دوره و شماره: دوره 8، شماره 37، تابستان 1395، صفحه 1-130 
1. عامل های پیش‌برنده توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز

صفحه 5-20

محمد رضا محبوبی؛ عبدالرضا محمودی سرای؛ محمد مختارنیا؛ محمد شریف شریف زاده


6. مؤلفه‌های اثرگذار بر آگاهی‌ زیست‌محیطی هنرجویان کشاورزی

صفحه 73-84

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ اسماعیل اخبار؛ علی شمس