom. Journal of organizational change management, 13, 595–618.

Biraglia, A., and Kadile, V. (2017). The role of entrepreneurial passion and creativity in developing entrepreneurial intentions: Insights from American Home brewers. Journal of small business management, 55 (1), 170-188.

Brannback, M., Carsrud, A., Elfving, J., & Krueger, N. K. (2006). Sex, drugs, and entrepreneurial passion? An exploratory study. Paper presented at the Babson College Entrepreneurship Research Conference, Bloomington, IN.

Campbell, T. C., Gallmeyer, M., Johnson, S. A., Rutherford, J., & Stanley, B. W. (2011). CEO optimism and forced turnover. Journal of financial economics, 101, 695-712.

Campos, H. M. (2016). The role of creativity in mediating the relationship between entrepreneurial passion and entrepreneurial alertness. Review of business management, 18 (61), 457-472.

Cardon, M. S. (2008). Is passion contagious? The transference of entrepreneurial passion to employees. Human resource management review, 18, 77-86.

Cardon, M. S., Glauser, M., and Mitteness, C. Y. (2017). Passion for what? Expanding the domains of entrepreneurial passion. Journal of business venturing insights, 8, 24-32.

Cardon, M. S., Gregoire, D. A., Stevens, C. E., Patel, P. C. (2013). Measuring entrepreneurial passion: Conceptual foundations and scale validation. Journal of business venturing, 28 (3), 373-396.

Cardon, M. S., Sudek, R., and Mitteness, C. (2009). The impact of perceived entrepreneurial passion on angel investing. Frontiers of entrepreneurship research, 29 (2), 1-15.

Cardon, M. S., Wincent, J., Singh, J., & Drnovsek, M. (2005). Entrepreneurial passion: the nature of emotions in entrepreneurship. Academy of management best conference paper, ENT: G2.

Cardon, M. S., Wincent, J., Singh, J., and Drnovsek, M. (2009). The nature and experience of entrepreneurial passion. Academy of management review, 34 (3), 511-532.

Chang, R. (2001). Turning passion into organizational performance. Training and development, 55 (5), 104−112.

Chen, S. S., Lin, C. Y., and Tsai, Y. C. (2018). New product strategies and firm performance: CEO optimism. International review of economics & finance, 55, May 2018, 37-53.

Chen, X. P., Yao, X., & Kotha, S. (2009). Entrepreneur passion and preparedness in business plan presentations: apersuasion analysis of venture capitalists' funding decisions. Academy of management review, 52 (1), 199-241.

Chyi-lyi, L., and Paul, D. (2010). Entrepreneurial characteristics, optimism, pessimism, and realism- Correlation or Collision? Journal of business and entrepreneurship, 22 (1), 1-22.

Coduras, A., Saiz-Alvarez, J. M., and Ruiz, J. (2016). Measuring readiness for entrepreneurship: An information tool proposal. Journal of innovation &knowledge, 1 (2), 99-108.

Coelho, G. L. H., Vilar, R., Hanel, P. H. P., Monteiro, R. P., Ribeiro, M. G. C., and Gouveiae, V. V. (2018). Optimism scale: Evidence of psychometric validity in two countries and correlations with personality. Personality and individual differences, 134, 245-251.

Dai, N., Lvanov, V., and Cole, R. A. (2017). Entrepreneurial optimism, credit availability, and cost of financing: evidence from U. S. small businesses. Journal of corporate finance, 44, June 2017, 389-307.

Dohmen, T., Quercia, S., and Willrodt, J. (2018). Willingness to take risk: the role of risk conception and optimism. Germany: ZA – Institute of Labor Economics. Retrieved 10 February 2019, from: http://ftp. iza. org/dp11642. pdf

Elsbach, K. D., & Kramer, R. M. (2003). Assessing creativity in Hollywood pitch meetings: evidence for a dual-process model of creativity judgments. Academy of management journal, 46 (3), 283-301.

