عامل های مؤثر در ترویج و آموزش کشت گل محمدی در ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.22092/jaear.2023.361133.1930

چکیده

ترویج و آموزش روش های بهینه ی کشت گل محمدی به عنوان تخصص دو جانبه در توسعه انسانی بخش کشاورزی، به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی، بینشی و مهارتی پرورش دهندگان انجام می شود. در همین راستا، این پژوهش با هدف تدوین مدل ساختاری ترویج و آموزش کشت گل محمدی در شهرستان ساری در سال 1400 انجام شد. جامعه ی آماری پرورش دهندگان گل محمدی در شهرستان ساری به شمار 224 تَـن می باشند. با استفاده از فرمول کوکران، 188 پرورش دهنده ی گل محمدی به عنوان نمونه ی آماری گزینش شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. پرسشنامه در سه بخش اصلی ویژگی های فردی پرورش دهندگان گل محمدی، ترویج و آموزش کشت گل محمدی و عامل های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، محیطی، بازاریابی و زیرساختی با بازه لیکرت بود. روایی شکلی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان تأیید شد. همچنین بر پایه محاسبه میانگین واریانس استخراج شده (642/0< AVE < 561/0) و پایایی ترکیبی (952/0< CR < 895/0)، پرسشنامه دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود. برای پردازش داده ها از نرم افزارهای SPSS16 و Smart PLS بهره گرفته شد. مدل ساختاری نشان داد که به ترتیب، عامل های اجتماعی- فرهنگی، محیطی، اقتصادی و بازاریابی بیشترین تأثیر را بر ترویج و آموزش کشت گل محمدی داشتند. این عامل ها 85 درصد از واریانس ترویج و آموزش کشت گل محمدی را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing in the Extension and Education of Damask rose (Rosa damascena Mill.) cultivation in Sari

نویسندگان [English]

  • Mehdi Charmchian Langerodi
  • Abdolreza Taslimi Machekposhti
Department of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

The extension and education of the optimal methods of Damask rose cultivation as a two-sided expertise in the human development of the agricultural sector is carried out in order to meet the information, insight and skill needs of cultivators. In this regard, this study aimed at developing a structural model for the extension and education of Damask rose cultivation in Sari County in 2021. The statistical population of study includes Damask rose cultivators of Sari County (N=224). According to Cochran formula, 188 Damask rose cultivators were selected as a statistical sample. Data was collected using a researcher-made questionnaire. The questionnaire was divided into three main sections: the individual characteristics of Damask rose cultivators, extension and education of Damask rose cultivation, economic, socio-cultural, environmental, marketing and infrastructure factors with a Likert scale. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts' opinions. Also, based on the Average Variance Extracted (0.561<AVE<0.642) and Composite Reliability (0.895<CR<0.952), the questionnaire had a convergent validity and appropriate reliability. SPSS16 and Smart PLS software were used to analyze the data. The structural equation modeling showed that, respectively, socio-cultural, environmental, economic and marketing factors had the greatest effect on the extension and education of Damask rose cultivation. These factors explained 85 percent of the extension and education of Damask rose cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extension and Education
  • Technology
  • Communication
  • Damask rose
  • Sari
اکبری، پ.، بهارستان، ا. و شائمی­بزرگ، ع. (1392). تحلیل تأثیر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات سازمانی، فرایند مدیریت توسعه، 26(4): 100-73.
اکبری، ع. و محمودی­کرمجوان، ج. (1401). طراحی الگوی ترویجی بهبود مدیریت آبیاری برای مقابله با بحران کم­آبی در استان آذربایجان شرقی، آب و توسعه پایدار، 9 (1): 104-95.
امینی، ع. و زاهدی، ط. (1395). ارزیابی تأثیرات کشت و پرورش گل­محمدی در جامعه روستایی لاله­زار کرمان. نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی، 20(55): 28-1.
انوری، آ. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به ترویج کشاورزی مطالعه موردی: دهستان مرحمت آباد میانی شهرستان میاندوآب، اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،https://civilica.com/doc/258725
باباذکری، ف.، نوری­پور، م. و کرمی. آ. ا. (1400). ارزیابی اقتصادی تبدیل زمین­های شالیزاری به باغ­های مرکبات در بخش رودپی شمالی شهرستان ساری، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 13 (1): 44-25.
بردبار، م.، ملک­محمدی، ا.، حسینی، س. م. و چیذری، م. (1399). تدوین مدل جامع ساماندهی ترویج کشاورزی با رویکرد نظریه آشفتگی، پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 13 (2)، پیاپی 50: 26-13.
بیژنی­نسب، ع. ا. و یوسفی خانقاه، ش. و پوررضایی، ج. (1400). ترویج، آموزش کشت و بسته­بندی گیاهان دارویی در شهرستان لنده، پنجمین کنگره بین­المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، تبریز.
پیترسون، وارن. (1381). جایگاه ترویج در توسعه کشاورزی و روستایی، در بهبود ترویج کشاورزی. گردآورندگان سوان سون و دیگران، ترجمه غلامحسین صالح­نسب، رضا موحدی، اسماعیل کرمی­دهکردی، معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی.
حاجی­میررحیمی، س. د. و کسائیان­نائینی، ر. (1391). بررسی و سنجش ارتباطات ترویجی گندم­کاران با مروجین در فرایند توسعه پایدار کشاورزی، مطالعه موردی شهرستان مشهد. چهارمین کنگره علوم ترویجی و آموزش کشاورز و منابع طبیعی ایران، 20-1.
خداوردیان، م. ر.، حاجی­میررحیمی، س. د.، مقدس­فریمانی، ش.، قائم­مقامی، س. و جمشیدی، ا.  (1400). تأثیر آموزشهای غیررسمی مهارتی بهره­برداران دام و دامپزشکی در استان البرز، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 13، شماره 59: 32-11.
خزلی، م. و اشرفی­سامانی، ر. (1395). عوامل تاثیرگذار بر توسعه کشت گیاهان دارویی در استان ایلام. کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
داوری، ع. و رضازاده، آ. (1392). مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم­افزار PLS، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
رعنایی­کردشولی، ح. ا.، و مرتضوی، م. (1395). اصلاحات ساختاری در نظام ترویج کشاورزی ایران، نشر آموزش کشاورزی.
ریاحی، ر.، میردامادی، س. م.، فرج­اله­حسینی، س. ج. و امیدی­نجف­آبادی، م. (1401). بررسی نقش عوامل­ آموزشی­-ترویجی مؤثر بر توسعه خوشه­های کسب و کار زعفران در استان خراسان جنوبی، پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 11 (2)، پیاپی 58: 17-1.
زارعی، آ. (1394). عوامل مؤثر بر توسعه کشت دانه­های روغنی در بین کشاورزان مطالعه موردی: شهرستان مرودشت. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران. (1400). پرورش گل­محمدی و تعداد پرورش­دهندگان در شهرستان ساری. وزارت جهاد کشاورزی.

