دوره و شماره: دوره 8، شماره 38، پاییز 1395، صفحه 1-121