Fellnhofer, K. (2017). The power of passion in entrepreneurship education: entrepreneurial role models encourage passion? Journal of entrepreneurship education, 20 (1), 58-87.

Gangadharappa, V., Pramod, T., and Shiva, H. (2007). Gastric floating drug delivery systems: A review. Indian J Pharm Ed Res, 41 (4), 295-305.

Hamilton, B. H. (2000). Does entrepreneurship pay? An empirical analysis of the returns to self-employment. Journal of political economy, 108 (3), 604–631.

Hmieleski, K. M., & Baron, R. A. (2009). Entrepreneurial optimism and new venture performance: a social cognitive perspective. Academy of management journal, 52 (3), 473-488.

Hmieleski, K. M., & Corbetti, A. A. (2006). Entrepreneur's optimum and new venture performance: a social cognitive perspective. Academy of management journal, 52, 1973-2488.

Ismail, I., Abdul Rahim, N., Mohd Kamal, M. H., Che Mat, R., and Husin, N. (2015). Investigating the needs for achievement, risk taking and tolerance for ambiguity toward entrepreneurial passion among single mother entrepreneur in Malaysia. Procedia economics and finance, 31, 110-116.

Jaroslav, B., Jiri, M., Premysl, B., Roman, H., & Maria, H. (2014). Business risks and the level of entrepreneurial optimism among SME in the Czech and Slovak Republic. Journal of competitiveness, 6 (2), 30-41.

Jeraj, M. (2014). The relationship between optimism, pre-entrepreneurial curiosity and entrepreneurial curiosity. Organizacija, 47 (3), 199-209.

Kappes, A., & Sharot, T. (2015). Optimism and entrepreneurship: a double-edged sword, Neta, UK.

Kappes, A., Oettingen, G., & Pak, H. (2012). Mental contrasting and the self-regulation of responding to negative feedback. Personality and social psychology bulletin, 38 (7), 845-857.

Karabulut, A. T. (2016). Personality traits on entrepreneurial intention. Procedia - social and behavioral sciences, 229, 12-21.

Kelberer, L. J. A., Kraines, M. A., and Wells, T. T. (2018). Optimism, hope, and attention for emotional stimuli. Personality and individual differences, 124, 84-90.

Koudstaal, M., Sloof, R., & Praag, M. V. (2015). Are entrepreneurs more optimistic and overconfident than managers and employees? Tinbergen institute discussion paper, Netherlands.

Landier, A., and Thesmar, D. (2009). Financial contracting with optimistic entrepreneurs. The review of financial studies, 22 (1), 117–150.

Liang, C. L., & Dunn, P. (no date). Entrepreneurial optimism, characteristics and personal/family experiences in new venture creation, Burlington, Vermont.

Linan, F., & Chen, W. Y. (2006). Testing the entrepreneurial intention model on a two-country sample. Departamentd' Economia de l'Empresa, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain.

Macko, A., and Tyszka, T. (2009). Entrepreneurship and risk taking. Applied psychology, 58, 469-487.

Margarita, S., Tibiletti, L., & Uberti, M. (2015). How does optimism impact on entrepreneurs’ overconfidence? International journal of business research and management (IJBRM), 6 (3), 45-53.

Mat, S. C., Maat, S. M., and Mohd, N. (2015). Identifying factors that affecting the entrepreneurial intention among engineering technology students. Procedia - social and behavioral sciences, 211, 1016-1022.

MdRasli, A., Rehman Khan, S., Malekifar, S., Jabeen, S. (2013). Factors affecting entrepreneurial intention among graduate students of Universiti Teknologi Malaysia. International journal of business and social science, 4 (2), 182-188.

Molinero, R. G., Zayas, A., Gonzalez, P. R., and Guil, R. (2018). Optimism and resilience among university students. International journal of developmental and educational psychology, 1 (1), 147-154.

