دوره و شماره: دوره 9، شماره 41، تابستان 1396، صفحه 1-146 
5. سازه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی اثرگذار بر نیازهای آموزشی باغ‌داران شهرستان شازند

صفحه 53-67

محمود رساییان؛ علی شمس؛ حسن بیات؛ حلیمه رزمی؛ زهرا هوشمندان مقدم فرد