سوری، س.، صدیقی، ح. و پزشکی­راد، غ. ر. (1391). شناسایی مشکلات و محدودیت‏های فعالیت‌های نظام ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی (مطالعه موردی حوزه ستادی وزارت کشاورزی و مرکز استان قم)، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاوزی ایران، 43 (2): 252-241.

شریف­زاده، م. ش. (1393). کشاورزی پایدار کارآفرینانه: در جستجوی رهیافتی مقتضی برای تسهیل توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 1(1): 130-103.
شعبانعلی­فمی، ح.، کلانتری، خ. و اسدی، ع. (1387). مباحث نوین در ترویج و آموزش کشاورزی، جلد اول، انتشارات خوشبین.
صدیقی، ح. و کاخک، ا. (1384). سنجش نگرش کشاورزان زعفرانکار نسبت به تولید و توسعه کشت زعفران، علوم کشاورزی ایران، 4(2): 699-689.
فعلی، س.، پزشکی راد، غ. ر.، صدیقی، ح.، شهبازی، ا. و قریشی­ابهری، س. ج. (1394). عامل­های بیرونی مؤثر بر نظام ترویج کشاورزی ایران تا افق سال 1404 شمسی، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 46 (1): 166-157.
کاکولوند، ن.، غلامرضایی، س. و رحیمیان، م. (1397). نقش­آفرینی ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه کشت کلزا در شهرستان سلسله، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 10(46): 89-78.
کشاورز باحقیقت، ر.، حسینی، س. م.، فرج­اله­حسینی، س. ج. و لشگرآرا، ف. (1400). عوامل مؤثر بر پایداری فعالیت ترویج خصوصی از دیدگاه کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان­های قزوین و زنجان، پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 14 (4)، پیاپی 56: 33-16.
کوشکی، ف.، رستمی­قبادی، ف. و میرک­زاده، ع. ا. (1399). بررسی منابع ریسک گیاهان دارویی زراعی استان کرمانشاه (مورد مطالعه گیاه دارویی نعناع فافلی). مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 13(1): 30-15.
کیانمهر، ن. و حیاتی، د. (1395). ضرروت و اعتبارسنجی مدل ترویج کشاورزی حامی فقرا از دیدگاه کارکنان ترویج کشاورزی استان فارس. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 12(2): 264-249.
ملک­محمدی، ا.، شهبازی، ا.، کرمی، ع. ا.، سلمانزاده، س.، یزدانی، س. و دوراندیش، آ. (1399). نقش ترویج و آموزش کشاورزی در ترویج دانش و فناوری­های بوم سازگار برای تولیدهای کشاورزی در کشور، پژوهش­های راهبردی در علوم کشاورزی، 6 (2): 202-185.
ملک­محمدی، ا. (1377). ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، جلد دوم مبانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
میر، س. ج. (1397). بررسی سیاست توسعه گل­محمدی در ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 27(107): 205-183.
نیرومند، ل.، زارعی، ه. و تاجیک­اسماعیلی، س. (1399). نقش ارتباطات مشارکتی در آموزش فناوری­های نوین تولید به کشاورزان، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 12، شماره 53: 95-77.