دوره و شماره: دوره 13، شماره 59، اسفند 1400، صفحه 1-202 
تاثیر آموزشهای غیررسمی مهارتی بهره برداران دام و دامپزشکی در استان البرز

صفحه 11-32

مجید رضا خداوردیان؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ شهرام مقدس فریمانی؛ سهیل قائم مقامی؛ امید جمشیدی


عامل‏های آموزشی موثر بر توانمندسازی زنان تسهیلگر روستایی در استانهای بوشهر و هرمزگان

صفحه 105-124

مهناز امیر امینی خلف لو؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ حمیدرضا رضازاده بهادران؛ پرویز بیات؛ علیرضا حسنی بافرانی


تاثیر برنامه‌های آموزشی ترویج و ادراک تغییر اقلیم بر دانش سازگاری مرکبات‌کاران استان مازندران

صفحه 160-185

سید عبدالحمید هاشمی ساداتی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ یحیی تاجور؛ سید حسین میرموسوی