نویسنده = علی اکبر عباسی رستمی
تعداد مقالات: 2
1. نقش عامل‌های مدیریتی- آموزشی در عملکرد شغلی مروجان توسعه کشت توتون در استان‌های مازندران و گلستان

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 81-95

علی اکبر عباسی رستمی؛ مهدی علیخانی دادوکلایی؛ مهدی چرمچیان


2. مدل یابی نیازهای آموزشی مهندسان ناظر کشت و تولید برنج شرکت های خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی استان مازندران

دوره 6، شماره 31، زمستان 1393، صفحه 18-28

علی اکبر عباسی رستمی؛ ناصر ذبیح اله نژاد؛ مهدی چرمچیان لنگرودی