تعداد مقالات: 236
228. الگوی مفهومی تشخیص فرصت کارآفرینان نوپای فناور دانشگاهی کشاورزی

دوره 10، شماره 45، تابستان 1397، صفحه 139-157

محمد اخلی؛ حسین دیده خانی؛ محمدشریف شریف زاده؛ سیدمحمدرضا حسینی


231. عامل‌های مؤثر بر نگرش دانش‌جویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی نسبت به اشتغال در مناطق روستایی

دوره 10، شماره 44، بهار 1397، صفحه 149-167

امید جمشیدی؛ ابوالمحمد بندری؛ اصغر باقری؛ عباس نوروزی؛ محمدجواد سبحانی


232. ارزیابی تاثیر آموزش‌های ترویج در بهبود تولید گیاه دارویی آویشن در کرمانشاه

دوره 11، شماره 51، زمستان 1398، صفحه 153-163

سمیه محمدیار؛ پیمان اکبری؛ اردشیر شیری؛ خدیجه مرادی قزلی


235. تأثیر عزت نفس و ویژگی های فردی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 113-122

معصومه تقی بیگی؛ لیلا شرفی؛ امیر حسین علی بیگی