Moskowitz, T. J., & Vissing-Jorgensen, A. (2002). The returns to entrepreneurial investment: A private equity premium puzzle? American economic review, 92 (4), 745–778.

Murnieks, C. Y., Mosakowski, E., & Cardon, M. S. (2014). Pathways of passion: identity centrality, passion, and behavior among entrepreneurs. Journal of management, 40 (6), 1583-1606

Murnieks, C. Y., Mosakowski, E., and Cardon, M. S. (2011). Pathways of fire: an empirical look at entrepreneurial passion. Frontier of entrepreneurship research, 31 (4), 138-150

Puri, M., & Robinson, D. (2006). Who are entrepreneurs and why do they behave that way? Management Science; manuscript no. MS-00676

Puri, M., & Robinson, D. (2007). Optimism and economic choice. Journal of financial economics, 86, 71-99

Rockwell, I. (2002). The five wisdom energies: A Buddhist way of understanding personalities, emotions, and relationships. Boston: Shambhala, USA

Sasu, C., and Sasu, L. (2015). Demographic determinant of the entrepreneurship intentions: The case of Romania. Procedia economics and finance, 20, 580-585

Shane, S., Locke, E. A. & Collins, C. J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human resource management review, 13 (2), 257-279

Shambare, R. (2013). Barriers to student entrepreneurship in South Africa. Journal of economics and behavioral studies, 5 (7), 449- 459

Shirokova, G., Osiyevskyy, O., and Bogatyreva, K. (2016). Exploring the intention-behavior link in student entrepreneurship: Moderating effects of individual and environmental characteristics. European management journal, 34 (4), 386-399

Siddiqui, M. A. (2016). Entrepreneurial passion as mediator of the entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial performance, relationship: an empirical study in small medium businesses. J Entrepren Organiz Manag, 5 (3), 1-7

Stroe, S., Parid, V., and Wincent, J. (2018). Effectuation or causation: An fsQCA analysis of entrepreneurial passion, risk perception, and self-efficacy. Journal of business research, 89, 265-272

Talebi, K., Nouri, P., & Ahmadi Kafeshani, A. (2014). Identifying the main individual factors influencing entrepreneurial decision making biases: a qualitative content analysis approach. International journal of academic research in business and social sciences, 4 (8), 1-11

Tripathi, A., and Chaturvedi, K. R. (2014). Optimism: a factor of intrinsic motivation and achievement. AIJRM, 2 (4), 1-8

Tsivilskaya, E. A., and Artemyeva, T. V. (2016). The study of optimism and positive self-concept of students. International journal of humanities and cultural studies, July special issue, 199-205

Turker, D., & Selcuk, S. S. (2009). Which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European industrial training, 33 (2), 142-159

Vallerand, R. J., Mageau, G. A., Ratelle, C., Leonard, M., Blanchard, C., Koestner, R., & Gagne, M. (2003). Les Passions de l' Ame: On obsessive and harmonious passion. Journal of personality and social psychology, 85 (4), 756-767

Vasiliu, D. (2017). The model of interaction between optimism, locus of control and hardiness. Romanian journal of psychological studies, 5 (1), 21-28

Vladimir Lvan, N. D., and Cole, R. A. (2017). Entrepreneurial optimism, credit availability, and cost of financing: Evidence from U. S. small businesses. Journal of corporate finance, 44, 289-307

Webber, K. C., & Smokowski, P. R. (2018). Assessment of adolescent optimism: Measurement invariance across gender and race/ethnicity. Journal of adolescence, 68, 78-86

Weber, R. (2011). Evaluating entrepreneurship education. Germany: Springer Gabler

Wu, J. (2009). Entrepreneurial orientation, entrepreneurial intent and new venture creation: test of a framework in a Chinese context, Dissertation, Blacksburg, Virginia

Zacharakis, A. L., & Shepherd, D. (2001). The nature of information and overconfidence on venture capitalist’s decision making. Journal of business venturing, 16 (4), 311-332