نویسنده = علی اصغر میرک زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر تعادل کار و زندگی بر رضایت شغلی و تعهد حرفه ای آموزشگران کشاورزی استان تهران

دوره 9، شماره 43، زمستان 1396، صفحه 1-16

آرزو رشیدی؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده


2. نقش مولفه های فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 7، شماره 34، پاییز 1394، صفحه 16-27

رضا موحدی؛ فرشاد حمزه ای؛ علی اصغر میرک زاده؛ نادر نادری